Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.08.2019.

Interni konkurs za prijem kandidata na selektivnu obukuUprava vojne policije Generalštaba Vojske Srbije
radi prioritetne popune
 Bataljona vojne policije specijalne namene „KOBRE”
r a s p i s u j e
INTERNI  KONKURS
za prijem kandidata na selektivnu obuku
 
I      USLOVI KONKURSA
 
Na konkurs se mogu javiti profesionalni vojnici na službi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove:
 
opšti uslovi:
da je zdravstveno sposoban za vojnu službu bez ograničenja i
da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 
posebni uslovi:
da nije stariji od 25 godina;
da je na službi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije proveo najmanje jednu godinu,
da tokom službe nije negativno ocenjivan;
da mu je poslednja službena ocena najmanje „ističe se”, a za profesionalne vojnike koji nisu ocenjeni, odnosno prvi ugovor je zaključen na duže od godinu dana, da ima opisnu ocenu sa najmanje „ističe se”,
da je psihofizički zdrav i sposoban za rad u Bataljonu vojne policije specijalne namene „Kobre”;
da je plivač i
da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na rad u jedinice vojne policije, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.
 
II    NAČIN KONKURISANjA:
 
Kandidat podnosi molbu Upravi vojne policije Generalštaba Vojske Srbije redovnim putem preko komande svoje matične jedinice.
 
Uz molbu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
kratku biografiju sa brojevima kontakt telefona (na poslu, kućni i mobilni),
pisanu izjavu da dobrovoljno pristaje na rad u jedinicama vojne policije, osim kandidata koji su primljeni na rad u jedinice vojne policije Vojske Srbije,
uverenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 meseci),
uverenje MUP-a R. Srbije da nije osuđivan na kaznu zatvora od šest meseci i više (ne starije od 6 meseci),
mišljenje o kandidatu nadležnog starešine ranga komandanta bataljona,
overenu kopiju poslednje službene ocene, odnosno opisnu ocenu nadležnog starešine za profesionalne vojnike koji nemaju službenu ocenu i
potpisan i overen karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).
 
 
III   NAČIN POSTUPKA PO KONKURSU:
 
Rok za podnošenje prijava kandidata za prijem na selektivnu obuku je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa u magazinu „Odbrana”.
 
Komisijski izbor kandidata za upućivanje na selektivnu obuku realizovaće se 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Početak selektivne obuke (mesto i vreme javljanja, trajanje, potrebna lična dokumenta, pribor, uniforma i oprema) biće regulisan naredbom nadležnog starešine.
 
Nepotpuna i nekompletna konkursna dokumentacija kandidata neće se razmatrati;
 
Kandidatima koji ne budu izabrani neće se vraćati konkursna dokumentacija.
 
IV   NAČIN REALIZACIJE SELEKTIVNE OBUKE:
 
Izabrani kandidati za selektivnu obuku javiće se po pozivu u Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre”, gde će realizovati sledeće aktivnosti:
 
prvi dan: psihološka procena–testiranje kandidata;
 
drugi dan: lekarski pregled kandidata u nadležnoj vojnolekarskoj ustanovi;
 
treći, četvrti i peti dan: provera fizičkih sposobnosti prema važećim standardima za ocenjivanje fizičkih sposobnosti profesionalnih vojnih lica – pripadnika specijalnih jedinica i jedinica vojne policije specijalne namene u Vojsci Srbije.
 
Kandidati koji ispune norme, kriterijume i standarde u navedenim aktivnostima nastavljaju selektivnu obuku u trajanju od četiri nedelje (28 dana) u skladu sa važećim programom, normama i kriterijumima za ocenjivanje kandidata selektivne obuke za prijem u Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre”.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje normi, kriterijuma i standarda na prethodnoj proveri–proceni isključuje upućivanje na dalje provere–procene.
 
Za kandidate koji uspešno realizuju sve sadržaje selektivne obuke i imaju pozitivno mišljenje komandira selektivne obuke biće pokrenuta posebna bezbednosna provera.
 
Po pribavljanju svih rezultata izvršiće se rangiranje kandidata, a za najbolje rangirane biće pokrenuta procedura za prijem na rad u jedince vojne policije i postavljenje u Bataljon vojne policije specijalne namene „Kobre”.