Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
28.07.2021.

Oglas za prodaju neposrednom pogodbom rashodovanih pokretnih stvari u VP 5033 NišVP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
  • AUTOMOBIL TAM 190 T11 B…………………..……………………………………….1 kom
  • AUTOMOBIL PUCH 300 GD-6..........................................................1 kom
  • DOZER  TG -220………………………………...................................................3 kom
  • AUTOBUS IKARBUS IK P ……………………………………………………………...…...2 kom
 
Sredstva koja su predmet neposredne pogodbe, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS", br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na nadmetanju imaju sva pravna lica sa sedištem u RS i fizička lica sa prebivalištem u RS koja do 19.08.2021. god. do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RC MO Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122212/21, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  02/21 u VP 5033 Niš“ 
                
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 19.08.2021.godine, nakon čega se može preuzeti dokumentacija za nadmetanje.

Razgledanje sredstava u VP 5033 Niš je moguće 17.08. i 18.08.2021. godine od 09,00 do 13,00 č i 19.08.2021. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Neposredna pogodba održaće se 19.08.2021. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  VP 5033 Niš, Bulevar Nikole Tesle, bb.

Za učešće na neposrednoj pogodbi potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.