Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2022.

Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune radnih mesta u Gardi Vojske SrbijeGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune radnih mesta
U Gardi Vojske Srbije
 1. radnik za spremanje prostorija (5 izvršilaca);
 2. radnik za spremanje prostorija (5 izvršilaca);
 3. perioničar – peglar (2 izvršioca);
 4. mehaničar za vozila točkaše – vozač (2 izvršioca);
 5. vozač (2 izvršioca);
 6. stolar (1 izvršilac);
 7. šumar – lovočuvar (1 izvršilac);
 8. šumar – čuvar šume (1 izvršilac);
 9. mehaničar za vozila točkaše – vozač (1 izvršilac);
 10. kuvar (1 izvršilac);
 11. pomoćni radnik (1 izvršilac);
 12. pomoćni radnik ( 1 izvršilac).

Opšti uslovi:
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su kandidati zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da kandidati imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da kandidatima ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci;
 • da su kandidati bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
Posebni uslovi:
 • za radno mesto pod brojevima 1, 2 i 3 može konkurisati lice koje ima završenu osnovnu školu;
 • za radno mesto pod brojem 4 može konkurisati lice koje ima 3. stepen stručne spreme i specijalizaciju za mehaničara za vozila točkaše i vozačku dozvolu C kategorije;
 • za radno mesto pod brojem 5 može konkurisati lice koje ima 3. stepen stručne spreme i specijalizaciju za vozača i vozačku dozvolu C kategorije;
 • za radno mesto pod brojem 6 može konkurisati lice koje ima 3. stepen stručne spreme, obrazovni profil stolar;
 • za radno mesto pod brojem 7 može konkurisati lice koje ima 4. stepen stručne spreme, obrazovni profil šumarski tehničar;
 • za radno mesto pod brojem 8 može konkurisati lice koje ima 4. stepen stručne spreme, obrazovni profil šumarski tehničar;
 • za radno mesto pod brojem 9 može konkurisati lice koje ima 4. stepen stručne spreme, obrazovni profil auto-mehaničar i vozačku dozvolu C kategorije;
 • za radno mesto pod brojem 10 može konkurisati lice koje ima 5. stepen stručne spreme, obrazovni profil kuvar;
 • za radno mesto pod brojem 11 može konkurisati lice koje ima završen 1. i 2. razred srednje škole;
 • za radno mesto pod brojem 12 može konkurisati lice koje ima završen 1. i 2. razred srednje škole.
 
Izborni postupak
 
U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa (,,Službeni vojni list”, broj 13/19 i 20/20).
 
Za sva radna mesta biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na radnim mestima na koja su konkurisali.
 
 
Mesto rada:
 
- Beograd (za radna mesta pod brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 i 12);
- Dobanovci (za radna mesta pod brojevima 8 i 9);
- Karađorđevo (za radna mesta pod brojevima 6 i 7).
 
Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu ,,Odbrana”.
 
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 
Vera Rajković, telefon 011/2064-374.
 
Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom na adresu VP 4795 Beograd, ul. Jovana Marinovića bb, 11000. Beograd, sa naznakom ,,za javni konkurs”.
Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu VP 4795 Beograd, Beograd.
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, naziv i redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
- original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje;
- original ili overena kopija svedočanstva za svaki razred zahtevane škole (za radna mesta za koja je propisan 2, 3, 4. ili 5. stepen stručne spreme);
- original ili overena kopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu – za radno mesto za koja je propisan 5. stepen stručne spreme;
- kopija vozačke dozvole – za radna mesta pod rednim brojevima 4, 5 i 9;
- uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
- izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac, ne starije od šest meseci);
- uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
- uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci (ne starije od šest meseci);
- uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koju je overio javni beležnik.
 
Napomena
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika biće odbačene rešenjem.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica. Nakon realizacije svih aktivnosti u selekciji, a pre formiranja liste za izbor, kandidati koji ispunjavaju uslove člana 125. Zakona o Vojsci Srbije ukupno ostvaren broj bodova uvećava se za 5%.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs. Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz molbu uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda i MUP-a da se protiv lica ne vodi krivični postupak, odnosno da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.