Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.03.2023.

Javni konkurs za učešće u finansiranju projekata udruženja koja deluju u oblastima od značaja za odbranu u 2023. godiniNa osnovu člana 76. stav 3. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS“, br. 116/07, 88/09 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 10/15, 36/18) i člana 10. stav 1. Pravilnika o kriterijumima i postupku za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu i dodelu sredstava za učešće u finansiranju projekata udruženja u oblastima od značaja za odbranu („Službeni vojni list“, broj 9/2019, 3/20 i 14/21), Ministarstvo odbrane objavljuje

J A V N I  K O N K U R S
za učešće u finansiranju projekata udruženja koja deluju u oblastima od značaja za odbranu u 2023. godini
 
Raspisuje se javni konkurs za učešće u finansiranju projekata udruženja koja deluju u oblastima od značaja za odbranu u 2023. godini.

Pravo da konkurišu imaju udruženja koja deluju u oblastima od značaja za odbranu, a to su oblasti koje se odnose na obuku za zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara, vrednovanje, čuvanje i razvijanje vojnih tradicija, padobranstvo, jedriličarstvo, ronilaštvo, radio-amaterstvo, speleologija, alpinizam, planinarenje, izviđaštvo, streljaštvo, streličarstvo i borilačke veštine, kao i udruženja koja su stekla status udruženja od posebnog značaja za odbranu (u daljem tekstu: učesnici Javnog konkursa).

Formalni uslovi koje učesnici javnog konkursa treba da ispunjavaju: da je udruženje registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima, da ima sedište na teritoriji Republike Srbije, da račun udruženja nije u blokadi, da nema poreske dugove.

Posebni uslovi koje učesnici javnog konkursa treba da ispunjavaju: da se program rada udruženja zasniva na oblastima od značaja za odbranu i da udruženje ima obezbeđen deo sredstava.

Sredstva za realizaciju finansiranja projekata iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu Republike Srbije (konto 481 – Dotacije nevladinim organizacijama) u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 dinara.

Limit za učešće u finansiranju pojedinačnog projekta je 500.000,00 dinara.

Struktura budžeta projekta: troškovi moraju biti neophodni za izvođenje projektnih aktivnosti i predstavljati stvarne troškove nosilaca projekta ili njihovog/ih partnera.

Struktura budžeta projekta: troškovi projekta podeljeni su na budžetske kategorije: ljudski resursi (lica angažovana tokom celog trajanja projekta i procenat troškova namenjenih ovoj kategoriji), troškovi projektnih aktivnosti (operativni troškovi za projektne aktivnosti – putni troškovi, troškovi za nabavku opreme, materijalnih sredstava, pribora i drugog materijala za učesnike projektnih aktivnosti i procenat troškova namenjenih ovoj kategoriji), troškovi lokalne kancelarije koji nastaju realizacijom projekta (režijski troškovi – telefon, struja, internet, komunalije i sl.) i ostali troškovi (štampanje materijala, evaluacija projekta, konferencije i seminari, promotivne aktivnosti, bankarske provizije i sl.).   

Prilikom izrade planiranog budžeta projekta, udruženje definiše troškove prema obrascu koji je dat u prilogu javnog konkursa.

Neprihvatljivi troškovi – troškovi koji se neće pokrivati iz budžeta projekta su:
  1. dugovi i pokrivanje dugovanja,
  2. pristigle kamate,
  3. stavke koje se već finansiraju iz drugih izvora;
  4. kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima i
  5. retroaktivno finansiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.
Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom.

Rok za realizaciju projekta: Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se celokupan realizuje u periodu od 01.06.2023. godine do 30.11.2023. godine.

Prijavu za učešće na javnom konkursu podnosi ovlašćeno lice udruženja i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Prijave sa predlozima projekata dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, 11000 Beograd ili lično ili kurirom, na adresu: Centralna ekspedicija Ministarstva odbrane, ul. Birčaninova br. 5, Beograd.

