Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
06.12.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu merkantilnog kukuruza SRPS kvaliteta roda 2022. godineNa osnovu člana 70. - 74. Pravilnika o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („SVL“ br. 29/2014 i 9/2017, 34/18, 19/20 i 35/21), VU „Dedinje“, upućuje

Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu merkantilnog kukuruza SRPS kvaliteta roda 2022. godine,

Poziv za učestvovanje u postupku prodaje merkantilnog kukuruza SRPS kvaliteta roda 2022. godine, javnim nadmetanjem pisanim putem

PREDMET PRODAJE I USLOVI NADMETANjA
Prodaja merkantilnog kukuruza SRPS kvaliteta roda 2022. godine, sa vojne ekonomije u Kovinu, u količini od 372.351 kilogram, u rasutom stanju, skladišten u silosu firme „Uljarice Bačka“ doo u Kovinu, Svetozara Markovića bb, i
Prodaja merkantilnog kukuruza SRPS kvaliteta roda 2022. godine, sa vojne ekonomije u Somboru u količini od 197.316 kilograma u rasutom stanju, skladišten u silosu firme „Uljarice Bačka“ doo u Sonti, Marka Oreškovića bb;
ISPORUKA: fco silos firme „Uljarice Bačka“ doo u Kovinu, Svetozara Markovića bb. i „Uljarice Bačka“ doo u Sonti, Marka Oreškovića bb.

NAČIN UTVRĆIVANjA KOLIČINA I KVALITETA:
Kvantitativni prijem: Kupac preuzima od Prodavca, FCA (lncoterms 2010), na vagi silosa firme „Uljarice Bačka" doo u kojima je isti uskladišten, uz prisustvo ovlašćenih lica prodavca i kupca,
Kvalitativni prijem: Merkantilni kukuruz SRPS kvaliteta, na osnovu potvrde o lageru, uz mogućnost utvrđivanja kvaliteta od strane ovlašćene organizacije koju odredi kupac, na račun kupca, uz obavezno prisustvo prodavca.

NAČIN PLAĆANjA: avansno, po ugovorenoj ceni na osnovu profakture.
 
UPLATE IZVRŠITI:
u korist VU„Dedinje“, na tekući račun broj: 840-1188664-50 koji se vodi kod Uprave za trezor Beograd
-   po profakturi, najkasnije 5 (pet) dana od dana prijema profakture.
Ponude koje sadrže drugačije uslove od definisanih ovim pozivom biće odbijene. Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
U postupku mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i prodajom merkantilnog kukuruza.
Ustanova zadržava pravo da, ukoliko nije zadovoljna ponuđenom cenom, može obustaviti

NAČIN SPROVOĆENjA NADMETANjA:
-    Javno oglašavanje se vrši objavom na PanAgent Agenciji, sajtu MO i stranici VU „Dedinje“ Beograd.
-    Zainteresovani ponuđač dostavlja pisanu ponudu, sa svim elementima vezanim za identifikaciju ponuđača (Popuniti sve obrasce u prilogu poziva: Obrazac strukture Cena ( za robu sa željene ekonomije ili oba obrasca ukoliko ste zainteresovani za otkup celokupne količine sa obe ekonomije odnosno oba mesta skladištenja i Obrazac - Podaci o ponuđaču).
-     ponude se podnose na: - mejl adresu Ustanove: iavnenabavke@vudedinje.com;i poštom ili lično na adresu: VU „Dedinje“ Batajnički drum bb. 11080 Beograd - Zemun, u zatvorenoj koverti, najkasnije, do 08.12.2022. godine, do 10:30 časova.
-  otvaranje ponuda će izvršiti komisija Ustanove 08.12.2022. godine u 10:45 časova,
-  analiza ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti do 19.12.2022 godine;
-  najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda ponuđača koji ponudi najvišu cenu za ukupnu količinu, po ekonomijama (odnosno mestu skladištenja).
-   ukoliko ponude budu identične vezano za ponuđenu cenu prednost će imati ponuđač koji navede kraći rok uplate po profakturi.
-   odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti dostavljena svim učesnicima u ovom postupku putem mejla.
-   Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor o prodaji.

- Lica za kontakt:
- Miodrag Knežević, tel. 066/8283-848 i
- Slavoljub Ćorđević, tel. 066/8283-845.

PODACI O PONUĐAČU
OBRAZAC STRUKTURE CENE 1
OBRAZAC STRUKTURE CENE 2