Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.10.2022.

Javni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnikaUniverzitet odbrane u Beogradu
Vojna akademija

 
RASPISUJE
 
Javni konkurs za izbor lica u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, i to:
ponovni izbor jednog lica u zvanje docent za užu naučnu oblast vodni saobraćaj;
izbor jednog lica u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast saobraćaj i transport;
izbor jednog lica u zvanje docent za užu naučnu oblast materijali i zaštita;
ponovni izbor jednog lica u zvanje docent za užu naučnu oblast materijali i zaštita;
ponovni izbor jednog lica u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast fizičko vaspitanje;
 
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA
 
da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira;
da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
da je kandidat profesionalno vojno lice / vojni službenik.
 
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
da ispunjava uslove za izbor/ponovni izbor u zvanje docenta/vanrednog profesora iz člana 17. i člana 18. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika („Službeni vojni list” broj 40/2021);
kandidati koji se prvi put biraju u zvanje docent, moraju imati pozitivno ocenjeno pristupno predavanje iz uže naučne oblasti za koju se biraju; trajanje pristupnog predavanja ne može biti kraće od 30 minuta, niti duže od jednog školskog časa (45 minuta); temu pristupnog predavanja bira kandidat.
 
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata 10/121 od 21. juna 2022. godine), koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta obrane (Vojne akademije);
popunjen odgovarajući Obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje nastavnika (CD ili USB);
uverenje nadležnog organa MUP-a o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi;
saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije, osim za lica postavljena na formacijsko mesto nastavnika na Vojnoj akademiji.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijave na konkurs za izbor/ponovni izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojne akademije: Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor/ponovni izbor u zvanje nastavnika”.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.
 
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidati koji budu izabrani u zvanje nastavnika neće biti postavljani na formacijska mesta nastavnika na Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskih mesta na kojima su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakon, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 – dr. zakon).