Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.10.2022.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjemNa osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/2009, 95/2010 i 36/2018) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, br. 7/2011, 95/2016 i 96/2021), Ministarstvo odbrane objavljuje
 
J A V N I   OGLAS
za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem
i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini
 
 
1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire
 
Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
Opšti uslovi:
 1. da je državljanin Republike Srbije;
 2. da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
 3. da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 4. da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 5. da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
 6. da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.
 
Pored opštih, kandidat za za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
 1. da ima ­za­vr­šene osn­ovne a­kad­emske stu­dije odnosno osn­ovne st­ruk­ovne stu­dije od značaja za Vojsku Srbije;
 2. da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i
 3. da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
 
2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije
 
Prijavu kandidat može podneti:
 • odlaskom u nadležni Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta,
 • elektronskim putem preko portala eUprave, aplikacija „Dobrovoljac“ i
 • na šalterima JP „Pošta Srbije“.
 
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.
 
Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni Centar Ministarstva odbrane, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:
 1. fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i
 2. biografiju.
 
Kandidat za za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
 1. ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i
 2. pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.
 
3. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za Vojno stručno osposobljavanje u Vojsci Srbije
 
Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.
 
Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok.
 
4. Zaključivanje ugovora
 
Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
 
Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za za Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2023. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.