Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
21.01.2019.

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari 
VP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
      -    TEGLjAČ FAP 1921 BT/36 A…………………………………………………………………..1 kom
-    AUTOMOBIL FAP 1314 SV/AV...............................................................................................1 kom       -    ČISTAČ CCH-1.................................................................................... .....................................1 kom
-    Elektroagregat ADP 15 3x400/230 B01, ...................................................................................2 kom
-    Prikolica ZASTAVA 0,5 T.......................................................................................................5 kom
     
Sredstva koja su predmet neposredne pogodbe, da bi bila registrovana, moraju zadovoljiti uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS" br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva pravna i fizička lica koja  najkasnije 12.02.2019. godine do  10,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 dinara na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RS MO RC Beograd broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122211/19, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  01/19 u VP 5033 Niš“     
            
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 12.02.2019.godine, nakon čega mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.

Razgledanje sredstava je moguće 11.02.2019. godine u vremenu od 07,30 do 13,00 č i 12.02.2019. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Neposredna pogodba održaće se 12.02.2019. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  VP 5033 Niš, Bul. Nikole Tesle , bb.

Za učešće na nadmetanju potrebno je  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.