Na koverti obavezno napisati naziv i adresu podnosioca prijave i naziv projekta, sa napomenom:
„Za  Konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju projekata udruženja koja deluju u oblastima od značaja za odbranu u 2023. godini – NE OTVARATI „.

Rok za podnošenje prijave sa predlogom projekta na ovaj konkurs je, bez obzira da li se predaje na pošti ili lično, 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijava se smatra blagovremenom ako je predata najkasnije do 29.03.2023. godine, ako se predaje na pošti, odnosno ako se predaje kurirom ili lično u Centralnu ekspediciju Ministarstva odbrane do 29.03.2023. godine do 15.00 časova.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sledećih linkova:
1. Spisak priložene dokumentacije
2. Prijava na javni konkurs
3. Obrazac predloga projekta  
4. Obrazac budžeta projekta
5. Narativni budžet
6. Smernice za podnosioce predloga projekta
7. Izjava da sredstva za realizaciju projekta nisu obezbeđena na drugi način
8. Izjava o nepostojanju sukoba ineteresa
9. Izjava udruženja da će dostaviti sredstva obezbeđenja
10. Menično pismo
11. Pregled aktivnosti za određeni period
12. Periodični i završni narativni izveštaj
13. Finansijski izveštaj
14. Specifikacija prihoda - uplata primljenih na račun projekta u izveštajnom periodu
15. Specifikacija svih troškova projekta[1].
 
Obavezna dokumentacija koju predlagači projekta treba da dostave je:
1. spisak priložene dokumentacije,
2. prijava na javni konkurs,
3. predlog projekta,
4. budžet projekta,
5. narativni budžet projekta,
6. overena kopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja
    ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
7. Izjava da sredstva za realizaciju projekta nisu obezbeđena na drugi način na obrascu koji je dat u prilogu javnog konkursa,
8. Izjava o nepostojanju sukoba interesa na obrascu koji je dat u prilogu javnog konkursa,
9. interni akt o antikorupcijskoj politici,
10. dokaz o likvidnosti udruženja odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom o podnetom  izveštaju Agenciji za privredne registre)[2],
11. overena kopija odluke nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
12. protokol o saradnji, odnosno o partnerstvu sa jasno definisanim ulogama i obavezama svakog partnera, statut svakog partnera i akt o registraciji za svakog partnera (ukoliko je projekat prijavljen u partnerstvu) i
13. Izjava udruženja da će, ukoliko projekat bude izabran za dodelu sredstava, prilikom potpisivanja ugovora priložiti sredstva obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza na obrascu koji je dat u prilogu javnog konkursa.
Dokumenta koja se dostavljaju moraju biti ostraničena.
Nakon isteka roka, sve pristigle prijave sa dokumentacijom biće dostavljene Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za učešće u finansiranju projekata udruženja koja deluju u oblastima od značaja za odbranu u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkursna komisija) na otvaranje i razmatranje.
Konkursna komisija će razmotriti pristigle prijave i na osnovu sledećih kriterijuma utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekta:
  • Opšti kriterijumi:
1) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava Ministarstva odbrane;
2) održivost ranijih programa i projekata;
3) kapacitet nosioca projekta, stručna osposobljenost i reference projektnog tima u  
    odnosu na predložene ciljeve, rezultate i aktivnosti projekta;
4) obezbeđenost odgovarajućeg partnerstva od strane nosioca projekta;
5) usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima;
6) preciznost i izvodljivost plana realizacije projekta;
7) ostvarivost planiranih rezultata i merljivost pokazatelja;
8) održivost projekta;
9) ekonomska opravdanost predloga budžeta projekta u odnosu na cilj i projektne 
     aktivnosti;
10) precizno i detaljno prikazan narativni budžet projekta koji prikazuje usklađenost
     predviđenih troškova sa projektnim aktivnostima;
11) promocija odnosno publicitet, koji se ogleda u načinu informisanja šire javnosti o
     projektu.
  • Posebni kriterijumi:
1) značaj promene i doprinos koji se očekuje od primene projekta;
2) obezbeđeno sufinansiranje projekta iz drugih izvora ili sopstvenih sredstava u
    većem procentu;
3) teritorija na kojoj se realizuje projekat;
4) trajanje projekta.

