Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2022.

Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Generalštab Vojske Srbije
Komanda Kopnene vojske
 
 
r a s p i s u j e
 
 
JAVNI  KONKURS
 
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu
podoficira na neodređeno vreme, u:
 
 
Vojni orkestar Niš
 
 1. muzičar-trombon 1, VES PM29P, 1 izvršilac;
 2. muzičar-udaraljke, VES PM56P, 1 izvršilac.
 
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
 
a) OPŠTI USLOVI:
 
 • da je punoletan;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije;
 • da ima propisano obrazovanje;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 35 godina ako se prima u svojstvu podoficira, odnosno 40 godina ako se prima u svojstvu oficira;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je odslužio vojni rok sa oružjem.
 
 
b) POSEBNI USLOVI:
 
 • kandidati koji konkurišu za formacijsko mesto pod rednim brojem 1 – da imaju završenu srednju muzičku školu – vokalno instrumentalni odsek;
 • kandidati koji konkurišu za formacijsko mesto pod rednim brojem 2 – da imaju završenu srednju muzičku školu – teoretski ili vokalno-instrumentalni odsek.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
 
Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, broj i naziv formacijskog mesta za koje konkuriše, kandidati treba da dostave VP 1097 Niš, ulica Trg Kralja Aleksandra bb, sa naznakom „za javni konkurs” i sledeća dokumenta:
 
 • biografiju;
 • uverenje o državljanstvu (original ili fotokopija overena u sudu ili opštini, ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija overena u sudu ili opštini);
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • overena fotokopija radne knjižice;
 • uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • uverenje da se protiv lica koje podnosi prijavu ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • potvrda vojnog odeska da je odslužio ili na drugi način regulisao obavezu služenja vojnog roka (lica muškog pola);
 • overenu fotokopiju vojničke knjižice i
 • potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno popisana izjava).
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.
 
Nekompletna i nepotpuna dokumenta neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta kandidatima koji ne budu izabrani neće se vraćati.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs i na telefon 018/555-427.