Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2020.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole                                                                                                                        

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
r  a  s  p  i  s  u  j  e

K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole


U školskoj 2020/2021. godini izvršiće se prijem 50 kandidata oba pola iz građanstva (u daljem tekstu: kandidati) za učenike prvog razreda Srednje stručne vojne škole (30 učenika za smer Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana i 20 učenika za smer Jedinice za elektronska dejstva).
 
USLOVI KONKURSA
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI:
da su državljani Republike Srbije;
da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI:
da su rođeni 2004. godine ili kasnije;
da su završili V, VI i VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole, i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja;
da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i fizike, psihološkoj proceni, medicinsko-zdravstvenoj proceni i bezbednosnoj proveri.

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA
Školovanje u Srednjoj stručnoj vojnoj školi traje četiri godine. Učenici se školuju po planu i programu vojnostručnog smera Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i Jedinica za elektronska dejstva.
 
Nakon završenog školovanja u Srednjoj stručnoj vojnoj školi učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu profesionalnog podoficira, u činu vodnika.
 
Za vreme školovanja učenici Srednje stručne vojne škole imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici, školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, a troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom. U slučaju prekida školovanja zbog neispunjenja obaveza definisanih ugovorom, lice na školovanju i njegov zakonski zastupnik u obavezi su da nadoknade troškove školovanja.
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta prebivališta.
Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija obraćaju se teritorijalnom organu regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta .
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Kandidat uz prijavu prilaže:
overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
potvrdu nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da mu nije izricana zavodska mera;
overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za kandidate učenike VIII razreda overene fotokopije svedočanstava V, VI i VII razreda osnovne škole i uverenje – potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju prvog polugodišta VIII razreda.
 
Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidati overavaju u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
Kandidati dolaze na sve predviđene provere u okviru selekcije u pratnji roditelja –staratelja i tom prilikom su dužni da ponesu đačku knjižicu (ili drugu javnu ispravu) sa overenom fotografijom.
Sve putne troškove prevoza od mesta stanovanja do mesta selekcije, odnosno provera snose kandidati koji konkurišu za upis u Srednju stručnu vojnu školu.
Selekcija kandidata za učenike Srednje stručne vojne škole realizuje se u tri dela.
U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i fizike, koja se realizuje u Internatu SSVŠ (Humska 22, Beograd). Prilikom dolaska na provere znanja i sposobnosti kandidat donosi potreban školski pribor i sportsku opremu.
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti kandidat sa sobom obavezno nosi potrebnu sportsku opremu i propisanu potvrdu od izabranog lekara (ne stariju od 10 dana) da može pristupiti proveri fizičkih sposobnosti.
Ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume provere fizičke sposobnosti, ne upućuje se na sledeći oblik selekcije.
 
Da bi zadovoljio kriterijume prvog dela selekcije kandidat mora ostvariti najmanje po jedan bod na proveri znanja iz matematike i fizike.
Na osnovu rezultata prvog dela selekcije formira se Preliminarna rang-lista po merilima za utvrđivanje redosleda kandidata i objavljuje na sajtu Srednje stručne vojne škole. Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena može podneti prigovor Srednjoj stručnoj vojnoj školi, u roku od tri dana od dana objavljivanja ove rang-liste.
 
MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA PRIJAVLjENIH KANDIDATA:
– uspeh iz osnovne škole, maksimalan broj bodova je 40;           
– provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 20;
– provera znanja iz fizike, maksimalan broj bodova je 20 i
– provera fizičke sposobnosti, maksimalan broj bodova je 20.
 
Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, a u slučaju istog broja bodova, prednost će imati kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, zatim iz fizike i na kraju sa fizičke provere.
U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni u nadležnoj vojnoj zdravstvenoj ustanovi. Prilikom dolaska na procenu kandidat je u obavezi da ponese popunjen obrazac izvoda iz zdravstvenog kartona. Da bi zadovoljio kriterijum na psihološkoj proceni mora pripadati 1, 2. ili 3. kategoriji kandidata (odnosno kandidati iz 4. i 5 kategorije ne zadovoljavaju kriterijum).
U trećem delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni u nadležnoj vojnoj zdravstvenoj ustanovi. Psihološka i medicinsko-zdravstvena procena planirane su u Novom Sadu (VMC N. Sad), Beogradu (VMC Karaburma) i Nišu (VB Niš).
Pozivanje kandidata u svim fazama selekcije vršiće teritorijalani organi regionalnih centara Ministarstva odbrane, prema rasporedu koji će izraditi Srednja stručna vojna škola.
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
Psihološka procena, medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera ne boduju se, već su eliminacionog karaktera.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 15. marta 2020. godine.
 
Lista kandidata biće objavljena na sajtu Srednje stručne vojne škole do 17. juna 2020. godine, dok će primljeni kandidati dobiti obaveštenje o prijemu i o prvom roditeljskom sastanku. Kandidat ima pravo na primedbe koje podnosi pisanim putem Srednjoj stručnoj vojnoj školi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Liste izabranih kandidata na sajtu. Primedbe kandidata razmatra i rešava Uprava za kadrove Ministarstva odbrane.
 
Detaljnije informacije u vezi sa načinom selekcije, kriterijumima za proveru fizičke sposobnosti, testovima znanja iz prošlih godina, kao i informacije o školovanju u Srednjoj stručnoj vojnoj školi mogu se videti na sajtu www.vojnaskola.mod.gov.rs.
Takođe, informacije se mogu dobiti putem mejla ssvs@mod.gov.rs, na telefon 011/3603-634 i 011/3603-738 ili u Srednjoj stručnoj vojnoj školi, Humska 22, Beograd (radnim danima od 12.00 do 14.00 časova).