Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
06.09.2018.

Oglas za prodaju neposrednom pogodbom rashodovanih pokretnih stvariVP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
-    AUTOMOBIL ZIL 131 E....................... ……………………………………………………...1 kom
-    TEGLjAČ FAP 1921 BT/36 A…………………………………………………………………..1 kom
-    AUTOMOBIL FAP 1314 SV/A .FAP 1314 SV/AV..................................................................2 kom      
-    AUTOMOBIL UAZ – 469 B................................................................ .....................................2 kom
-    AUTOMOBIL putnički  JUGO FLORIDA 1,3 CW…………………………………………1 kom
-    AUTOMOBIL FAP 2026 BS/AV...............................................................................................1 kom
-    Prikolica kompresor FAGRAM PK-71...................................................................................1 kom
-    Prikolica pokr.prodavnica TL 5000 BI……………………..................................................1 kom
 
Sredstva koja su predmet neposredne pogodbe, da bi bila registrovana, moraju zadovoljiti uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima ("Sl.glasnik RS" br.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-ispr. i 63/17).

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva pravna i fizička lica koja  najkasnije 26.09.2018. godine do  10,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 dinara na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RS MO RC Beograd broj 840-19540845-28, poziv na broj 1227423122216/18, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  06/18 u VP 5033 Niš“.
                 
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na nadmetanju, predati prodavcu do 26. 09.2018.godine, nakon čega mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje.
Razgledanje sredstava je moguće 25.09.2018. godine u vremenu od 07,30 do 13,00 č i 26.09.2018. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.

Neposredna pogodba održaće se 26.09.2018. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  VP 5033 Niš, Bul. Nikole Tesle , bb.
Za učešće na nadmetanju potrebno je  uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.