Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.12.2023.

Konkurs za učenike osnovnih škola „Naš vojnik, naš heroj“Na osnovu člana 3. stav 2. Sporazuma o organizovanju nagradnog konkursa za učenike osnovnih škola na temu „Naš vojnik, naš heroj”, od 05.10.2021. godine, Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisuju

 
K O N K U R S
za učenike osnovnih škola „Naš vojnik, naš heroj“
 

Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo prosvete Republike Srbije (u daljem tekstu priređivači konkursa), u cilju promocije vojnog poziva i približavanja tradicionalnih nacionalnih vrednosti učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji priređuju nagradni konkurs pod nazivom „Naš vojnik, naš heroj“.
 

Pravo učešća na Konkursu
 
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici od prvog do osmog razreda svih  osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, po uzrasnim grupama – prvi i drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
 

Kategorije i uslovi učešća na Konkursu
 
Učenici osnovnih škola pripremaju rad – kreativno rešenje  na „Velike bitke Velikog rata“, u jednoj od tri kategorije:
 
a) srpski jezik (literarni rad - proza ili poezija, do 2.500 karaktera ili do četiri strofe);
b) likovna kultura (likovni rad, tehnika po izboru);
g) tehnika i tehnologija (video-klip u trajanju do tri minuta ili maketa).
 
U okviru svake kategorije, radovi se podnose u navedenim uzrasnim grupama.
 
Kreativno rešenje mora biti originalno kreiran rad.
 
Kreiran rad ne sme biti preuzet sa interneta. Napominjemo da se ne sme kršiti autorsko pravo, odnosno intelektualna svojina ili neko srodno pravo drugog lica.
 
Učesnik na Konkurs podnosi samo jedan rad, u kategoriji po sopstvenom izboru.
 
Na konkursu ne mogu učestvovati deca članova komisija koji će vršiti odabir pobedničkih radova.
 

Predaja radova
 
Gotove radove uz navođenje kategorije i uzrasne grupe  i uz lične podatke (ime i prezime, razred i odeljenje, mesto i naziv škole koju pohađa i kontakt telefon) i obaveznu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika deteta da se podaci dostavljeni prilikom konkurisanja koriste za potrebe realizacije konkursa pisanu u slobodnoj formi učesnici dostavljaju nastavnicima razredne, odnosno predmetne nastave kategorije u kojoj su radili.
 
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/18) roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici maloletnog učesnika, daju saglasnost da se podaci maloletnog učesnika, dostavljeni prilikom konkurisanja, koriste za potrebe realizacije konkursa. Ukoliko se prijava dostavi bez navedene saglasnosti, ista se neće razmatrati.
 
Priređivači Konkursa se obavezuju da će lične podatke učesnika koristiti isključivo za potrebe ovog konkursa.
 
Krajnji rok za dostavljanje radova nastavnicima je 19. februar 2024. godine.
 
Nastavnici vrše odabir najboljih radova. Nakon izvršene selekcije od strane nastavnika, a najkasnije do 4. marta 2024. godine, škola sve odabrane radove svojih učenika, istovremeno, poštom ili elektronskim putem, dostavlja Upravi za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane Republike Srbije, sa naznakom – za nagradni konkurs „Naš vojnik naš heroj“, Nemanjina 15 11000 Beograd ili elektronskim putem na adresu utsv@mod.gov.rs radi razmatranja i odabira pobedničkih radova od strane Centralne komisije.
 
Postupak selekcije radova uređen je Pravilima nagradnog konkursa „Naš vojnik, naš heroj“ na temu „Velike bitke Velikog rata“.
 
Radovi se ne vraćaju, a neblagovremeni i sa nepotpunim podacima neće biti razmatrani. Takođe, svi radovi koji Centralnoj komisiji budu dostavljani van definisane procedure odnosno mimo škola, neće biti uzimani u razmatranje.
 

Proglašenje pobednika
 
Svečano proglašenje pobednika i uručenje nagrada realizovaće se 24.4.2024. godine.
 

Nagradni fond
 
Nagradni fond sastoji se od sledećih nagrada:
 
  • prvo mesto – sedmodnevni boravak u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju za pobednika i pratioca i za nastavnika razredne odnosno predmetne nastave pobednika sa pratiocem u kategoriji u kojoj je pobednik učestvovao (Tara);
  • drugo mesto – sedmodnevni boravak u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju za pobednika i pratioca i za nastavnika razredne odnosno predmetne nastave pobednika sa pratiocem u kategoriji u kojoj je pobednik učestvovao („Breza“, Vrnjačka Banja)
  • treće mesto – sedmodnevni boravak u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju za pobednika i pratioca i za nastavnika razredne odnosno predmetne nastave pobednika sa pratiocem u kategoriji u kojoj je pobednik učestvovao (Morović).
 
Nagrade će biti dodeljivane za pobednika u svakoj od tri kategorije u dve uzrasne grupe i to:
- od prvog do četvrtog razreda i
- od petog do osmog razreda.
 
Imajući u vidu da su učesnici nagradnog konkursa maloletna lica, nagrade će primiti uz prisustvo roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učesnika.
 
Priređivači Konkursa imaju pravo da listu pobednika (ime i prezime učesnika i naziv škole koju pohađa) objave na svojim zvaničnim internet stranicama sa čime su saglasni svi učesnici Konkursa, njihovi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici.
 
Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: utsv@mod.gov.rs ili na broj telefona: 011/32-03-055.

- Javni poziv
- Pravila konkursa