Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2019.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne školeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE
r a s p i s u j e
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole
U škol­skoj 2019/2020. go­di­ni iz­vr­ši­će se pri­jem 65 kan­di­da­ta oba po­la iz gra­đan­stva (u da­ljem tek­stu: kan­di­da­ti) za uče­ni­ke pr­vog raz­re­da Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le (50 uče­ni­ka za smer Rat­no va­zdu­ho­plov­stvo i pr­o­tiv­va­zdu­ho­plov­na od­bra­na i 15 uče­ni­ka za smer Je­di­ni­ce za elek­tron­ska dej­stva).
 
USLO­VI KON­KUR­SA
Kan­di­da­ti tre­ba da is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa.
 
OP­ŠTI USLO­VI:
da su dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za ško­lo­va­nje, što utvr­đu­je nad­le­žna voj­no­le­kar­ska ko­mi­si­ja;
da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da im nije izricana zavodska mera.
 
PO­SEB­NI USLO­VI:
da su ro­đe­ni 2003. go­di­ne ili ka­sni­je;
da su za­vr­ši­li V, VI i VII raz­red i pr­vo po­lu­go­di­šte VI­II raz­re­da, od­no­sno VI­II raz­red osnov­ne ško­le, i pri to­me po­sti­gli naj­ma­nje vr­lo do­bar pro­se­čan op­šti uspeh ško­lo­va­nja;
da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).
 
Kan­di­da­ti ko­ji is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa, pod­le­žu pro­ve­ri fi­zič­ke spo­sob­no­sti, pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke, psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni, me­di­cin­sko-zdrav­stve­noj pro­ce­ni i bez­bed­no­snoj pro­ve­ri.
ŠKO­LO­VA­NjE, PRA­VA I OBA­VE­ZE UČE­NI­KA
Ško­lo­va­nje u Sred­njoj struč­noj voj­noj ško­li tra­je če­ti­ri go­di­ne. Uče­ni­ci se ško­lu­ju po pla­nu i pro­gra­mu voj­no­struč­nog sme­ra Rat­nog va­zdu­ho­plov­stva i pr­o­tiv­va­zdu­ho­plov­ne od­bra­ne i Je­di­ni­ca za elek­tron­ska dej­stva.
 
Na­kon za­vr­še­nog ško­lo­va­nja u Sred­njoj struč­noj voj­noj ško­li uče­ni­ci se pri­ma­ju u Voj­sku Sr­bi­je u svoj­stvu pro­fe­si­o­nal­nog pod­o­fi­ci­ra, u či­nu vod­ni­ka.
 
Za vre­me ško­lo­va­nja uče­ni­ci Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le ima­ju sta­tus voj­nog li­ca, u skla­du sa Za­ko­nom o Voj­sci Sr­bi­je.
Za vre­me ško­lo­va­nja uče­ni­ci­ma su obez­be­đe­ni sme­štaj i is­hra­na u in­ter­na­tu, udž­be­ni­ci, škol­ski pri­bor, ode­ća i obu­ća, zdrav­stve­na za­šti­ta i nov­ča­na pri­ma­nja u skla­du sa pro­pi­som ko­jim su ure­đe­ni uslo­vi, na­čin ostva­ri­va­nja i vi­si­na nov­ča­nih pri­ma­nja u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, a tro­ško­ve ško­lo­va­nja sno­si Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
Me­đu­sob­na pra­va i oba­ve­ze li­ca pri­mlje­nih na ško­lo­va­nje i Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je re­gu­li­šu se ugo­vo­rom. U slu­ča­ju pre­ki­da ško­lo­va­nja zbog ne­is­pu­nje­nja oba­ve­za de­fi­ni­sa­nih ugo­vo­rom, li­ce na ško­lo­va­nju i nje­gov za­kon­ski za­stup­nik u oba­ve­zi su da na­dok­na­de tro­ško­ve ško­lo­va­nja.
 
NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA I PO­STU­PAK SPRO­VO­ĐE­NjA KON­KUR­SA
Kan­di­da­ti pod­no­se pri­ja­vu te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­sta­r­stva od­bra­ne na te­ri­to­ri­ji stal­nog me­sta pre­bi­va­li­šta.
Kan­di­da­ti či­je je pre­bi­va­li­šte na te­ri­to­ri­ji AP Ko­so­vo i Me­to­hi­ja kon­kurs­nu do­ku­men­ta­ci­ju pod­no­se te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne ko­ji je naj­bli­ži nji­ho­vom me­stu pre­bi­va­li­šta. Obra­zac pri­ja­ve do­bi­ja se u te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne pri­li­kom kon­ku­ri­sa­nja.
Kan­di­dat uz pri­ja­vu pri­la­že:
ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju uve­re­nja o dr­ža­vljan­stvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
po­tvr­du nad­le­žnog or­ga­na da se pro­tiv kan­di­da­ta ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak ili po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, od­no­sno da ni­je osu­đi­van za ta­kva de­la ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest me­se­ci ili ka­znom ma­lo­let­nič­kog za­tvo­ra, od­no­sno da mu ni­je iz­ri­ca­na za­vod­ska me­ra;
overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VI­II raz­re­da osnov­ne ško­le za kan­di­da­te ko­ji su za­vr­ši­li osnov­nu ško­lu, a za kan­di­da­te uče­ni­ke VI­II raz­re­da ove­re­ne fo­to­ko­pi­je sve­do­čan­sta­va V, VI i VII raz­re­da osnov­ne ško­le i uve­re­nje – po­tvr­du osnov­ne ško­le o oce­na­ma na kra­ju pr­vog po­lu­go­di­šta VI­II raz­re­da.
 
Fo­to­ko­pi­je do­ku­me­na­ta tra­že­nih po kon­kur­su kan­di­da­ti ove­ra­va­ju u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka.
Kan­di­da­ti do­la­ze na sve pred­vi­đe­ne pro­ve­re u okvi­ru se­lek­ci­je u prat­nji ro­di­te­lja – sta­ra­te­lja i tom pri­li­kom su du­žni da po­ne­su đač­ku knji­ži­cu sa ove­re­nom fo­to­gra­fi­jom.
Sve put­ne tro­ško­ve pre­vo­za od me­sta sta­no­va­nja do me­sta se­lek­ci­je, od­no­sno pro­ve­ra sno­se kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu za upis u Sred­nju struč­nu voj­nu ško­lu.
Se­lek­ci­ja kan­di­da­ta iz gra­đan­stva za uče­ni­ke Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le re­a­li­zu­je se u tri de­la.
 
U pr­vom de­lu, u tra­ja­nju od jed­nog da­na, kan­di­da­ti pod­le­žu pro­ve­ri fi­zič­ke spo­sob­no­sti, pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke, ko­ja se re­a­li­zu­je u In­ter­na­tu Voj­ne gim­na­zi­je (Hum­ska 22, Be­o­grad). Pri­li­kom do­la­ska na pro­ve­re zna­nja i spo­sob­no­sti kan­di­dat do­no­si po­tre­ban škol­ski pri­bor i sport­sku opre­mu.
Pri­li­kom do­la­ska na pro­ve­ru fi­zič­kih spo­sob­no­sti kan­di­dat sa so­bom oba­ve­zno no­si po­treb­nu sport­sku opre­mu i pro­pi­sa­nu po­tvr­du od iza­bra­nog le­ka­ra (ne sta­ri­ju od 10 da­na) da mo­že pri­stu­pi­ti pro­ve­ri fi­zič­kih spo­sob­no­sti.
Uko­li­ko kan­di­dat ne za­do­vo­lji kri­te­ri­ju­me pro­ve­re fi­zič­ke spo­sob­no­sti, ne upu­ću­je se na sle­de­ći ob­lik se­lek­ci­je.
 
Da bi za­do­vo­ljio kri­te­ri­ju­me pr­vog de­la se­lek­ci­je kan­di­dat mo­ra ostva­ri­ti naj­ma­nje po je­dan bod na pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke.
Na osno­vu re­zul­ta­ta pr­vog de­la se­lek­ci­je for­mi­ra se pre­li­mi­nar­na rang-li­sta na osno­vu me­ri­la za utvr­đi­va­nje re­do­sle­da kan­di­da­ta i ob­ja­vlju­je na saj­tu Voj­ne gim­na­zi­je. Kan­di­dat ko­ji sma­tra da su nje­go­va pra­va po­vre­đe­na, mo­že pod­ne­ti pri­go­vor Sred­njoj struč­noj voj­noj ško­li, u ro­ku od tri da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ove rang-li­ste.
 
