Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.05.2018.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne školeMI­NI­STAR­STVO OD­BRA­NE RE­PU­BLI­KE SR­BI­JE
SEK­TOR ZA LjUD­SKE RE­SUR­SE
UPRA­VA ZA KA­DRO­VE
r  a  s  p  i  s  u  j  e
K O N K U R S
za pri­jem kan­di­da­ta iz gra­đan­stva za uče­ni­ke Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le
U škol­skoj 2018/2019. go­di­ni iz­vr­ši­će se pri­jem 20 kan­di­da­ta mu­škog i žen­skog po­la iz gra­đan­stva (u da­ljem tek­stu: kan­di­da­ti) za uče­ni­ke pr­vog raz­re­da struč­nih rad­ni­ka Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le za voj­na usme­re­nja (smer: Mo­to­teh­ni­ka, spe­ci­jal­nost: Me­ha­ni­čar za vo­zi­la gu­se­ni­ča­re – 10 uče­ni­ka i Elek­tro­me­ha­ni­čar za vo­zi­la gu­se­ni­ča­re – 10 uče­ni­ka).
 
USLO­VI KON­KUR­SA­
Kan­di­da­ti tre­ba da is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa.

OP­ŠTI USLO­VI
da su dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za ško­lo­va­nje, što utvr­đu­je nad­le­žna voj­no­le­kar­ska ko­mi­si­ja;
da se pro­tiv njih ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak ili po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, od­no­sno da ni­su osu­đi­va­ni za ta­kva de­la ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest me­se­ci ili ka­znom ma­lo­let­nič­kog za­tvo­ra, ili im ni­je iz­ri­ca­na za­vod­ska me­ra.
 
PO­SEB­NI USLO­VI
da su ro­đe­ni 2002. go­di­ne ili ka­sni­je;
da su za­vr­ši­li V, VI i VII raz­red i pr­vo po­lu­go­di­šte VI­II raz­re­da, od­no­sno VI­II raz­red osnov­ne ško­le, i pri to­me po­sti­gli naj­ma­nje vr­lo do­bar pro­se­čan op­šti uspeh ško­lo­va­nja;
da u svim raz­re­di­ma ško­lo­va­nja iz vla­da­nja ima­ju naj­ma­nje oce­nu 4 (vr­lo do­bar).
 
Kan­di­da­ti ko­ji is­pu­nja­va­ju op­šte i po­seb­ne uslo­ve kon­kur­sa, pod­le­žu pro­ve­ri fi­zič­ke spo­sob­no­sti, pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke, psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni, me­di­cin­sko-zdrav­stve­noj pro­ce­ni i bez­bed­no­snoj pro­ve­ri.

ŠKO­LO­VA­NjE, PRA­VA I OBA­VE­ZE UČE­NI­KA
Ško­lo­va­nje struč­nih rad­ni­ka u Sred­njoj struč­noj voj­noj ško­li za voj­na usme­re­nja tra­je če­ti­ri go­di­ne. Uče­ni­ci se ško­lu­ju po pla­nu i pro­gra­mu Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le za voj­na usme­re­nja sme­ra Mo­to­teh­ni­ka, spe­ci­jal­no­sti: Me­ha­ni­čar za vo­zi­la gu­se­ni­ča­re i Elek­tro­me­ha­ni­čar za vo­zi­la gu­se­ni­ča­re.
 
Na­kon za­vr­še­nog ško­lo­va­nja u Sred­njoj struč­noj voj­noj ško­li za voj­na usme­re­nja uče­ni­ci se pri­ma­ju u Voj­sku Sr­bi­je u svoj­stvu ci­vil­nog li­ca, voj­nog na­me­šte­ni­ka.
Za vre­me ško­lo­va­nja uče­ni­ci­ma su obez­be­đe­ni sme­štaj i is­hra­na u in­ter­na­tu, udž­be­ni­ci, škol­ski pri­bor, ode­ća i obu­ća, zdrav­stve­na za­šti­ta i nov­ča­na pri­ma­nja u skla­du sa pro­pi­som ko­jim su ure­đe­ni uslo­vi, na­čin ostva­ri­va­nja i vi­si­na nov­ča­nih pri­ma­nja u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, a tro­ško­ve ško­lo­va­nja sno­si Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
Me­đu­sob­na pra­va i oba­ve­ze li­ca pri­mlje­nih na ško­lo­va­nje i Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je re­gu­li­šu se ugo­vo­rom.
 
NA­ČIN KON­KU­RI­SA­NjA I PO­STU­PAK SPRO­VO­ĐE­NjA KON­KUR­SA
Kan­di­da­ti pod­no­se pri­ja­vu te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu Re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne na te­ri­to­ri­ji stal­nog me­sta bo­rav­ka.
Kan­di­da­ti či­je je pre­bi­va­li­šte na te­ri­to­ri­ji AP Ko­so­vo i Me­to­hi­ja, kon­kurs­nu do­ku­men­ta­ci­ju pod­no­se te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu Re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne ko­ji je naj­bli­ži nji­ho­vom me­stu pre­bi­va­li­šta. Obra­zac pri­ja­ve do­bi­ja se u te­ri­to­ri­jal­nom or­ga­nu re­gi­o­nal­nog cen­tra Mi­ni­star­stva od­bra­ne pri­li­kom kon­ku­ri­sa­nja.
 
