Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.10.2019.

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju rashodovanih eksploatacionih tečnostiVP 2084 BEOGRAD,
oglašava
 
JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju rashodovanih eksploatacionih tečnosti
 
 
Uslovi za sprovođenje nadmetanja biće definisani u konkursnoj dokumentaciji, koju će učesnici nadmetanja mogu preuzeti u VP 2084 Beograd, ul. Oslobođenja 30, 11090 Beograd.
 
Na pisanom javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici, koji imaju važeću registraciju i dozvole za sakupljanje i transport OPASNOG otpada (za PARTIJU 1 – otpadni motorni benzin MB-86, indeksni broj 130702*, za PARTIJU 2 – otpadni avionski benzin AB 100/130, indeksni broj 130703*, za PARTIJU 3 – otpadna motorna ulja, ulja za menjače i ulja za podmazivanje  indeksni broj 13204*, ili 130205*, ili 130206*, ili 130207*, ili 130208* i za PARTIJU 4 – antifriz glikolni upotrebljavani, indeksni broj 140601*, ili 140602*, ili 140603*, ili 160114*), u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Ponuđač može da podnese zajedničku ponudu sa više ponuđača, ili ponudu za jednu ili više partija.
 
Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u VP 2084 Beograd, ulica Oslobođenja broj 30, 11090 Beograd, u periodu od 07.10. do 23.10.2019. godine.  
  
U razmatranje će se uzeti samo ponude koje se prime u VP 2084 Beograd, najkasnije do 09,45 časova 23.10.2019. godine.
 
Otvaranje ponuda će biti realizovano dana 23.10.2019. godine, u 10,00 časova u VP 2084 Beograd, ulica Oslobođenja 30, Beograd, Rakovica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici.
 
Rok za dostavljanje obaveštenja o izboru najpovoljnijih ponuđača je 08.11.2019. godine.
 
Zainteresovana lica koja preuzmu konkursnu dokumentaciju, mogu u pisanom obliku tražiti dodatne informacije, ili pojašnjenja najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
 
Kontakt telefoni: 011/30 53 476, 011/30 53 507 i 011/30 53 509 (faks).