Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
28.09.2022.

Poziv za učestvovanje u postupku prodaje merkantilnog suncokreta javnim nadmetanjem pisanim putemNa osnovu člana 70. - 74. Pravilnika o materijalnom poslovanju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („SVL“ br. 29/2014 i 9/2017, 34/18, 19/20 i 35/21), VU „Dedinje“ upućuje:
 
Poziv za učestvovanje u postupku prodaje  merkantilnog suncokreta SRPS
kvaliteta roda 2022. godine javnim nadmetanjem pisanim putem

 

PREDMET PRODAJE I USLOVI NADMETANjA
 
 • Prodaja merkantilnog suncokreta SRPS kvaliteta roda 2022. godine, sa vojne ekonomije u Somboru u količini od 192.745 kilograma u rasutom stanju, skladištenog u silosu firme „Uljarice Bačka“ doo u Sonti, Marka Oreškovića bb; i
 • Prodaja merkantilnog suncokreta SRPS kvaliteta roda 2022. godine, sa vojne ekonomije u Kovinu, u količini od 356.809 kilograma, u rasutom stanju, skladištenog u silosu firme „Uljarice Bačka“ doo u Kovinu, Svetozara Markovića bb.
 • ISPORUKA: fco silos firme „Uljarice Bačka“ doo u Sonti, Marka Oreškovića bb; i „Uljarice Bačka“ doo u Kovinu, Svetozara Markovića bb.

NAČIN UTVRĐIVANjA KOLIČINA I KVALITETA:
 • Kvantitativni prijem: Kupac preuzima od Prodavca, RSA ( Incoterms  2010), na vagi silosa firme „Uljarice Bačka“ doo u kojima je isti uskladišten, uz prisustvo ovlašćenih lica prodavca i kupca,
 • Kvalitativni prijem: Merkantilni suncokret SRPS kvaliteta, na osnovu potvrde o lageru, uz mogućnost utvrđivanja kvaliteta od strane ovlašćene organizacije koju odredi kupac, na račun kupca, uz obavezno prisustvo prodavca.

NAČIN PJ1AĆANjA: avansno, po ugovorenoj ceni na osnovu profakture.

UPJ1ATE IZVRŠITI: u korist VU „Dedinje“, na tekući račun broj: 840-1188664-50 koji se vodi kod Uprave za trezor Beograd po profakturi, najkasnije 3 (tri) dana od dana prijema profakture.
 • Ponude koje sadrže drugačije uslove od definisanih ovim pozivom biće odbijene. Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.
 • U postupku mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i prodajom merkantilnog suncokreta.
 • Ustanova zadržava pravo da, ukoliko nije zadovoljna ponuđenom cenom, može obustaviti postupak.

NAČIN SPOVOĆENjA NADMETANjA:
 • javno oglašavanje se vrši objavom na PanAgent Agenciji, sajtu MO i stranici VU „Dedinje“ Beograd;
 • dostavljanjem pisane ponude ponuđača, sa svim elementima vezanim za identifikaciju ponuđača (naziv ponuđača, adresa, matični broj, PIB, tekući račun, lice ovlašćeno za zastupanje, kontakt telefon).
 • ponude se podnose na: - mejl adresu Ustanove: jaupepaćauke@uc(1esNpje.sot i - poštom ili lično na adresu: VU „Dedinje“ Batajnički drum bb. 11080 Beograd-Zemun, najkasnije_ do 29.09.2022. godine, do 11:00 časova.
 • otvaranje ponuda će izvršiti komisija Ustanove 29.09.2022. godine u 11:15 časova,
 •  analiza ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti do 05.10.2022 godine;
 •  najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda ponuđača koji ponudi najvišu cenu;
 • ukoliko ponude budu identične vezano za ponuđenu cenu prednostće imati ponuđač koji navede kraći rok uplate po profakturi.
 • odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti dostavljena svim učesnicima u ovom postupku putem mejla.
 • Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor o prodaji.
 • Lica za kontakt: Miodrag Knežević, tel. 066/8283-848 i Slavoljub Ćorđević, tel. 066/8283-845.

PODACI O PONUĐAČU
OBRAZAC STRUKTURE CENE ZA SOMBOR
OBRAZAC STRUKTURE CENE ZA KOVIN