 Kan­di­dat uz pri­ja­vu pri­la­že:
ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju uve­re­nja o dr­ža­vljan­stvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je;
ove­re­nu fo­to­ko­pi­ju iz­vo­da iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih;

po­tvr­du nad­le­žnog or­ga­na da se pro­tiv kan­di­da­ta ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak ili po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti, od­no­sno da ni­je osu­đi­van za ta­kva de­la ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest me­se­ci ili ka­znom ma­lo­let­nič­kog za­tvo­ra, od­no­sno da mu ni­je iz­ri­ca­na za­vod­ska me­ra;
ove­re­ne fo­to­ko­pi­je sve­do­čan­sta­va V, VI, VII i VI­II raz­re­da osnov­ne ško­le za kan­di­da­te ko­ji su za­vr­ši­li osnov­nu ško­lu, a za kan­di­da­te uče­ni­ke VI­II raz­re­da ove­re­ne fo­to­ko­pi­je sve­do­čan­sta­va V, VI i VII raz­re­da osnov­ne ško­le i uve­re­nje – po­tvr­du osnov­ne ško­le o oce­na­ma na kra­ju po­lu­go­di­šta VI­II raz­re­da.
 
Fo­to­ko­pi­je do­ku­me­na­ta tra­že­nih po kon­kur­su kan­di­da­ti ove­ra­va­ju kod jav­nog be­le­žni­ka.

Pri­li­kom do­la­ska na pro­ve­ru fi­zič­kih spo­sob­no­sti, pro­ve­ru zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke, kan­di­da­ti sa so­bom oba­ve­zno no­se po­treb­nu sport­sku opre­mu, đač­ku knji­ži­cu sa ove­re­nom fo­to­gra­fi­jom i po­tvr­du (ne sta­ri­ju od 10 da­na) od iza­bra­nog le­ka­ra da mo­gu pri­stu­pi­ti pro­ve­ri fi­zič­kih spo­sob­no­sti.
Pri­li­kom do­la­ska na sve pred­vi­đe­ne pro­ve­re u okvi­ru se­lek­ci­je po­treb­no je da kan­di­da­ti do­đu u prat­nji ro­di­te­lja – sta­ra­te­lja.

Se­lek­ci­ja kan­di­da­ta iz gra­đan­stva za uče­ni­ke Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le za voj­na usme­re­nja re­a­li­zu­je se u tri de­la. U pr­vom de­lu, u tra­ja­nju od jed­nog da­na, kan­di­da­ti pod­le­žu pro­ve­ri fi­zič­ke spo­sob­no­sti i pro­ve­ri zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke. Uko­li­ko kan­di­dat ne za­do­vo­lji kri­te­ri­ju­me pro­ve­re fi­zič­ke spo­sob­no­sti, gu­bi pra­vo na upis u Sred­nju struč­nu voj­nu ško­lu za voj­na usme­re­nja i ne upu­ću­je se na sle­de­ći ob­lik se­lek­ci­je.
Da bi za­do­vo­ljio kri­te­ri­ju­me pr­vog de­la se­lek­ci­je kan­di­dat mo­ra ostva­ri­ti naj­ma­nje po je­dan bod na te­sti­ra­nju iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke.

U dru­gom de­lu, u tra­ja­nju od jed­nog da­na, kan­di­da­ti pod­le­žu psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni (1, 2. i 3. ka­te­go­ri­ja kan­di­da­ta na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni za­do­vo­lja­va kri­te­ri­ju­me).
U tre­ćem de­lu, u tra­ja­nju od jed­nog da­na, kan­di­da­ti pod­le­žu me­di­cin­sko-zdrav­stve­noj pro­ce­ni.

Ra­di pro­ve­re fi­zič­ke spo­sob­no­sti, pro­ve­re zna­nja iz ma­te­ma­ti­ke i fi­zi­ke, kan­di­da­ti za pri­jem na ško­lo­va­nje u Sred­nju struč­nu voj­nu ško­lu do­la­ze u in­ter­nat Voj­ne gim­na­zi­je (Hum­ska 22, Be­o­grad), pre­ma ras­po­re­du ko­ji će iz­ra­di­ti Sred­nja struč­na voj­na ško­la i do­sta­vi­ti re­gi­o­nal­nim cen­tri­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

Sve put­ne tro­ško­ve pre­vo­za do in­ter­na­ta Voj­ne gim­na­zi­je ra­di re­a­li­za­ci­je pr­vog de­la se­lek­ci­je i do voj­no­zdrav­stve­nih usta­no­va za po­tre­be psi­ho­lo­ške i me­di­cin­sko-zdrav­stve­ne pro­ce­ne sno­se kan­di­da­ti ko­ji kon­ku­ri­šu za upis u Sred­nju struč­nu voj­nu ško­lu za voj­na usme­re­nja.
Kon­kurs je otvo­ren od 15. ma­ja do 15. ju­na 2018. go­di­ne.

Kon­kurs­na do­ku­men­ta­ci­ja kan­di­da­ti­ma za uče­ni­ke Sred­nje struč­ne voj­ne ško­le ne­će se vra­ća­ti.

Kan­di­da­ti će oba­ve­šte­nje o re­zul­ta­ti­ma kon­kur­sa do­bi­ti od Voj­ne gim­na­zi­je po­čev od 1. av­gu­sta 2018. go­di­ne.

Osta­la oba­ve­šte­nja u ve­zi sa kon­kur­som mo­gu se do­bi­ti u Sred­njoj struč­noj voj­noj ško­li, Uli­ca Pe­tra Čaj­kov­skog 2, Be­o­grad (te­le­fo­ni: 011/3603–966, 011/3603–972 i 011/3603–655) ili na in­ter­net pre­zen­ta­ci­ji Voj­ne gim­na­zi­je www.gim­na­zi­ja.mod­.gov­.rs.