ME­RI­LA ZA UTVR­ĐI­VA­NjE RE­DO­SLE­DA PRI­JA­VLjE­NIH KAN­DI­DA­TA:
– uspeh iz osnov­ne ško­le, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 40,
– pro­ve­ra zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 20,
– pro­ve­ra zna­nja iz fi­zi­ke, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 20 i
– pro­ve­ra fi­zič­ke spo­sob­no­sti, mak­si­ma­lan broj bo­do­va je 20.
 
Kandidati će biti rangirani na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, a u slučaju istog broja bodova prednost će imati kandidat sa više osvojenih bodova na proveri znanja iz matematike, zatim iz fizike i na kraju sa fizičke provere.
 
U dru­gom de­lu, u tra­ja­nju od jed­nog da­na, kan­di­da­ti pod­le­žu psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni u nad­le­žnoj voj­noj zdrav­stve­noj usta­no­vi. Pri­li­kom do­la­ska na pro­ce­nu kan­di­dat je u oba­ve­zi da po­ne­se po­pu­njen obra­zac iz­vo­da iz zdrav­stve­nog kar­to­na. Da bi za­do­vo­ljio kri­te­ri­jum na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni, mo­ra pri­pa­da­ti 1, 2. ili 3. ka­te­go­ri­ji kan­di­da­ta (od­no­sno kan­di­da­ti iz 4. i 5 ka­te­go­ri­je ne za­do­vo­lja­va­ju kri­te­ri­jum).
U tre­ćem de­lu, u tra­ja­nju od jed­nog da­na, kan­di­da­ti pod­le­žu me­di­cin­sko-zdrav­stve­noj pro­ce­ni u nad­le­žnoj voj­noj zdrav­stve­noj usta­no­vi.
Po­zi­va­nje kan­di­da­ta, u svim fa­za­ma se­lek­ci­je, vr­ši­će te­ri­to­ri­jal­ni or­ga­ni re­gi­o­nal­nih cen­ta­ra Mi­ni­star­stva od­bra­ne.
To­kom pro­ce­sa se­lek­ci­je vr­ši se i bez­bed­no­sna pro­ve­ra kan­di­da­ta.
Psi­ho­lo­ška pro­ce­na, me­di­cin­sko-zdrav­stve­na pro­ce­na i bez­bed­no­sna pro­ve­ra ne bo­du­ju se već su eli­mi­na­ci­o­nog ka­rak­te­ra.
Kon­kurs je otvo­ren od 15. fe­bru­a­ra do 31. mar­ta 2019. go­di­ne.
 
Li­sta kan­di­da­ta bi­će ob­ja­vlje­na na saj­tu Voj­ne gim­na­zi­je, a oba­ve­šte­nje će bi­ti pro­sle­đe­no re­gi­o­nal­nim cen­tri­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne 17. ju­na 2019. go­di­ne. Kan­di­dat ima pra­vo na pri­med­be ko­je pod­no­si Sred­njoj struč­noj voj­noj ško­li, u ro­ku od 15 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja li­ste iza­bra­nih kan­di­da­ta na saj­tu. Pri­med­be kandidata raz­ma­tra i re­ša­va Uprava za ka­dro­ve Mi­ni­star­stva od­bra­ne.
 
Osta­la oba­ve­šte­nja u ve­zi sa kon­kur­som mo­gu se do­bi­ti u In­ter­na­tu Voj­ne gim­na­zi­je, Hum­ska 22, Be­o­grad (te­le­fo­ni: 011/3603–966, 011/3603–972 i 011/3603–655) i na in­ter­net stra­ni­ci Voj­ne gim­na­zi­je www.gim­na­zi­ja.mod­.gov­.rs.
Po­što­va­ni kan­di­da­ti,
Kri­te­ri­ju­me za fi­zič­ku pro­ve­ru, kao i te­sto­ve iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke ko­ji su ko­ri­šće­ni u se­lek­ci­ji pro­te­klih go­di­na mo­že­te vi­de­ti na in­ter­net stra­ni­ci.