Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.02.2019.

JAVNI KONKURS za izbor i ponovni izbor u zvanje saradnikaUNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
MEDICINSKI FAKULTET
VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
 
Raspisuje
 
JAVNI KONKURS
za izbor i ponovni izbor u zvanje
saradnika
 
Ras­pi­su­je se kon­kurs za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka:
jed­nog sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast far­ma­ko­lo­gi­ja i tok­si­ko­lo­gi­ja u zva­nje asi­sten­ta.
Ras­pi­su­je se kon­kurs za po­nov­ni iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka:
jed­nog sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast hi­rur­gi­ja po­do­blast or­to­ped­ska hi­rur­gi­ja i tra­u­ma­to­lo­gi­ja u zva­nje asi­sten­ta;
jed­nog sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast ane­ste­zi­o­lo­gi­ja i in­ten­ziv­no le­če­nje u zva­nje asi­sten­ta.

OP­ŠTI USLO­VI KON­KUR­SA:
da je kan­di­dat pro­fe­si­o­nal­ni pri­pad­nik Voj­ske Sr­bi­je.

PO­SEB­NI USLO­VI KON­KUR­SA:
za iz­bor i po­nov­ni iz­bor u zva­nje asi­sten­ta:
da je kan­di­dat za­vr­šio od­go­va­ra­ju­ću zdrav­stve­nu spe­ci­ja­li­za­ci­ju,
da je kan­di­dat upi­sao dok­tor­ske aka­dem­ske stu­di­je ili mu je kao ma­gi­stru na­u­ka odo­bre­na te­ma za iz­ra­du dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je,
da je kan­di­dat stu­di­je za­vr­šio sa pro­seč­nom oce­nom naj­ma­nje osam (8),
da kan­di­dat ima naj­ma­nje jedan rad in ex­ten­so, kao pr­vi au­tor u ča­so­pi­su sa re­cen­zi­jom,
za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka u na­sta­vi:
kan­di­dat mo­ra da bu­de stu­dent spe­ci­ja­li­stič­kih aka­dem­skih stu­di­ja ili dok­tor­skih stu­di­ja i da je za­vr­šio stu­di­je sa oce­nom naj­ma­nje osam (8).

DO­KU­MEN­TA­CI­JA KO­JA SE POD­NO­SI UZ PRI­JA­VU NA KON­KURS
Uz pri­ja­vu na kon­kurs kan­di­da­ti tre­ba da pri­lo­že:
bi­o­graf­ske po­dat­ke i do­ka­ze o is­pu­nje­no­sti uslo­va kon­kur­sa;
bi­bli­o­gra­fi­ju ob­ja­vlje­nih na­uč­nih i struč­nih ra­do­va sa ko­pi­ja­ma pri­me­ra­ka na­uč­nih ra­do­va i dru­gih pu­bli­ka­ci­ja.

NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA
Pri­ja­ve na kon­kurs za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka pod­no­se se na adre­su Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Uni­ver­zi­te­ta ob­ra­ne, Cr­no­trav­ska 17, Be­o­grad, sa na­zna­kom „kon­kurs za iz­bor u zva­nje sa­rad­ni­ka”. U pri­ja­vi oba­ve­zno na­ve­sti adre­su i te­le­fon, užu na­uč­nu oblast i zva­nje za ko­ju se pri­ja­va pod­no­si.
Ne­pot­pu­ne i ne­bla­go­vre­me­no pod­ne­te pri­ja­ve ne­će bi­ti raz­ma­tra­ne.
Kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja se ne­će vra­ća­ti kan­di­da­tu.
Kon­kurs je otvo­ren 30 da­na ra­ču­na­ju­ći od pr­vog na­red­nog da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja.