Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
25.10.2021.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju materijala i otpada VP 5033 Niš
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju neopasnog materijala i otpada od električne i elektronske opreme (opasan) iz jedinica i ustanova VS i MO za 2022. i 2023. godinu

 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u tenderskoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja preuzeti kada bespovratno uplate 3.000,00 dinara na tekući račun RC MO Beograd, broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122214/21, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 4/2021&39;&39;, na ime naknade troškova za sprovođenje nadmetanja.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici sa sedištem u Republici Srbiji i koja imaju važeće registracije i dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje ili tretman NEOPASNOG OTPADNOG MATERIJALA (Partija 1) i OTPADA OD ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME (OPASAN) (Partija 2), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, ili angažuju jednog ili više podizvođača koji poseduju navedene registracije i dozvole. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili dve partije.
 
Za preuzimanje tenderske dokumentacije za nadmetanje, potrebno je dostaviti pisani zahtev za učešće, koje predati lično ili poštom u VP 5033 Niš, ulica Bulevar Nikole Tesle, bb. u periodu od objavljivanja oglasa do 22.11.2021.godine, u kom roku se tenderska dokumentacija može i preuzeti. 
 
U razmatranje će se uzeti samo koverte sa pisanim ponudama koje se prime u VP 5033 Niš (lično ili poštom) najkasnije do 13,00 časova 23.11.2021.godine     

Otvaranje koverti sa pisanim ponudama biće realizovano dana 25.11.2021.godine u 11,00 časova u VP 5033 Niš,  ulica Bulevar Nikole Tesle, bb.
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 01.12.2021.godine

Lica koja otkupe tendersku dokumentaciju mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 018/508-815, 508-536.