Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
25.01.2022.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
AUTOMOBIL VAZ 2107 LADA RIVA 1500…………………..………………………......1 kom
AUTOMOBIL LADA NIVA ..................................................................................................1 kom
AUTOMOBIL SPECIJALNI LADA RIVA 2107 SANITET……………………...........1 kom
AUTOMOBIL ZASTAVA JUGO TEMPO…………………...…………………………......1 kom
PRIKOLICA SPECIJALNA EA ADP-16-3X400/230…………………..…………….....1 kom
PRIKOLICA ELEKTROAGREGAT EA ADP-16-3X400/230..............................................1 kom
AUTOMOBIL PUCH 3GD 10.…………………..…………………………………….….....2 kom
AUTOMOBIL PUCH 3GD-6....…………………..……………………………………….....1 kom
AUTOMOBIL TAM 110 T7 BV………………..………………………………………........2 kom
AUTOMOBIL FAP 1314……..…………………..………………………………………......1 kom
AUTOMOBIL FAP 1314 SV/AV…………………..….…………………………………......1 kom
AUTOMOBIL PINZGAUER 710M…………………..…………………………...................2 kom
AUTOMOBIL RENAULT TRAFFIC TB 2,3………………….………………………….....1 kom
AUTOMOBIL TAM 110 T7 B-03…………….…..……………………………………….....1 kom
AUTOMOBIL TAM 110 T7 BV SANITET…………………..………………………….....1 kom
AUTOMOBIL PUTNIČKI "HYNDAI" H1 2,5 CRDI………..……..…...…………….......1 kom
AUTOMOBIL FAP1314 S/AC CISTERNA ZA GORIVO …………………..………….....1 kom
AUTOMOBIL SPECIJALNI KRAZ  255V …………………....……………………….....4 kom
 
 
Sredstva koja su predmet neposredne pogodbe, da bi bila registrovana, moraju da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

       Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna lica sa sedištem u RS i fizička lica sa prebivalištem u RS koja do 18.02.2022. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122211/22, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  01/22 u VP 5033 Niš“  
               
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 18.02.2022.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.
Razgledanje sredstava u VP 5033 Niš je moguće 17.02.2022. godine od 09,00 do 13,00 č i 18.02.2022. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Neposredna pogodba održaće se 18.02.2022. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  VP 5033 Niš, Bulevar Nikole Tesle, bb.

Za učešće na neposrednoj pogodbi potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.