Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.10.2018.

Javni konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnikaUniverzitet odbrane u Beogradu
Vojna akademija
 
RASPISUJE
 
Javni konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, i to:
 
Izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Vojno vazduhoplovstvo u zvanje docenta.
Izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Opasne materije u zvanje vanrednog profesora.
Ponovni izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Opasne materije u zvanje docenta.
Izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Opasne materije u zvanje docenta.
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA
da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira,
da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i
da je kandidat profesionalno vojno lice za r. br. 1. i 2. i vojni službenik za r. br. 3. i 4.
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA
 
da ispunjava uslove za izbor i ponovni izbor u zvanje docenta  i vanrednog profesora iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list” broj 21/16).
Kandidati za izbor u zvanje docenta pristupno predavanje će održati pred komisijom za pristupna predavanja, dana 23. 10. 2018. godine, u trajanju najduže 20 minuta. Temu bira kandidat, s tim da ona mora da bude iz uže naučne oblasti za koju konkuriše za izbor u zvanje docenta.
 
 
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
 
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
Dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56 od 20. oktobra 2016. godine) koje je objavljeno na internet stranici Univeriteta (Vojne akademije).
Popunjen odgovarajući obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (CD).
Uverenje nadležnog organa MUP-a o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi.
Saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije.
 
Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika i Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje nastavnika nalazi se na internet stranici Vojne akademije.
 
NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojne akademije: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanje nastavnika”.
U prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika neće biti postavljani na formacijska mesta nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na koje su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017).