Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
18.05.2018.

Javni konkurs za prijem civilnih lica na službi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
raspisuje
 
JAVNI KONKURS
 
Za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Ministarstvu odbrane i VojsciSrbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune formacijskih mesta u
 
Upravi za međunarodnu vojnu saradnju Sektora za politiku odbrane
 
I Formacijska mesta koja se popunjavaju:
 
Referent za bilateralnu vojnu saradnju, VSS, 1 (jedan) izvršilac,
Referent za pravne poslove u oblasti međunarodne vojne saradnje, VSS, 1 (jedan) izvršilac.
 
Opšti uslovi:
 
- da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
- da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
- da imaju odgovarajuću stručnu spremu za formacijsko mesto za koje konkurišu,
-da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
- da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
- da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na formacijska mesta na koja konkurišu. 
 
Posebni uslovi: 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od  najmanje 240 ESPB bodovaili završene osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine, društveni smer, aktivno znanje engleskog jezika na nivou drugog stepena prema kriterijumima Vojne akademije; sertifikat za rad na računarima po ECDL standardu (položeni moduli 3, 4, 6 i 7).

Za formacijsko mesto pod rednim brojem 2:stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili završene osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine, pravni fakultet, aktivno znanje engleskog jezika na nivou drugog stepena prema kriterijumima Vojne akademije; sertifikat za rad na računarima po ECDL standardu (položeni moduli 3, 4, 6 i 7).
 
II Zajedničko za oba formacijska mesta:
 
Izborni postupak. U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije a koji obuhvataju:
 
- prosek ocena sa zahtevanog nivoa školovanja (30% od ukupnog broja bodova),pisanu proveru znanja stranog jezika (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40%od ukupnog broja bodova)i razgovor sa kandidatom (10%od ukupnog broja bodova),
- medicinsko zdravstvenu procenu,
- bezbednosnu proveru. 

Pisana provera znanja iz engleskog jezika obuhvata proveru aktivnog znanja engleskog jezika za drugi stepena prema kriterijumu Vojne akademije.
 
Na razgovoru  biće provereno opšte znanje iz oblasti međunarodnih odnosa.
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na proveru znanja engleskog jezika i ukoliko zadovolje na tom delu izbornog postupka biće upućeni na psihološku procenu u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja provere znanja engleskog jezika, psihološke procene kandidata, i razgovora sa kandidatom, kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem mail-a na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje kriterijume za izbor ili se ne odazovu pozivu da učestvuju u jednom delu izbornog postupka, ne pozivaju se da učestvuju u narednom delu izbornog postupka.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.
 
Izabrani kandidat/kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje je konkurisao/su konkurisali.
 
 
III Mesto rada: Uprava za međunarodnu vojnu saradnju, Sektor za politiku odbrane, Ministarstvo odbrane, Birčaninova 5, 11 000 Beograd.
 
IV Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: 15 (petnaest) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku RS“. Tekst konkursa biće objavljen na web stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije, u dnevnom listu Politikai periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:  pukovnik Bojan Stanojević, načelnik Odeljenja za planiranje i međunarodno pravne poslove, 064/ 8329-158 ili 011/3203-152.
 
VI Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom na adresu: ul. Ministarstvo odbrane – Uprava za međunarodnu vojnu sardnju -Birčaninova 5, 11 000 Beograd,  sa naznakom „za javni konkurs“. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane,  u ul. Birčaninova 5.
 
VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontak telefon, mail adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
Za formacijsko mesto pod rednim brojem 1:
- orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje;
- uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
- izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci);
- uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci;
- uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (original ili overena fotokopija potvrde ili drugih dokaza nadležnog organa).
- original ili overena fotokopija sertifikata za rad na računarima po ECDL standardu (položeni moduli 3, 4, 6 i 7).
 
2. Za formacijsko mesto pod rednim brojem 2:
 
- orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje;
- uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
- izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci);
- uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci;
- uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (original ili overena fotokopija potvrde ili drugih dokaza nadležnog organa).
- original ili overena fotokopija sertifikata za rad na računarima po ECDL standardu (položeni moduli 3, 4, 6 i 7).
 
Svi dokazi se prilažu u orginalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili od strane javnog beležnika.
 
Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Izjave možete preuzeti ovde: IZJAVE
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti u Delovodstvu Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane,  u ul. Birčaninova 5, kancelarija 418. Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih;  uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto odnosno formacijsko mesto u organu u kojem radi ili rešenje da je neraspoređen.