Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2024.

Obaveštenje za prijavu vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Generalštab Vojske Srbije
Uprava za ljudske resurse
O B A V E Š T E Nj E
 
 
za prijavu vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane
radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme
 

1. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
 
Obrazac prijave za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika kandidat može dobiti, popuniti i podneti svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova na sledećoj adresi vojne pošte:
 
u mestu službovanja Niš
– Kasarna „Knjaz Mihailo”, Čegarska bb, Niš (za vojnu poštu 3162 Niš).
 
Pozivaju se kandidati da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijavljivanja za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika prilože:
 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – ukoliko nije na novom obrascu, ne stariji od šest meseci);
 2. uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – ne starije od šest meseci);
 3. uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (original – ne starije od šest meseci);
 4. uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (original – ne starije od šest meseci);
 5. potvrdu državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
 6. uverenje centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem (original ili fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika);
 7. kopiju vozačke dozvole (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika – za lica koja se prijave za prijem u saobraćajnu službu);
 8. kopiju diplome o stečenom obrazovanju (fotokopija overena u sudu, opštini ili kod javnog beležnika);
 9. druge podatke od značaja za prijem u svojstvu profesionalnog vojnika (diplome sa značajnijih sportskih takmičenja, diplome ili sertifikati o osposobljenosti za neku od borilačkih veština, diploma ili sertifikat o poznavanju stranog jezika i sl.).
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016, 95/2018–autentično tumačenje i 2/2023–odluka US) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: izvod iz matične knjige rođenih (dokument na rednom broju 1), uverenje o državljanstvu (dokument na rednom broju 2), potvrda državnog organa da kandidatu nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dokument na rednom broju 5), uverenje centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu da je kandidat odslužio vojni rok sa oružjem (dokument na rednom broju 6) i vozačka dozvola (dokument na rednom broju 7).
 
U skladu s navedenim, potrebno je da kandidat, uz kopiju diplome o stečenom obrazovanju (dokument na rednom broju 8), dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijavljivanja. Izjave se podnose na dan prijavljivanja za popunu radnih mesta i dobijaju se, popunjavaju i podnose na navedenoj adresi vojne pošte.
 
Neblagovremene, nerazumljive, nedopuštene ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi na traženi način neće se uzimati u razmatranje.
 

2. Izbor kandidata za popunu radnih mesta
 
Selekcija kandidata iz građanstva za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti. Radi provere fizičke sposobnosti kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerka – šorts, majica (sopstveni izbor). U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni. U trećem delu, u trajanju od jednog do dva dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.
 
Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem na radno mesto za koje su se prijavili.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i sa kojim će ih upoznati predsednici komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. završeni nivo školovanja – 45% od ukupnog broja bodova (osnovna škola – 15 bodova, srednja škola, 3. stepen – 30 bodova, srednja škola, 4. stepen ili viši nivo obrazovanja – 45 bodova);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 55 bodova (proizvod konačne ocene i broja 11).
 
U okviru medicinsko-zdravstvene procene vrši se psihološka procena kandidata u skladu sa Uputstvom o psihološkim ispitivanjima kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika i profesionalnih vojnika za obnovu ugovora o radu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Pozivi i sva pismena dokumenta kandidatu se dostavljaju na adresu koju navede u prijavi za prijem.
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, fizičke provere, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti (opšti lekarski pregled i provera fizičkih sposobnosti), pored potrebne sportske opreme, kandidati obavezno nose i ličnu kartu.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije prvog dela selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika.
 
 
3. Uslovi prijema u svojstvu profesionalnog vojnika

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika, na određeno vreme, mogu biti primljeni državljani Republike Srbije, koji ispunjavaju sledeće uslove.
 
Opšti uslovi:
 1. da su punoletni;
 2. da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 3. da imaju propisano obrazovanje;
 4. da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su ranije bila u radnom odnosu u državnom organu);
 5. da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 6. da nisu stariji od 30 godina;
 7. da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 8. da su odslužili vojni rok sa oružjem.
 
Pored opštih, kandidati za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika u Vojsci Srbije moraju ispunjavati i uslove za prijem utvrđene formacijom komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije.
 
 
4. Zaključivanje ugovora o radu na određeno vreme
 
Komisije će utvrditi ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu i sačiniti izveštaj sa predlogom kandidata za prijem.
 
Odluke o izboru kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu doneće nadležne starešine o čemu će pisanim putem biti obavešteni svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.
 
Obaveštenja o rezultatima izbora kandidati će dobiti od predsednika komisija koje utvrđuju ispunjenost uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.
Sa izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme i primaju se naredbom nadležnog starešine u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i obnavljanja istog do navršene 53 godine života.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi zaključenja ugovora o radu, smatraće se da ne želi da stupi u profesionalnu vojnu službu, a umesto njega pozvaće se drugi kandidat sa konačne liste za izbor.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15, 88/15 – odluka US, 36/18, 94/19 i 74/21 – odluka US).
 
Obaveštenje za prijavu vojnika u rezervi iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane radi popune radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme je stalno otvoreno, a prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika vršiće se u skladu sa planom popune.
 
Dodatne informacije o potrebama za prijemom, po rodovima – službama i mestu službovanja, mogu se dobiti na broj telefona 018/555-299, Vojna pošta 3162 Niš.
Informacije su dostupne na sajtovima Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) i Vojske Srbije (www.vs.rs).