Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
23.05.2018.

Interni konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u GarduGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
Uprava za ljudske resurse (J-1)
r a s p i s u j e
INTERNI KONKURS
 
Za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme:
 
U Gardu
vojni policajac ujedno nišandžija, VES 21118, 1 izvršilac,
radio-teleprinterist-šifrer, VES 21813, 1 izvršilac,
saobraćajac, VES 22701, 1 izvršilac.
 
USLOVI KONKURSA:
Opšti uslovi konkursa:
da je punoletan državljanin Republike Srbije,
da je zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije,
da ima odgovarajuću stručnu spremu za formacijsko mesto za koje konkuriše,
da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
da nije stariji od 35 godina,
da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem u profesionalnu vojnu službu, u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.
da je odslužio vojni rok sa oružjem;
 
Posebni uslovi konkursa:
da je podoficir na određeno vreme,
da je osposobljen za obavljanje odgovarajuće vojno evidencione specijalnosti,
da u tokom službe nije negativno ocenjeno i da ima prosek službenih ocena najmanje &39;&39;ističe se&39;&39;,
da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju, odnosno neposredno pretpostavljenog rukovodioca.
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Prijavu na konkurs kandidat podnosi u matičnu jedinicu - ustanovu, koja je u obavezi da prijavu zavede sa danom podnošenja. U prijavi, koja treba da sadrži osnovne lične podatke, adresu i kontakt telefon, kandidat navodi jedinicu, broj i naziv formacijskog mesta za koje konkuriše. Ukoliko kandidat želi da se prijavi za više formacijskih mesta, u prijavi ih navodi redosledom po prioritetu želja.
 
Uz prijavu kandidat prilaže sledeća dokumenta:
potpisanu izjavu o prihvatanju rasporeda po potrebi službe na celoj teritoriji Republike Srbije (svojeručno potpisana izjava);
popunjen i overen obrazac i saglasnost za vršenje potpune bezbednosne provere (isti tražiti u komandi jedinice-ustanove u kojoj se nalaze na službi).
 
Komande jedinica-ustanova, uz prijavu kandidata, pribavljaju i prilažu sledeća dokumenta iz dosijea personalnih podataka (DPP-2) kandidata:
uverenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih;
diplomu o stečenom obrazovanju;
potvrdu nadležnog starešine o periodu obavljanja dužnosti podoficira na određeno vreme, u kom rodu, odnosno službi;
potvrdu nadležnog starešine da li je negativno ocenjivan i prosek službenih ocena u toku službe;
preporuku starešine na položaju komandanta bataljona-diviziona, njemu ravnom ili višem položaju;
kopija vozačke dozvole za lica koja konkurišu na formacijsko mesto vozača (ujedno vozača);
 
Prijave kandidata sa neophodnom dokumentacijom komande jedinica-ustanova službenom poštom dostavljaju Komandi Garde, pojedinačno u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za konkursnu komisiju po internom konkursu".
 
Rok za podnošenje prijava za prijem na službu je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u magazinu "Odbrana".
 
Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom.
 
IZBOR KANDIDATA ZA POPUNU FORMACIJSKIH MESTA
 
Izborni postupak sprovešće konkursna komisija, koju formira nadležni starešina, među kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem na formacijsko mesto na koje su konkurisali.
 
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće upućeni na testiranje psiholoških kapaciteta i proveru fizičkih sposobnosti.
 
Postupak izbora kandidata sprovodi se po principu eliminacije, tako da neispunjavanje kriterijuma na prethodnoj proveri-proceni isključuje upućivanje na dalje provere-procene.
 
Radi vršenja psihološke procene, kandidati za popunu formacijskih mesta biće upućeni u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, prema rasporedu koji će izraditi i sa kojima će ih upoznati predsednik konkursne komisije.
 
Rezultate prijavljenih kandidata utvrdiće konkursna komisija za prijem u profesionalnu vojnu službu na osnovu sledećih merila za izbor:
provera fizičke sposobnosti - do 30 bodova (proizvod konačne ocene i broja 6);
psihološka procena kandidata - do 30 bodova (proizvod ocene i broja 6);
razgovor sa kandidatima - do 40 bodova (proizvod konačne ocene  i broja 8);
 
Kandidati, koji sa najboljim rezultatom ispune merila za izbor, biće upućeni na medicinsko-zdravstvenu procenu u nadležnu vojnozdravstvenu ustanovu, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za profesionalnu vojnu službu.
 
Za kandidate biće izvršena bezbednosna provera za prijem na rad u Vojsku Srbije.
 
Ukoliko se kandidat ne odazove pozivu radi obavljanja opšteg lekarskog pregleda, provere fizičke sposobnosti, psihološke procene i upućivanja na medicinsko-zdravstvenu procenu, smatraće se da je odustao od daljeg učešća u izbornom postupku.
 
Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti, kandidati sa sobom obavezno nose i ličnu kartu ili vojnu legitimaciju.
 
Sve eventualne troškove putovanja do kasarni i vojnozdravstvenih ustanova, radi realizacije selekcije, psihološke i medicinsko-zdravstvene procene, kao i eventualne troškove smeštaja i ishrane, snose kandidati koji su se prijavili za popunu formacijskoh mesta oficira.
 
Lica primljena u profesionalnu vojnu službu ostvaruju sva prava i obaveze u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
 
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
 
Kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu, ako smatra da je u izbornom postupku bilo nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.
 
Sve informacije vezane za konkurs mogu se dobiti na sajtu Vojske Srbije www.vs.rs ili na telefon 011/2064-369 i 011/2064-374 ili na lokal 330-374.