Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2023.

Javni konkurs za popunu formacijskih mesta u Univerzitetu odbrane prijemom lica u svojstvu vojnih službenika na neodređeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE

RASPISUJE JAVNI KONKURS

za popunu formacijskih mesta u Univerzitetu odbrane prijemom lica
u svojstvu vojnih službenika na neodređeno vreme u

Vojnu poštu 1965 Beograd:
mesto službovanja Beograd
 1. referent, OAS240 – 1 izvršilac;
Vojnu poštu 2522 Beograd:
mesto službovanja Beograd
 1. viši knjižničar, OSS – 1 izvršilac.
 
Opšti uslovi konkursa:
 • da je kandidat punoletni državljanin Republike Srbije;
 • da je kandidat zdravstveno sposoban za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da kandidat ima odgovarajuću stručnu spremu za formacijsko mesto za koje konkuriše;
 • da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci i
 • da je kandidat bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na formacijsko mesto na koje konkuriše.
Posebni uslovi konkursa:
 • za radno mesto pod rednim brojem 1 može konkurisati lice koje ima završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine sa stečenim zvanjem diplomirani pravnik;
 • za radno mesto pod rednim brojem 2 može konkurisati lice koje ima završene osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine iz filoloških nauka oblasti bibliotekarstva ili informatike i položen stručni ispit iz bibliotečko-informacione delatnosti, nakon perioda od tri godine rada na bibliotekarskim poslovima.

Probni rad je obavezan za sve kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, a nisu pripravnici. Za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme probni rad traje šest meseci. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni starešina, koji nadležnom rukovodiocu daje pismeno mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez njegove pisane saglasnosti i bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
Zaposlenom na formacijskom mestu viši knjižničar koji u roku od tri godine rada u biblioteci ne položi stručni ispit prestaje radni odnos u biblioteci istekom tog roka.
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Način konkurisanja za sva radna mesta:
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa podnose prijavu (molbu) Univerzitetu odbrane, uz koju prilažu sledeću dokumentaciju:
 • CV ili kratku biografiju;
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac, ne stariji od šest meseci);
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko kandidat u trenutku podnošenja dokumentacije ne poseduje diplomu, priznaće se i uverenje o stečenoj školskoj spremi, ali je kandidat u obavezi da na zahtev konkursne komisije do okončanja postupka po ovom konkursu dostavi overenu fotokopiju diplome o stečenoj školskoj spremi);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos nije prestajao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnom organu) i
 • pisani dokaz ukoliko kandidati ispunjavaju uslov iz člana 125. Zakona o Vojsci Srbije.

Napomena:
Troškove prevoza nastale zbog dolaska i učestvovanja na aktivnostima u selekciji snose sami kandidati.
 
Uverenja koja se prilažu uz prijavu, ako nisu trajnog karaktera, ne mogu biti starija od šest meseci.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik, osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinskih uprava kao povereni posao.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Izborni postupak:
 
Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na formacijskom mestu koje se popunjava.
 
U izbornom postupku biće realizovane aktivnosti i primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa („Službeni vojni list”, broj 13/19, 20/20 i 2/22).
 
Kriterijumi za formiranje liste kandidata sastojaće se od sledećih elemenata aktivnosti u izbornom postupku: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (30% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Saglasno odredbama člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Mesto, dan i vreme sprovođenja aktivnosti izbornog postupka
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima na koje konkurišu biće pozvani na proveru znanja i sposobnosti. Kandidati koji na pisanom testu ostvare više od 50% tačnih odgovora upućuju se na psihološku procenu u nadležnim centrima ili ustanovama Ministarstva odbrane. Kandidati koji zadovolje kriterijume psihološke procene biće pozvani na razgovor sa konkursnom komisijom.
 
Nakon razgovora, u izbornom postupku za tri prvorangirana kandidata, po svakom radnom mestu, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena i bezbednosna provera koja je eliminacionog karaktera. Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos, dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
Obaveštavanje i pozivanje kandidata o svakoj aktivnosti u izbornom postupku vršiće konkursna komisija pisanim putem (na kućnu ili i-mejl adresu) i isto ne može biti kraće od osam dana pre realizacije aktivnosti.
 
Kandidat koji se ne odazove pozivu ili ne opravda izostanak, kao i kandidat koji ne zadovolji minimalne kriterijume za izbor u nekoj aktivnosti ne poziva se da učestvuje u daljem izbornom postupku.
 
Odluku o prijemu doneće ministar odbrane ili lice koje on ovlasti i o njenom sadržaju biće informisani svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.
 
Materijal za pripremu za proveru znanja i sposobnosti može se preuzeti sa veb-stranice Instituta za strategijska istraživanja.
 
Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 
Marina Ilić, telefon 011/2051-609 (za formacijsko mesto na r. b. 1)
Mlađan Vojt, telefon 011/3603-478 (za formacijsko mesto na r. b. 2).
 
Način podnošenja prijave:
 
Prijave na konkurs, sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu:
 
INSTITUT ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANjA
 
Veljka Lukića Kurjaka 1, Beograd,
sa naznakom „za javni konkurs u VP _______ Beograd, za redni broj __” (obavezno navođenje vojne pošte i rednog broja radnog mesta za koje kandidat konkuriše).
 
U prijavi za konkurs obavezno se navode osnovni lični podaci, adresa na koju se kandidatu dostavljaju obaveštenja (kućna i i-mejl adresa), kontakt telefon, naziv radnog mesta na koje se kandidat prijavljuje (obavezno navesti redni broj radnog mesta), dosadašnje radno i stručno iskustvo kandidata, podaci o posebnim znanjima i veštinama i dokaz u smislu člana 125. Zakona o Vojsci Srbije.
 
Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objavljivanja konkursa u magazinu „Odbrana”. Konkurs će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva odbrane, u nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi na čitavoj teritoriji Republike Srbije i dostaviće se nadležnoj direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili u overenoj fotokopiji na definisani način biće odbačene rešenjem protiv kojeg se može izjaviti žalba koja ne zadržava izvršenje rešenja.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik PC”, br. 18/16 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Ukoliko se kandidat opredeli da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija, neophodno je da popuni izjavu i potpisanu izjavu dostavi uz napred navedene dokaze.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi ili rešenje da je neraspoređeno.