Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2022.

Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme u svojstvu podoficiraRATNO VAZDUHOPLOVSTVO I
PROTIVVAZDUHOPLOVNA ODBRANA
 
r a s p i s u j e


 
JAVNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme
u svojstvu podoficira na neodređeno vreme

U 98. vazduhoplovnu brigadu:
 
mesto službovanja Lađevci,
 1. Operator senzora-dešifrant aero-foto snimka, 2 izvršioca,
 2. Tehničar za naoružanje i senzore, 2 izvršioca,
 3. Tehničar za vazduhoplovnu opremu, 1 izvršilac,
 4. Tehničar za vazduhoplovna ubojna sredstva i senzore, 1 izvršilac,
 5. Tehničar za avion i motor, 4 izvršioca,
 
 
U 250.raketnu brigadu za protivvazduhoplovna dejstva:
 
mesto službovanja Batajnica
 1. Operator sistema – vozač, 2 izvršioca,
 2. Radarski tehničar – vozač, 1 izvršilac,
 
mesto službovanja Zuce
 1. Radarski tehničar – vozač, 2 izvršioca,
 2. Operator sistema – vozač, 2 izvršioca,
 3. Operator – vozač, 5 izvršioca,
 
mesto službovanja Jakovo
 1. Komandir odeljenja, 1 izvršilac,
 2. Radarski tehničar – vozač, 1 izvršilac,
 3. Operator sistema – vozač, 2 izvršioca,
 4. Operator – vozač, 1 izvršilac,
 5. Poslužilac – vozač, 3 izvršioca,
 
mesto službovanja Novi Sad
 1. Operater, 6 izvršioca,
 2. Poslužilac-tehničar, 2 izvršioca,
 3. Operator, 3 izvršioca,
 
 
mesto službovanja Pančevo
 1. Komandir odeljenja, 1 izvršilac,
 2. Operator – vozač, 4 izvršioca,
 3. Operator, 1 izvršilac,
 4. Poslužilac – vozač, 3 izvršioca,
 
mesto službovanja Mladenovac
 1. Komandir odeljenja, 1 izvršilac,
 2. Poslužilac – vozač, 3 izvršioca,
 
mesto službovanja Kragujevac
 1. Komandir odeljenja, 1 izvršilac,
 2. Operator – vozač, 1 izvršilac,
 3. Poslužilac – vozač, 3 izvršioca,
 4. Operater, 6 izvršioca,
 5. Poslužilac-tehničar, 2 izvršioca,
 6. Operator, 3 izvršioca,
 
 
U 126.brigadu vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja:
 
mesto službovanja Beograd
 1. Operator za obradu podataka, 1 izvršilac,
 2. Tehničar za računare, 5 izvršioca,
 3. Radarski tehničar, 5 izvršioca,
 
mesto službovanja Stari Banovci
 1. Radarski tehničar-vozač, 1 izvršilac,
 2. Radarski tehničar, 1 izvršilac
 
mesto službovanja Kačarevo
 1. Radarski tehničar, 1 izvršilac,
 
mesto službovanja Sombor
 1. Radarski tehničar-vozač, 1 izvršilac,
 
mesto službovanja Niš
 1. Radarski tehničar, 2 izvršioca,
 
mesto službovanja Kraljevo
 1. Tehničar za računare, 2 izvršioca,
 
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati svi državljani Republike Srbije koji imaju odgovarajuće obrazovanje.
 
a) Opšti uslovi:
 
 • da je državljanin Republike Srbije,
 • da je kandidat punoletan,
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija,
 • da ima propisano obrazovanje za mesto za koje konkuriše,
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
 • da nije stariji od 40 godina,
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane,
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati svi državljani Republike Srbije koji imaju odgovarajuće obrazovanje.
 
a) Opšti uslovi:
 
 • da je državljanin Republike Srbije,
 • da je kandidat punoletan,
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija,
 • da ima propisano obrazovanje za mesto za koje konkuriše,
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
 • da nije stariji od 40 godina,
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane,
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
 
b) Posebni uslovi:
 
