Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
27.02.2019.

Poziv za učešće u javnom nadmetanju za prodaju trave u garnizonu Sremska Mitrovica
Na  osnovu člana  73. Pravilnika o materijalnom poslovanju u MO i VS (“SVL” br.29/14) VP 1415 Sremska Mitrovica poziva vas da učestvujete u postupku javnog nadmetanja prodaje nekošene trave i to:

Predmet prodaje je nekošena trava iz sledećih objekata:

KASARNA “B.P.Pinki “  SR. MITROVICA, - na parceli od 1,5 ha
IO Manđelos- na parceli od 2 ha
IO Laćarak- na parceli od 2 ha
IO Kasarna ,,S.P.Veljko,,-Ruma- na parceli od 2,5 ha
Početna cena trave  je: 2100,00 din po 1 ha , što iznosi po objektima:
KASARNA “B.P.Pinki “   Sr.Mitrovica, - na parceli od 1,5 ha – 3150,00 din
IO Manđelos- na parceli od 2 ha – 4200,00 din
IO Laćarak- na parceli od 2 ha – 4200,00 din
IO Stejanovci- na parceli od 1ha – 2100,00 din
IO Kasarna ,,S.P.Veljko,,- Ruma - na parceli od 2,5 ha -5.250,00 din

Veličina parcele se ne utvrđuje  već će biti paušalne, kako je navedeno u tački 2, a veličine parcela su dobijene na osnovu ukupne površine parcela smanjene za površine objekata i delova koji se ne kose ( sportski tereni, staze oko objekata.....) i celokupna površina objekata koji se samo čuvaju.
Javno nadmetanje sprovešće se usmeno dana 05.03.2019. godine u 10,00 časova u učionici komande  VP 1415, Sr.Mitrovica, ulica Planinska bb-Sr.Mitrovica.

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva zainteresovana lica koja moraju posedovati dokaze o spremnosti za izvršenje tražene usluge: posedovanje vozila i priključnih uređaja za izvršenje usluge. Posedovanje dokazuju važećom saobraćajnom dozvolom ili ugovorom o zakupu istih.

Plaćanje će se vršiti do 01.05.2019.god, neposredno na blagajni VP 1415 Sr.Mitrovica.

Ponuđači su dužni potpisati izjavu o upoznavanju sa uslovima nadmetanja.

Sa ostalim uslovima učesnici će biti upoznati pre početka nadmetanja.

Bliže informacije se mogu dobiti svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova na telefon :- 022/610-212lok 50/557 -  kp Milan Arsenović.