Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.11.2022.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za ljudske resurse (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme
 
U Kopnenu vojsku:
 
 1. referent za obaveštajno-izviđačke poslove, VES FP614, 1 izvršilac, mesto službovanja Kraljevo;
 2. komandir voda, VES FC004, 1 izvršilac, mesto službovanja Novi Pazar;
 3. komandir Voda za podršku, VES FP004, 1 izvršilac, mesto službovanja Zaječar;
 4. komandir Komandnog voda, VES FNj004, 1 izvršilac, mesto službovanja Prokuplje;
 5. komandir voda, VES FC004, 4 izvršioca, mesto službovanja Kuršumlija;
 6. načelnik Grupe, VES F0004, 2 izvršioca, mesto službovanja Vranje;
 7. komandir voda izviđačkog, VES FC004, 1 izvršilac, mesto službovanja Vranje;
 8. referent, VES F0004, 1 izvršilac, mesto službovanja Vranje;
 9. komandir Inžinjerijskog voda, VES FŽ004, 1 izvršilac, mesto službovanja Bujanovac;
 10. komandir voda, VES FC204, 1 izvršilac, mesto službovanja Vranje;
 11. referent za zaštitu resursa, VES F0004, 1 izvršilac, mesto službovanja Vranje;
 12. komandir Komandnog voda, VES FNj154, 1 izvršilac, mesto službovanja Niš;
 13. komandir Komandnog voda, VES FNj204, 1 izvršilac, mesto službovanja Niš;
 14. komandir voda – ronilac, VES FR204, 1 izvršilac, mesto službovanja Novi Sad;
 15. komandir oklopno-izviđačkog voda, VES FC004, 1 izvršilac, mesto službovanja Niš.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati podoficiri na neodređeno vreme na službi u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, koji ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) Opšti uslovi:
 • da su punoletni;
 • da su državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
 • da imaju stečeno visoko obrazovanje – završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine, ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, ili integrisane akademske studije iz oblasti medicinskih ili veterinarskih nauka;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nisu stariji od 45 godina;
 • da su bezbednosno provereni i da nemaju bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da su završili odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
b) Posebni uslovi
 • da su podoficiri na neodređeno vreme na službi u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane;
 • da tokom službe nisu negativno ocenjivani i da imaju prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
 • da imaju preporuku starešine na položaju komandanta bataljona–diviziona, njemu ranom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca.
 
Za formacijsko mesto:
 • pod rednim brojevima 1–10 i 12–15: završen fakultet ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (240 ESPB);
 • pod rednim brojem 11: završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (240 ESPB) u okviru obrazovno-naučnog polja: prirodno-matematičkih nauka iz oblasti nauka zaštite životne sredine, ili tehničko-tehnoloških nauka iz oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, ili društveno-humanističkih nauka iz oblasti civilne zaštite.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naglašeno formacijsko mesto na koje konkuriše, kandidati podnose jedinicama – ustanovama u kojima se nalaze na službi. Uz prijavu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
 • overenu kopije diplome o završenom visokom obrazovanju;
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno popisana izjava i overena od nadležnog starešine);
 • popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalaze na službi).
 
Komande jedinica – ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
 • uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
 • potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti i u kom rodu, odnosno službi;
 • potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
 • preporuku starešine na položaju komandanta bataljona–diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
 • overeni obrazac kartona osnovnih ličnih podataka iz ISLjR.
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavljati Vojnoj pošti 1097 Niš, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkursnu komisiju po internom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenu kod javnog beležnika – notara biće odbačene rešenjem.
 
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
 1. prosek ocena na osnovnim studijama – do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
 2. provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 3. psihološka procena kandidata – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
 4. razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskog mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon 018/555-562.