Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.09.2018.

Konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu VMAUNI­VER­ZI­TET OD­BRA­NE U BE­O­GRA­DU
ME­DI­CIN­SKI FA­KUL­TET
VOJ­NO­ME­DI­CIN­SKE AKA­DE­MI­JE


ras­pi­su­je
 
 
Jav­ni kon­kurs
 
za iz­bor u zva­nje na­stav­ni­ka u obra­zov­no-na­uč­nom po­lju me­di­cin­skih na­u­ka:
 
 1. na­stav­nik za užu na­uč­nu oblast hi­rur­gi­ja po­do­blast op­šta hi­rur­gi­ja u zva­nje do­cen­ta.
Jav­ni kon­kurs za po­nov­ni iz­bor u zva­nje na­stav­ni­ka u obra­zov­no-na­uč­nom po­lju me­di­cin­skih na­u­ka:
 
 1. na­stav­nik za užu na­uč­nu oblast far­ma­ko­lo­gi­ja i tok­si­ko­lo­gi­ja u zva­nje van­red­nog pro­fe­so­ra;
 2. na­stav­nik za užu na­uč­nu oblast fi­zi­o­lo­gi­ja u zva­nje do­cen­ta.
 
OP­ŠTI USLO­VI KON­KUR­SA:
 1. da kan­di­dat po­se­du­je na­uč­ni ste­pen dok­to­ra na­u­ka iz obla­sti za ko­ju se bi­ra;
 2. da kan­di­dat ni­je pra­vo­sna­žno osu­đi­van za kri­vič­no de­lo pro­tiv pol­ne slo­bo­de, fal­si­fi­ko­va­nja jav­ne is­pra­ve ko­ju iz­da­je vi­so­ko­škol­ska usta­no­va ili pri­ma­nja mi­ta u oba­vlja­nju po­slo­va u vi­so­ko­škol­skoj usta­no­vi;
 3. da je kan­di­dat pro­fe­si­o­nal­no voj­no li­ce/voj­ni slu­žbe­nik.
 
PO­SEB­NI USLO­VI KON­KUR­SA:
 1. da is­pu­nja­va uslo­ve za iz­bor u zva­nje do­cen­ta iz čla­na 16. i čla­na 17. Pra­vil­ni­ka o sti­ca­nju zva­nja na­stav­ni­ka na Uni­ver­zi­te­tu od­bra­ne („Slu­žbe­ni voj­ni list”, br. 21/16 i 3/17);
 2. kan­di­da­ti za iz­bor u zva­nje do­cen­ta pri­stup­no pre­da­va­nje odr­ža­će 11. 9. 2018. go­di­ne. Pri­stup­no pre­da­va­nje tra­je naj­du­že 20 mi­nu­ta. Te­mu bi­ra kan­di­dat, s tim da ona mo­ra da bu­de iz uže na­uč­ne obla­sti za ko­ju kon­ku­ri­še za iz­bor u zva­nje do­cen­ta.
 
DO­KU­MEN­TA­CI­JA KO­JA SE POD­NO­SI UZ PRI­JA­VU NA KON­KURS
 
Uz pri­ja­vu na kon­kurs kan­di­da­ti pri­la­žu:
 1. do­ku­men­ta­ci­ju pre­ma Uput­stvu za pri­pre­mu kon­kurs­ne do­ku­men­ta­ci­je i iz­ra­du iz­ve­šta­ja za iz­bor u zva­nje na­stav­ni­ka (od­lu­ke Se­na­ta broj 7/56 od 20. ok­to­bra 2016. go­di­ne i broj 9/66 od 21. apri­la 2017. go­di­ne), ko­je je ob­ja­vlje­no na in­ter­net stra­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne (Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA);
 2. po­pu­njen od­go­va­ra­ju­ći obra­zac Iz­ve­šta­ja ko­mi­si­je o pri­ja­vlje­nim kan­di­da­ti­ma za iz­bor u zva­nje na­stav­ni­ka;
 3. uve­re­nje nad­le­žnog or­ga­na MUP o ne­po­sto­ja­nju pra­vo­sna­žne pre­su­de za kri­vič­no de­lo pro­tiv pol­ne slo­bo­de, fal­si­fi­ko­va­nja jav­ne is­pra­ve ko­ju iz­da­je vi­so­ko­škol­ska usta­no­va ili pri­ma­nja mi­ta u oba­vlja­nju po­slo­va u vi­so­ko­škol­skoj usta­no­vi.
 
 
NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA
 
Pri­ja­ve na kon­kurs za iz­bor u zva­nje na­stav­ni­ka pod­no­se se na adre­su Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je Uni­ver­zi­te­ta od­bra­ne: Cr­no­trav­ska 17, Be­o­grad (pre­ko šal­te­ra de­lo­vod­stva) sa na­zna­kom „kon­kurs za iz­bor u zva­nje na­stav­ni­ka”.
U pri­ja­vi oba­ve­zno na­ve­sti adre­su i te­le­fon, užu na­uč­nu oblast i zva­nje za ko­je se pri­ja­va pod­no­si.
Ne­pot­pu­ne i ne­bla­go­vre­me­no pod­ne­te pri­ja­ve ne­će bi­ti raz­ma­tra­ne.
Kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja se ne­će vra­ća­ti kan­di­da­tu.
Kon­kurs je otvo­ren 30 da­na, ra­ču­na­ju­ći od pr­vog na­red­nog da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja.