Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2023.

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih naukaUNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
 
RASPISUJE
 
Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka i to:
 
  1. jednog nastavnika za užu naučnu oblast biologija sa humanom genetikom u zvanje docenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
  1. da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
  2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
  3. da je kandidat profesionalno vojno lice/vojni službenik.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
  1. da ispunjava uslove za izbor u zvanje docenta iz člana 17. i člana 18. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika („Službeni vojni list“, broj 40/21);
  2. kandidati koji se prvi put biraju u zvanje docenta moraju imati pozitivno ocenjeno pristupno predavanje iz uže naučne oblasti za koju se biraju. Pristupno predavanje biće održano 6. 6. 2023. godine i ne može biti kraće od 30 minuta, niti duže od jednog školskog časa (45 minuta). Temu pristupnog predavanja bira kandidat, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o pristupnom predavanju nastavnika („Službeni vojni list”, broj 42/21)
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
  1. dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor u zvanje nastavnika (odluka Senata broj 10/121 od 21. juna 2022. godine), koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta odbrane (Medicinskog fakulteta VMA);
  2. popunjen odgovarajući obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika (CD ili USB);
  3. uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
  4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Medicinskog fakulteta VMA, osim za lica postavljena na formacijsko mesto nastavnika Univerziteta odbrane.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor/reizbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta obrane Crnotravska 17, Beograd sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.