Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
11.10.2021.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u VP 2084 BeogradVP 2084 BEOGRAD
o g l a š a v a
P   R   O   D   A   J   U
pisanim  i  usmenim javnim  nadmetanjem
 
Prodaji se izlažu rashodovane pokretne stvari i to:
 
Teretna m/v:  FAP 1314 RADIONICA, TAM 150 T11 SA NADGRADNjOM,  TAM 110 T7 SA NADGRADNjOM, TAM  5000 D, FAP 2026,   TAM 150 T11, TAM 5000 D SA NADGRADNjOM,   
                                       
Specijalna m/v:  GAZ 66, FAP 1314 CISTERNA ZA GORIVO, PINCGAUER, VALjAK DVV-10 GREJDER MG-130 TH, GREJDER MG-145 TH, KOLES DIZALICA, DOZER TG-75,     
                                
Ostala PS:  VILjUŠKAR ELEKTRIČNI INDOS, REMORKER M-68,  ZASTAVA 50.8, PRESA DVOSTUBNA ZA CEĐENjE RUBLjA, MAŠINA ZA PRANjE RUBLjA TUNELSKA, KLIMA  KOMORA, TAM 80T5, POLUPRIKOLICA NPP-30 KLIMA KOMORA, DELOVI ZA INŽENjERIJSKA PS, DIZALICA MOSTNA
                                 
 Rashodovane pokretne stvari nalaze se na  sledećim lokacijama:  VK „Cerovac“, VK „Alvadžinica“ Čačak,  kasarna „Milan Blagojević“ Kragujevac, VK „Divostin“ Kragujevac, VK „Dobanovci“, kasarna „Tvrđava“ Novi Sad, kasarna „Jugovićevo“ Novi Sad, kasarna „Milan Berić“ Novi Sad, i Vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ Batajnica, kasarna „Aerodrom“ Pančevo, kasarna „Rastko Nemanjić“ Pančevo, kasarna „Kneževac“ Beograd, VK „Manđelos“ Sremska Mitrovica, kasarna „General Živko Pavlović“ Smderevska Palanka, kasarna „Ribnica“ Kraljevo, kasarna „Jarčuljak“ Kraljevo, kasarna „Ivan Stefanović Srba“ Smederevo, kasarna „General Pavle Jurišić Šturm“ Požarevac, kasarna „Patar Leković“ Požega.

Razgledanje rashodovanih pokretnih stvari održaće se 26.10., 27.10. i 28.10.2021. godine,  na lokacijama razmeštaja rashodovanih pokretnih stvari, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova. Pravo razgledanja imaju sva pravna i fizička lica koja  otkupe tendersku dokumentaciju.

Pisano javno nadmetanje održaće se  29.10.2021. godine sa početkom u 10,00 časova, u  VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30, putem prikupljanja pisanih ponuda. Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše bespovratnu uplatu na iznos od 3.000,00 dinara, na ime otkupa tenderske dokumentacije.

Uplatu izvršiti na račun broj 840-19540845-28, primalac  MO RS RC Beograd, poziv na broj 122742312235, svrha uplate &39;&39;Troškovi nadmetanja 10/2021&39;&39;.

Potvrdu o uplati  na iznos od 3.000,00 dinara, učesnici nadmetanja predaju predstavniku prodavca prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija preuzima se od  14.10.2021. godine do 29.10.2021. godine, u vremenu od  08,00 do 14,30 časova i 29.10.2021. godine, do 09,00 časova, u VP 2084  Beograd-Kneževac, ulica Oslobođenja 30.

Pre početka nadmetanja kupci su u obavezi da polože kauciju u gotovom novcu, u visini od 10 %  od početne cene rashodovanih pokretnih stvari koje licitiraju, na blagajni VP 2084 Beograd, u vremenu od  07,30  do 09,40 časova. Pisane ponude se predaju u delovodstvo   VP 2084 Beograd, lično, najkasnije do 29.10.2021. godine, do 09,50 časova.

Bliže informacije o prodaji mogu se dobiti putem telefona broj 011/3053-433,    011/3053-476, ili u prostorijama VP 2084 Beograd.