Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2019.

Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidencijuMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
 
OPŠTI POZIV
 
ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU
 
Na osno­vu čla­na 15. Za­ko­na o voj­noj, rad­noj i ma­te­ri­jal­noj oba­ve­zi („Sl. gla­snik RS”, br. 88/09, 95/10 i 36/18) i čla­na 4. stav 3. Ured­be o na­či­nu i po­stup­ku iz­vr­ša­va­nja voj­ne, rad­ne i ma­te­ri­jal­ne oba­ve­ze („Sl. gla­snik RS”, broj 100/11), po­zi­va­mo sva li­ca mu­škog po­la, dr­ža­vlja­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, ro­đena 2001. go­di­ne, i sta­ri­jih go­di­šta, ko­ji ni­su uve­de­ni u voj­nu evi­den­ci­ju, da se ja­ve u CEN­TAR MI­NI­STAR­STVA OD­BRA­NE ZA LO­KAL­NU SA­MO­U­PRA­VU ra­di uvo­đe­nja u voj­nu evi­den­ci­ju.

Uvo­đe­nje u voj­nu evi­den­ci­ju, po op­štem po­zi­vu, vr­ši­će se u pe­ri­o­du od 14. ja­nu­a­ra do 28. fe­bru­a­ra 2019. go­di­ne, u vre­me­nu od 09,00 do 15,00 ča­so­va, a na­kon to­ga, po po­je­di­nač­nom po­zi­vu to­kom ce­le go­di­ne.

Re­grut ko­ji se uvo­di u voj­nu evi­den­ci­ju tre­ba da po­ne­se lič­nu kar­tu.

Uko­li­ko ne po­se­du­je lič­nu kar­tu na uvid po­ne­ti dru­gu jav­nu is­pra­vu iz ko­je se mo­že utvr­di­ti iden­ti­tet, a u ino­stran­stvu – va­že­ću put­nu is­pra­vu.
Re­gru­ti ko­ji bo­ra­ve u ino­stran­stvu du­žni su da se ra­di uvo­đe­nja u voj­nu evi­den­ci­ju ja­ve nad­le­žnom di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­nom pred­stav­ni­štvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

De­talj­ni­je in­for­ma­ci­je o uvo­đe­nju u voj­nu evi­den­ci­ju po­tra­ži­te na saj­tu Mi­ni­star­stva od­bra­ne www.mod.gov.rs /OBAVEZE ODBRANE /Uvođenje u vojnu evidenciju gde možete i preuzeti Upitnik za uvođenje regruta u vojnu evidenciju (Obrazac Vob-0) i Prijavu podataka o regrutu – vojnom obvezniku (Obrazac Prijava DKP).

CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE
ZA LOKALNU SAMOUPRAVU