Neblagovremene i nepotpune prijave predloga projekta, Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.

Konkursna komisija neće razmatrati projekte udruženja koja ne dostave finansijski izveštaj o utrošku sredstava za prethodnu godinu (pogledati objašnjenje dato u fusnoti – Obavezna dokumentacija) i izjavu da će prilikom potpisivanja ugovora priložiti sredstva obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekta, Konkursna komisija će izraditi predlog odluke o izboru projekata i dodeli sredstava za učešće u finansiranju projekta udruženja koja deluju u oblastima od značaja za odbranu u 2023. godini.

Odluku o izboru projekta u čijem finansiranju će učestvovati Ministarstvo odbrane donosi ministar odbrane, na predlog Konkursne komisije, i ista će biti objavljena na internet stranici www.mod.gov.rs najkasnije do 20.05.2023. godine.

Ministarstvo odbrane će sa udruženjima kojima su na osnovu javnog konkursa odobrena sredstva, zaključiti ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito naziv odobrenog projekta, vreme realizacije projekta, visina dodeljenih sredstava, način praćenja realizacije projekata, obaveze nosioca projekta u pogledu realizacije i podnošenja izveštaja o realizaciji projekta.

Prilikom potpisivanja ugovora, udruženje čiji je projekat izabran za  dodelu sredstava dužno je da Upravi za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane  dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja za izvršenje ugovorne obaveze (blanko sopstvenu menicu, potpisanu u skladu sa kartonom deponovanih potpisa), koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, overenu kopiju kartona deponovanog potpisa ovlašćenog lica od strane nadležne poslovne banke udruženja (overa ne starija od 30 dana pre dana zaključenja ugovora) i potpisano i overeno menično pismo – ovlašćenje u vrednosti sredstava dodeljenih od strane Ministarstva odbrane, u slučaju nenamenskog trošenja sredstava. 

Ukoliko udruženje nije u mogućnosti ili ne pristaje da dostavi menicu, sa istim neće biti potpisan ugovor.

Ministarstvo odbrane na zvaničnoj internet stranici staviće na uvid javnosti spisak odobrenih projekta u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora sa udruženjima.

Nosilac odobrenog projekta dužan je da u toku trajanja projekta dostavlja periodične izveštaje do 10. u mesecu za prethodni mesec, kao i završni izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava u roku od 15 dana od dana njegovog završetka.

Ministarstvo odbrane će pratiti realizaciju projekta. Nosilac projekta dužan je da u toku realizacije projekta omogući Ministarstvu odbrane praćenje realizacije projekta, prisustvo pri realizaciji projektnih aktivnosti, kao i uvid u celokupnu projektnu dokumentaciju. Nosilac projekta dužan je da obavesti Ministarstvo odbrane o vremenu i mestu realizacije projektnih aktivnosti.

U slučaju da se ne dodele  sva raspoloživa sredstva po ovom konkursu, novi konkurs biće raspisan najkasnije do 01.07.2023. godine.

Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na adresu utsv@mod.gov.rs ili na broj telefona: 066/87 00 670 i 066/21 21 78, lice za kontakt je Dana Marković.
 
 
 

[1] Dokumenta pod rednim brojem 1, 3, 4, 5, 7, 8. i 9.  dostavljaju se uz Prijavu na javni konkurs (dokumenat pod rednim brojem 2). Dokumenat pod rednim brojem 10. dostavlja se prilikom potpisivanja ugovora (dostavljaju ga udruženja čiji projekti budu predloženi za dodelu sredstava), a ostala dokumenta su potrebna za izveštavanje o realizaciji projekta.
[2] Udruženje koje je osnovano u prethodnoj godini i nije koristilo sredstva za realizaciju projekata u toj godini, nije u obavezi da dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava.