Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2021.

Javni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u RV i PVORATNO VAZDUHOPLOVSTVO I
PROTIVVAZDUHOPLOVNA ODBRANA
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme
u svojstvu podoficira na neodređeno vreme u
 
204. vazduhoplovnu brigadu:
mesto službovanja Batajnica:
 1. tehničar za avion i motor – 18 izvršilaca;
 2. tehničar za avion i motor – letač – 2 izvršioca;
 3. tehničar za elektroopremu i instrumente – vozač – 1 izvršilac;
 4. tehničar za elektroopremu – vozač – 2 izvršilac;
 5. tehničar za elektronsku opremu i instrumente – 2 izvršioca;
 6. tehničar za naoružanje – 2 izvršioca;
 7. tehničar za helikopter i motor – letač – 1 izvršilac;
 8. tehničar za vazduhoplovno naoružanje – 4 izvršioca;
 9. tehničar za vazduhoplovno naoružanje – pirotehničar – 1 izvršilac;
 10. tehničar za elektroopremu – 1 izvršioca;
 11. tehničar za helikopter i motor – 2 izvršioca;
 12. tehničar za radio-navigacijsku opremu – 1 izvršilac;
 
98. vazduhoplovnu brigadu:
mesto službovanja Niš:
 1. tehničar za avion i motor – letač – 1 izvršilac;
 2. tehničar za vazduhoplovnu opremu – 2 izvršioca;
 
mesto službovanja Lađevci:
 1. tehničar za helikopter i motor – 2 izvršioca;
 2. tehničar za vazduhoplovno naoružanje – 12 izvršilaca;
 3. tehničar za vazduhoplovnu opremu – 6 izvršilaca;
 4. tehničar za vazduhoplovnu opremu i elektroniku – 1 izvršilac;
 5. tehničar za avion i motor – 5 izvršilaca;
 6. tehničar za radio opremu – 4 izvršioca;
 7. tehničar za vazduhoplov i motor – letač – 8 izvršilaca;
 8. tehničar za radio-radarsku opremu – 1 izvršilac;
 
250.raketnu brigadu za protivvazduhoplovna dejstva:
mesto službovanja Pančevo:
 
 1. operator sistema – vozač – 1 izvršilac;
 
mesto službovanja Zuce:
 1. operator sistema – vozač – 1 izvršilac;
 2. operator-vozač – 3 izvršioca;
 
mesto službovanja Jakovo:
 1. radarski tehničar – vozač – 2 izvršioca;
 2. operator-vozač – 1 izvršilac;
 3. operator za praćenje – vozač, 1 izvršilac;
 
mesto službovanja Novi Sad:
 1. operater – 2 izvršioca;
 2. poslužilac-tehničar – 1 izvršilac;
 3. operator – 1 izvršilac;
 
 
126.brigadu vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja:
mesto službovanja Beograd:
 1. operator za izlaganje podataka – 1 izvršilac;
 2. tehničar za računare – 1 izvršilac;
 3. operator za identifikaciju – 1 izvršilac;
 4. radarski tehničar – 1 izvršilac;
 5. radarski tehničar – vozač – 3 izvršioca;
 
mesto službovanja Stari Banovci:
 1. radarski tehničar – vozač – 1 izvršilac;
 
mesto službovanja Niš:
 1. radarski tehničar – vozač – 2 izvršioca.
 
USLOVI KONKURSA
 
Na konkursu mogu učestvovati svi državljani Republike Srbije koji imaju odgovarajuće obrazovanje.
 
a) Opšti uslovi:
 
 • da je kandidat punoletan;
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da je zdravstveno i psihofizički sposoban za službu u Vojsci Srbije, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
 • da ima propisano obrazovanje za mesto za koje konkuriše;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da nije stariji od 26 godina;
 • da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane;
 • da je završio odgovarajuću vojnu obuku sa oružjem.
 
 
b) Posebni uslovi:
 
 • za sva radna mesta neophodna je završena srednja škola u trajanju od 4 godine;
 • za radna mesta na rb. 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36 i 37 potrebna je vozačka dozvola C kategorije.
 
 
NAČIN KONKURISANjA
 
Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta:
 • prijavu (obrazac 1, nalazi se na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs u rubrici „konkursi”);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 • diplomu o stečenom obrazovanju i svedočanstva o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole;
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • izjava o načinu prikupljanja podataka (obrazac 2 i obrazac 3, nalazi se na sajtu Ministarstva odbrane rubrici „konkursi”);
 • obrazac za pokretanje bezbednosne provere (obrazac 4, nalazi se na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs u rubrici „konkursi”).
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam (obrazac 2 i/ili 3, nalaze se na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs u rubrici „konkursi”).
 
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci.
 
U prijavi mora da bude nedvosmisleno naglašeno za koje radno mesto kandidat konkuriše. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se uzimati u dalje razmatranje.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Prijave na konkurs sa navedenim dokumentima dostavljati putem pošte na adresu:
 
Komanda Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane
Glavna 1,
11080 Zemun,
sa naznakom „za prijem lica u profesionalnu vojnu službu po javnom konkursu”
 
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u magazinu „Odbrana”.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika.
 
Prijave kandidata koji ne ispune uslove konkursa biće odbačene rešenjem.
 
IZBORNI POSTUPAK
 
Kandidati koje ispune uslove konkursa biće pozvani da učestvuju u izbornom postupku.
Dostava poziva će se vršiti na poštanske adrese koje su navedene u podnetim prijavama.
 
Troškove prevoza nastale zbog dolaska i učestvovanja na aktivnostima u selekciji snose sami kandidati.
 
Sve aktivnosti u izbornom postupku su eliminacionog karaktera, tako da ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume za jednu aktivnost ili se ne odazove na poziv za učestvovanje u izbornom postupku, ne učestvuje u daljem toku selekcije.
 
Kandidati su u obavezi da sa sobom nose lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) na svim aktivnostima u postupku selekcije.
 
Pre prijema u profesionalnu vojnu službu kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na psihološko testiranje u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu. Kandidati koji zadovolje kriterijume psihološke procene biće pozvani na proveru fizičke sposobnosti i razgovor.
 
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu.
 
Kandidati koji zadovolje kriterijume za proveru fizičkih sposobnosti biće upućeni na lekarski pregled radi ocene sposobnosti za prijem u profesionalnu vojnu službu. Za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa biće izvršena bezbednosna provera.
 
Svi kandidati koji uspešno realizuju izborni postupak i budu izabrani za upućivanje na Kurs za podoficire RV i PVO biće blagovremeno obavešteni o mestu i vremenu javljanja.
Kurs za podoficire RV i PVO traje šest meseci. Za vreme osposobljavanja kandidati se nalaze u centrima za obuku Vojske Srbije u svojstvu lica za osposobljavanje za podoficira, gde im je obezbeđen besplatan smeštaj i ishrana, udžbenici, školski pribor, uniforma i druga neophodna sredstva. Tokom osposobljavanja polaznici imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu i novčana primanja. Sa kandidatima koji budu upućeni na Kurs za podoficire RV i PVO biće sklopljen Ugovor o osposobljavanju radi realizacije Kursa za podoficire RV i PVO.

Polaznici Kursa za podoficire RV i PVO koji uspešno završe osposobljavanje postaju kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.
 
Ukoliko proces selekcije ne zadovolji dovoljan broj kandidata, neće biti realizacije Kursa za podoficire RV i PVO.
 
NAČIN IZBORA I RANGIRANjA KANDIDATA
 
Izbor kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme vršiće se po Kriterijumu za izbor kandidata, koji obuhvata:
 
 • prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova);
 • psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova);
 • fizička provera;
 • medicinsko zdravstvena procena;
 • bezbednosna provera i
 • ocena sa Kursa za podoficire RV i PVO.
 
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom u izbornom postupku za formacijska mesta za koje su podneli prijave.
 
OSTALO
 
Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, na telefone: 011/3074-011, 011/3074-073 i 011/3074-008 ili na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs.