Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.04.2019.

Konkurs za prijem učenika drugih gimnazija u drugi i treći razred Vojne gimnazije                                                                
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
R A S P I S U J E
K O N K U R S
za prijem učenika drugih gimnazija
u drugi i treći razred Vojne gimnazije
 
U školskoj 2019/20. godini izvršiće se prijem kandidata oba pola iz drugih gimnazija  (u daljem tekstu: kandidati) u drugi razred Vojne gimnazije (20 kandidata) i u treći razred Vojne gimnazije (10 kandidata).

USLOVI  KONKURSA
 
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI  USLOVI
 
da su državljani Republike Srbije;
da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) meseci, ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera.

POSEBNI USLOVI
da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar);
da su tokom školovanja u osnovnoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh i
da iz matematike tokom školovanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).
 za upis u drugi razred:
da su rođeni 2003. godine ili kasnije i
da su završili prvo polugodište I razreda, odnosno I  razred gimnazije, i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja.
 za upis u treći razred:
da su rođeni 2002. godine ili kasnije i
da su završili I razred gimnazije i prvo polugodište II razreda, odnosno II razred gimnazije, i pri tome postigli najmanje vrlodobar prosečan opšti uspeh školovanja.
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove  konkursa za prijem podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika, psihološkoj, medicinsko-zdravstvenoj proceni i bezbednosnoj proveri.

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA
Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje tri odnosno dve godine-za učenike koji su završili prvi odnosno drugi razred. Učenici se školuju po planu i programu gimnazije opšteg smera.
 
Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su u obavezi da nastave školovanje u Vojnoj akademiji.
Za vreme školovanja učenici Vojne gimnazije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. 
Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u Internatu Vojne gimnazije, udžbenici i školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije.

Troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju prekida školovanja zbog neispunjenja obaveza definisanih ugovorom, lice na školovanju i njegov zakonski zastupnik u obavezi su da nadoknade troškove školovanja.

NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu Vojnoj gimnaziji u Beogradu, ul. Humska br. 22, radnim danima u vremenu od 09:00 do 14:00 časova ili poštom preporučeno uz obavezu da se popune i dostave sva potrebna dokumenta.
Prijava i prilozi (upitnik za bezbednosnu proveru i potvrde o zdravstvenom stanju) mogu se preuzeti sa sajta Vojne gimnazije ili lično u Vojnoj gimnaziji. Kandidati se u vezi popunjavanja i pregleda dokumentacije pre predaje Vojnoj gimnaziji, mogu obratiti za pomoć nadležnim centrima Ministarstva odbrane
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Kandidat uz prijavu prilaže:
overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
potvrdu nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera;
overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole;
overene fotokopije svedočanstva I razreda srednje škole za kandidate koji su završili prvi razred, a za učenike I razreda uverenje-potvrdu gimnazije o ocenama na kraju prvog polugodišta I razreda (za upis u drugi razred).
 
overene fotokopije svedočanstva I i II razreda gimnazije za kandidate koji su završili prvi i drugi razred gimnazije, a za učenike II razreda overene fotokopije svedočanstva I razreda gimnazije i uverenje-potvrdu gimnazije o ocenama na kraju prvog polugodišta II razreda (za upis u treći razred).
 
Fotokopije dokumenata, traženih po konkursu, kandidati overavaju u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
Kandidati dolaze na sve predviđene provere u okviru selekcije u pratnji roditelja ili staratelja i tom prilikom su dužni da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom ili ličnu kartu. Sve putne troškove prevoza od mesta stanovanja do mesta selekcije, odnosno provera snose kandidati koji konkurišu za upis u Vojnu gimnaziju.

Selekcija kandidata za učenike Vojne gimnazije realizuje se u tri dela.

U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i srpskog jezika, koja se realizuje u Internatu Vojne gimnazije (ul. Humska br. 22, Beograd). Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti, kandidat sa sobom obavezno nosi potrebnu sportsku opremu i propisanu potvrdu od izabranog lekara (ne stariju od 10 dana) da može pristupiti proveri fizičkih sposobnosti. Ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume provere fizičke sposobnosti, ne upućuje se na sledeći oblik selekcije. Prilikom dolaska na provere znanja i sposobnosti, kandidat donosi potreban školski pribor i sportsku opremu. Da bi zadovoljio kriterijume prvog dela selekcije kandidat mora ostvariti najmanje po pet bodova na proveri znanja iz srpskog jezika i matematike.

Na osnovu rezultata prvog dela selekcije, formira se Preliminarna rang lista na osnovu merila za utvrđivanje redosleda kandidata i objavljuje na sajtu Vojne gimnazije. Kandidat koji smatra da su njegova prava povređena, može podneti prigovor Vojnoj gimnaziji, u roku od tri dana od dana objavljivanja ove rang liste.
 
MERILA ZA UTVRĐIVANjE  REDOSLEDA PRIJAVLjENIH KANDIDATA:
 
- uspeh iz osnovne škole, maksimalan broj bodova je 40;            
- provera znanja iz matematike, maksimalan broj bodova je 20;
- provera znanja iz srpskog jezika, maksimalan broj bodova je 20 i
- provera fizičke sposobnosti, maksimalan broj bodova je 20.
Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, a u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat sa boljim opštim uspehom u srednjoj školi, zatim sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike i na kraju sa provere fizičke spremnosti.
 
U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni u nadležnoj vojnoj zdravstvenoj ustanovi u CVMU Beograd. Prilikom dolaska na procenu kandidat je u obavezi da ponese popunjen obrazac Izvoda iz zdravstvenog kartona. Da bi zadovoljio kriterijum na psihološkoj proceni, kandidat mora pripadati 1., 2. ili 3. kategoriji (odnosno kandidati iz 4. i 5 kategorije ne zadovoljavaju kriterijum).
 U trećem delu, u trajanju od jednog dana,  kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni u nadležnoj vojnoj zdravstvenoj ustanovi u CVMU Beograd.
 
Pozivanje kandidata, u svim fazama selekcije vršiće Vojna gimnazija.
Tokom procesa selekcije vrši se i bezbednosna provera kandidata.
Psihološka procena, medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera ne boduju se već su eliminacionog karaktera.
Konkurs je otvoren od 01. do 30. aprila 2019. godine.
Lista izabranih kandidata biće objavljena na sajtu Vojne gimnazije do 16. jula 2019. godine, a obaveštenje će biti prosleđeno kandidatima na prijavljene adrese. Kandidat ima pravo na primedbe koje podnosi Vojnoj gimnaziji, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Liste izabranih kandidata na sajtu. Primedbe kandidata razmatra i rešava Uprava za kadrove Ministarstva odbrane.
 
Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom  mogu se dobiti u Internatu Vojne gi­mnazije, ulica Humska br. 22, Beograd; putem telefona: 011/3603–972 (radnim danom od 10:00 do 12:00 časova) i na internet stranici Vojne gi­mnazije www.gimnazija.mod.­gov.rs.
Poštovani kandidati,
Kriterijumi za fizičku proveru biće objavljeni na internet stranici Vojne gimnazije.
Prilikom polaganja prijemnog ispita za upis u drugi i treći razred biće obuhvaćeno gradivo iz matematike i srpskog jezika koje se realizuje u prvom, odnosno drugom razredu gimnazije opšteg smera.