 • Za sva radna mesta neophodna je završena srednja škola u trajanju od 4 godine.
 • Za radna mesta na rb. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 34 i 37 potrebna je vozačka dozvola B kategorije.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:
 • PRIJAVU (Obrazac 1);
 • IZVOD iz matične knjige rođenih;
 • UVERENjE o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • DIPLOMU o stečenom obrazovanju i SVEDOČANSTVA o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole;
 • UVERENjE nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • UVERENjE nadležnog organa MUP da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • UVERENjE državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • IZJAVA o načinu prikupljanja podataka (Obrazac 2 i Obrazac 3 );
 • OBRAZAC za pokretanje bezbednosne provere (Obrazac 4 ).
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam (Obrazac 2 i/ili 3, nalaze se na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs u rubrici „konkursi“).
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola.
 
U prijavi mora da bude nedvosmisleno naglašeno za koje radno mesto kandidat konkuriše.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati putem pošte na adresu:
 
Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
ul. Glavna broj 1,
11080 Zemun,
sa naznakom &39;&39;za prijem lica u profesionalnu vojnu službu po javnom konkursu&39;&39;
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u magazinu &39;&39;Odbrana&39;&39;.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.
 
Prijave kandidata koji ne ispune uslove konkursa, ili čije su prijave neblagovremene, nerazumljive, nedopuštene ili nepotpune biće odbačene rešenjem.
 
 
IZBORNI POSTUPAK
 
Kandidati koje ispune uslove konkursa biće pozvani da učestvuju u izbornom postupku.
Dostava poziva će se vršiti na poštanske adrese koje su navedene u podnetim prijavama.
 
Troškove prevoza nastale zbog dolaska i učestvovanja na aktivnostima u selekciji snose sami kandidati.
 
Sve aktivnosti u izbornom postupku su eliminacionog karaktera, tako da ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume za jednu aktivnost ili se ne odazove na poziv za učestvovanje u izbornom postupku, ne učestvuje u daljem toku selekcije.
 
Kandidati su u obavezi da sa sobom nose lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na svim aktivnostima u postupku selekcije.
 
Pre prijema u profesionalnu vojnu službu kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na psihološko testiranje u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu. Kandidati koji zadovolje kriterijume psihološke procene biće pozvani na proveru fizičke sposobnosti i razgovor.
 
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti, kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu.
 
Kandidati koji zadovolje kriterijume za proveru fizičkih sposobnosti, biće upućeni na lekarski pregled radi ocene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu. Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa biće izvršena bezbednosna provera.
 
Svi kandidati koji uspešno realizuju izborni postupak i budu izabrani za upućivanje na Kurs za podoficire RViPVO biće blagovremeno obavešteni o mestu i vremenu javljanja.
Kurs za podoficire RViPVO traje šest meseci. Za vreme osposobljavanja, kandidati se nalaze u centrima za obuku Vojske Srbije u svojstvu lica za osposobljavanje za podoficira, gde im je obezbeđen besplatan smeštaj i ishrana, udžbenici, školski pribor, uniforma i druga neophodna sredstva. Tokom osposobljavanja polaznici imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu i novčana primanja. Sa kandidatima koji budu upućeni na Kurs za podoficire RViPVO biće sklopljen Ugovor o osposobljavanju radi realizacije Kursa za podoficire RViPVO.

Polaznici Kursa za podoficire RViPVO koji uspešno završe osposobljavanje postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.
 
Odluka o izboru kandidata biće dostavljena svim kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku u roku od 8 dana od donošenja odluke.
 
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu, ako smatra da je u izbornom postupku bilo nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.
 
Ukoliko proces selekcije ne zadovolji dovoljan broj kandidata neće biti realizacije Kursa za podoficire RViPVO.
 
NAČIN IZBORA I RANGIRANjA KANDIDATA
 
Izbor kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme vršiće se od kandidata koji zadovolje opšte i posebne uslove konkursa, a rangiranje će se vršiti po Kriterijumu za izbor kandidata.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom u izbornom postupku za formacijska mesta za koje su podneli prijave.
 
OSTALO
 
Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na telefone: 011/3074–011, 011/3074–073 i 011/3074–008 ili na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs.