Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.02.2022.

Konkurs za upis u Medicinski fakultet VMAMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
UNIVERZITET ODBRANE
r  a  s  p  i  s  u  j  e
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva na Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
 
U školskoj 2022/2023. godini primaju se kandidati iz građanstva za kadete:
 
MEDICINSKOG FAKULTETA VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
 
Integrisane akademske studije medicine: 25 kadeta
 
USLOVI KONKURSA
 
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.
 
OPŠTI USLOVI:
 
 • da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da su ostvarili najmanje dobar uspeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda (za kandidate čije je školovanje u toku);
 • da imaju minimalno vrlodobru prosečnu ocenu iz vladanja tokom školovanja;
 • da imaju rešenje nadležnog ministarstva o nostrifikaciji srednjoškolske isprave stečene u inostranstvu (za kandidate koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu ili pohađali školovanje po inostranom nastavnom planu i programu);
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani na takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI:
 
 • da su rođeni 2002. godine ili kasnije;
 • da su završili gimnaziju, srednju školu zdravstvene ili veterinarske struke u trajanju od četiri godine ili
 • da pohađaju IV razred gimnazije, srednje škole zdravstvene ili veterinarske struke.
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem za kadeta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu polažu prijemni ispit, podležu proveri fizičke sposobnosti, medicinsko-zdravstvenoj proceni, psihološkoj proceni i bezbednosnoj proveri.
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
 
Kandidati podnose prijavu za upis i ostalu dokumentaciju Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije lično ili putem preporučene pošte na adresu: Medicinski fakultet VMA, ul. Crnotravska 17, 11000 Beograd u periodu od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Obrazac prijave za upis sa uputstvom o popunjavanju i spiskom dokumenata koji se prilažu uz prijavu kandidati mogu preuzeti na internet stranici Vojnomedicinske akademije http://www.mfvma.mod.gov.rs. Kandidati su u obavezi da se jave teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka gde preuzimaju obrazac upitnika za bezbednosnu proveru koji nakon popunjavanja vraćaju teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija obrazac za bezbednosnu proveru preuzimaju od teritorijalnog organa regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.
Kandidat uz prijavu prilaže:
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • potvrde nadležnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova (ne starije od šest meseci) da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora dužom od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
 • overene fotokopije svedočanstava svih razreda i fotokopiju diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno svedočanstva završnih razreda i overen prepis (overenu kopiju) ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate kojima je školovanje u toku).
Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidati overavaju kod javnog beležnika.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Prilikom dolaska na selekciju na Medicinski fakultet VMA kandidat mora imati dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš) i izvod iz svog zdravstvenog kartona koji izdaje izabrani lekar, a kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od bolesti koje su od značaja za vojnu profesiju.
SELEKCIJA KANDIDATA
Selekcija kandidata za Medicinski fakultet realizuje se u tri dela.
Prvi deo selekcije je psihološka procena i medicinsko-zdravstvena procena koja će se realizovati na Vojnomedicinskoj akademiji UVZ, VB „Novi Sad” i VB „Niš” UVZ, a po spiskovima koje će izraditi Medicinski fakultet VMA i dostaviti vojnomedicinskim ustanovama i kandidatima.
Drugi deo selekcije obuhvata polaganje prijemnog ispita iz hemije i biologije, a organizuje se istog dana i u isto vreme kada se organizuje polaganje prijemnog ispita na drugim medicinskim fakultetima čiji je osnivač R. Srbija.
Lista kandidata koji ispune uslove za polaganje prijemnog ispita biće istaknuta najmanje sedam dana pre termina za polaganje prijemnog ispita na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Kandidati koji su kao učenici III i IV razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz biologije ili hemije na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta, a prijemni ispit iz tog predmeta vrednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata. Kandidati prilažu overene fotokopije diploma o osvojenim nagradama i njihovom rangu sa republičkog takmičenja prilikom dostavljanja ostale dokumentacije.
Treći deo selekcije obuhvata fizičku proveru koja se realizuje na poligonima Vojne akademije nakon završenog prijemnog ispita. Provera fizičke sposobnosti je eliminacionog karaktera. Informacija o minimumu kriterijuma koje je neophodno da kandidat zadovolji biće istaknuta na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti kandidati su obavezni da donesu potvrdu od izabranog lekara (ne stariju od deset dana) da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i potrebnu sportsku opremu.
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
Kandidat koji je udaljen sa provere znanja ili sa provere fizičke sposobnosti smatraće se da nije položio i neće biti rangiran.
Kandidati koji nisu ostvarili propisani broj bodova na proveri znanja i proveri fizičke sposobnosti, kao i kandidati koji imaju negativnu psihološku, medicinsko-zdravstvenu procenu i bezbednosnu proveru neće biti rangirani.
Kandidati koji ne završe lekarske preglede do 16. juna 2022. godine neće biti rangirani.
Troškove prevoza u toku selekcije snose kandidati koji konkurišu za vojne škole.
O datumu, mestu, vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Medicinskog fakulteta VMA.
MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA
 
Utvrđivanje rang-liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
 • uspeh iz srednje škole, maksimalan broj bodova je 40 i
 • provera znanja iz hemije i biologije, maksimalan broj bodova je 60.
Ukupan maksimalan broj bodova koje kandidat može da osvoji je 100 bodova.
Rangiranje kandidata na osnovu prijemnog ispita izvršiće se tako što će se rangirati oni kandidati koji postignu najmanje 50% + 1 bod na svakom od testova koje polažu na prijemnom ispitu (16 bodova iz hemije i 16 bodova iz biologije).
Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, do broja kandidata predviđenih konkursom. U slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz hemije i biologije, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u srednjoj školi.
Preliminarna rang-lista biće objavljena do 48 časova od momenta završetka prijemnog ispita na oglasnoj tabli i na internet stranici Medicinskog fakulteta VMA.
NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED
 
Kandidat koji smatra da su mu prava povređena, može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.
Kandidat primedbu podnosi Medicinskom fakultetu VMA.
ŠKOLOVANjA, PRAVA I OBAVEZE KADETA
 
Školovanje na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu ima strukturu integrisanih akademskih studija u trajanju od šest godina (12 semestara), odnosno 360 ESPB. Posle završetka školovanja kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje doktor medicine, kako je propisano akreditovanim studijskim programom.
Za vreme školovanja kadeti imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja kadeti stanuju u internatu, tokom školovanja im se isplaćuju novčana primanja i putni troškovi u skladu sa Zakonskom regulativom, a sve troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobne obaveze.
Nakon uspešno završenog školovanja Medicinskog fakulteta VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika sanitetske službe.
U slučaju prekida školovanja zbog slabog uspeha, prekida školovanja na lični zahtev i neispunjavanja obaveza regulisanih ugovorom o školovanju, lica na školovanju su u obavezi da nadoknade troškove školovanja.
Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2022. godine.
Lista izabranih kandidata za kadete Medicinskog fakulteta VMA biće objavljena na sajtu Medicinskog fakulteta VMA najkasnije 12 dana nakon realizacije prijemnog ispita, a obaveštenje će biti prosleđeno i regionalnim centrima Ministarstva odbrane.
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Dekanatu Medicinskog fakulteta i Odseku za pitanja kadeta i slušalaca putem elektronske pošte studentska.sluzba.vfvma@mod.gov.rs, na telefone: 011/3609-433, 011/3005-141 i 011/3608-134 ili na internet stranici http://www.mfvma.mod.gov.rs.