Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.10.2022.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u RViPVO 
VOJSKA SRBIJE
Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana

 
r a s p i s u j e
 
INTERNI  KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, u:
 
Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu
 
rukovalac, VES PD00P, 1 izvršilac, mesto službovanja Batajnica.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati profesionalni vojnici, podoficiri na određeno vreme i civilna lica koja ispunjavaju sledeće uslove.
 
a) Opšti uslovi:
da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije;
da imaju stečeno srednje obrazovanje (četvrti stepen srednje stručne spreme);
da je u službi u svojstvu profesionalnog vojnika proveo najmanje tri godine;
da ima najmanje čin desetara;
da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci;
da nisu stariji od 40 godina;
da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu;
da su završili odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
b) Posebni uslovi:
da je podoficir na određeno vreme, profesionalni vojnik ili civilno lice;
da tokom službe nije negativno ocenjivan i da ima prosek službenih ocena najmanje „ističe se”;
da ima pozitivnu preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
završena srednja škola u trajanju od četiri godine iz oblasti ekonomije.
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu, kontakt telefon i naglašeno formacijsko mesto na koje konkuriše, kandidat podnosi jedinicama – ustanovama u kojima se nalazi na službi. Uz prijavu, kandidat prilaže sledeća dokumenta:
overenu kopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i svedočanstva za četiri razreda srednje škole;
potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava i overena od nadležnog starešine);
popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (tražiti u komandi jedinice u kojoj se nalazi na službi);
potvrda da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
 
Komande jedinica – ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta:
uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija);
izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);
potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti podoficira, profesionalnog vojnika ili civilnog lica u kom rodu, odnosno službi;
potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
pozitivnu preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca;
overeni obrazac KOLP;
potvrda o završenoj odgovarajućoj vojnoj obuci sa oružjem ili potvrda o odsluženom vojnom roku (samo za CL).
 
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica – ustanova službenom poštom dostavlja Komandi 204.vbr, ulica pukovnika Milenka Pavlovića bb, Batajnica, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkursnu komisiju po internom konkursu”.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u magazinu „Odbrana”.
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenu kod javnog beležnika – notara biće odbačene rešenjem.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri – proceni isključuje upućivanje na dalje provere – procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu (u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu), prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
prosek ocena u srednjoj školi – do 50 bodova (proizvod ocene i broja 5);
provera fizičke sposobnosti – do 20 bodova (proizvod konačne ocene i broja 4);
psihološka procena kandidata – do 20 bodova (1. kategorija 20, 2. kategorija 10, 3. kategorija 0 bodova);
razgovor – do 10 bodova (proizvod konačne ocene i broja 2).
 
Kandidati koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor, biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate će biti izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti kandidati obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskih mesta podoficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na tel. lokal 270-008.