Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.02.2022.

Konkurs za upis u Vojnu gimnazijuMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
R A S P I S U J E
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije u Beogradu
 
U školskoj 2022/2023. godini primaju se kandidati iz građanstva (u daljem tekstu: kandidati) za 80 učenika prvog razreda Vojne gimnazije.
 
USLOVI KONKURSA
 
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.
 
OPŠTI USLOVI:
 
 • da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) meseci, ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI:
 • da su rođeni 2006. godine ili kasnije;
 • da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlodobar);
 • da iz matematike tokom školovanja imaju najmanje ocenu 3 (dobar) i
 • da su završili V, VI, VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole i pri tome postigli najmanje vrlodobar prosečan opšti uspeh školovanja.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika i književnosti, psihološkoj proceni, medicinsko-zdravstvenoj proceni i bezbednosnoj proveri.
 
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu za upis i ostalu dokumentaciju Vojnoj gimnaziji lično ili putem preporučene pošte na adresu ul. Humska br 22, 11000 Beograd u periodu od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Obrazac prijave za upis sa uputstvom o popunjavanju i spiskom dokumenata koje prilažu uz prijavu može se preuzeti na internet stranici Vojne gimnazije http://www.gimnazija.mod.gov.rs. Kandidati su u obavezi da se jave teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka gde preuzimaju obrazac upitnika za bezbednosnu proveru koji nakon popunjavanja vraćaju teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane. Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija obrazac za bezbednosnu proveru preuzimaju od teritorijalnog organa Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta.
Kandidat uz prijavu prilaže:
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • potvrdu nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
 • overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda OŠ za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za učenike VIII razreda overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII razreda OŠ i uverenje-potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju prvog polugodišta VIII razreda.
 
Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidati overavaju kod javnog beležnika.
Kandidati dolaze na sve predviđene provere u okviru selekcije u pratnji roditelja-staratelja i tom prilikom su dužni da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom.
Prilikom dolaska na selekciju u Vojnu gimnaziju kandidat mora imati izvod iz svog zdravstvenog kartona koji izdaje izabrani lekar, a kojim se potvrđuje da kandidat ne boluje od bolesti koje su od značaja za vojnu profesiju.
SELEKCIJA KANDIDATA
Selekcija kandidata za učenike Vojne gimnazije realizuje se u dva dela.
U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika i književnosti, koja se realizuje u Internatu Vojne gimnazije (ul. Humska br. 22, Beograd). Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti kandidat sa sobom obavezno donosi potrebnu sportsku opremu i potvrdu od izabranog lekara (ne stariju od deset dana) da su zdravstveno sposobni za proveru fizičkih sposobnosti i đačku knjižicu sa fotografijom. Prilikom dolaska na provere znanja kandidat donosi potreban školski pribor.
Na osnovu rezultata prvog dela selekcije formira se preliminarna rang-lista na osnovu merila za utvrđivanje redosleda kandidata i objavljuje na sajtu Vojne gimnazije. Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti prigovor Vojnoj gimnaziji u roku od tri dana od dana objavljivanja ove liste.
Drugi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu na koju se pozivaju kandidati počevši od najbolje rangiranog nakon prvog dela selekcije pa sve do popune potrebnog broja kandidata. Vojna gimnazija će definisati broj kandidata koji će biti upućen na psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu.
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
Kandidat koji je udaljen sa provere znanja iz matematike i srpskog jezika i književnosti ili sa provere fizičkih sposobnosti gubi pravo da nastavi selekciju i bude rangiran.
Kandidati koji nisu zadovoljili kriterijume medicinsko-zdravstvene i psihološke procene i kod kojih postoji bezbednosni rizik za prijem na školovanje u Vojnu gimnaziju neće se rangirati.
Kandidati koji ne završe lekarske preglede do 16. juna 2022. godine neće biti rangirani.
Troškove prevoza u procesu selekcije snose kandidati koji konkurišu u Vojnu gimnaziju.
O terminima za selekciju po datumu, mestu i vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije kandidati će biti obavešteni preko internet stranice Vojne gimnazije.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
MERILA ZA RANGIRANjE KANDIDATA
Utvrđivanje rang-liste prijavljenih kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:
- uspeh iz osnovne škole, maksimalan broj bodova je 40;
- provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 20;
- provera znanja iz srpskog jezika i književnosti, maksimalan broj bodova je 20 i
- provera fizičke sposobnosti, maksimalan broj bodova je 20.
 
Ukupan maksimalan broj bodova koji kandidat može da ostvari iznosi 100 bodova.
Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova.
U slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat čiji je roditelj poginuli ili ranjeni pripadnik Vojske Srbije, zatim kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, zatim iz srpskog jezika i književnosti, a na kraju kandidat koji ima više bodova po osnovu postignutog opšteg uspeha u osnovnoj školi.
 
Lista izabranih kandidata biće objavljena na sajtu Vojne gimnazije 17. juna 2022. godine, a obaveštenje će biti prosleđeno i regionalnim centrima Ministarstva odbrane.
 
NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENjE PRIMEDBI NA UTVRĐENI REDOSLED
Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti primedbu na konačnu rang-listu kandidata u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Kandidat primedbu podnosi Vojnoj gimnaziji.
ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA
Školovanje traje četiri godine. Učenici se školuju po nastavnom planu i programu gimnazija opšteg smera u Republici Srbiji koji obuhvata i specifične vojne sadržaje.
Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su u obavezi da nastave školovanje u Vojnoj akademiji.
Za vreme školovanja učenici Vojne gimnazije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici i školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije.
Troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju prekida školovanja zbog neispunjenja obaveza definisanih ugovorom, lice na školovanju i njegov zakonski zastupnik u obavezi su da nadoknade troškove školovanja.
Konkurs je otvoren od 15. februara do 31. marta 2022. godine.
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem elektronske pošte vogi@mod.gov.rs, na telefone 011/3603-966, 011/3603-655 i 011/3603-972, na internet stranici www.gimnazija.mod.gov.rs ili u Vojnoj gimnaziji, ul. Humska 22, Beograd.