Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.03.2023.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira u Gardu:

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme
 
U Gardu:
 
 1. pomoćnik dirigenta u Reprezentativnom orkestru Garde, FVES FM114, 1 izvršilac, mesto službovanja Beograd.
    
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati oficiri na određeno vreme, podoficiri na neodređeno vreme, podoficiri na određeno vreme, profesionalni vojnici, vojni službenici i nameštenici na službi u Vojsci Srbije i državni službenici i nameštenici zaposlenih u Ministarstvu odbrane, koji ispunjavaju sledeće uslove.
 
 
Opšti uslovi:
 
 • da su punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili integrisane akademske studije iz oblasti medicinskih ili veterinarskih nauka;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nisu stariji od 45 godina;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da su završili odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
 
Posebni uslovi:
 
 • da su oficiri na određeno vreme, podoficiri na neodređeno vreme, podoficiri na određeno vreme, profesionalni vojnici, vojni službenici i nameštenici na službi u Vojsci Srbije i državni službenici i nameštenici zaposlenih u Ministarstvu odbrane;
 • da u toku službe nisu negativno ocenjivani i da imaju prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da imaju preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • da imaju završene studije iz oblasti muzičke umetnosti, smer – dirigovanje.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naziv formacijskog mesta na koje konkuriše, kandidati podnose jedinicama – ustanovama u kojima se nalaze na službi. Uz prijavu kandidati prilažu i sledeća dokumenta:
 • overenu kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju kojom se potvrđuje tražena stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava i overena od nadležnog starešine);
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje posebne bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalaze na službi);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci).
 
Komande jedinica – ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti i u kom rodu, odnosno službi;
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • obrazac kartona osnovnih ličnih podataka iz ISLjR;
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavljati Vojnoj pošti 4795 Beograd, sa naznakom „za konkursnu komisiju po internom konkursu”. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 4795 Beograd.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika – notara biće odbačene rešenjem.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKOG MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto koje su konkurisali.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere –procene.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na proveru fizičkih sposobnosti i testiranje psiholoških kapaciteta.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu), prema rasporedu koji će izraditi i o kojem će ih informisati predsednik konkursne komisije.
 
Kandidati koji zadovolje uslove provere fizičkih sposobnosti i psihološke procene biće pozvani na razgovor.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod konačne ocene i broja 5);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Gardi.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene, razgovora i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti, kandidati sa sobom obavezno nose ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskog mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na veb-sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i na veb-sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefone 011/2064-415 i 011/2064-801.