Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.05.2018.

Javni konkurs za pri­jem li­ca u svoj­stvu ci­vil­nih li­ca na slu­žbi u Voj­sci Sr­bi­jeGE­NE­RAL­ŠTAB VOJ­SKE SR­BI­JE
UPRA­VA ZA LjUD­SKE RE­SUR­SE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAV­NI KON­KURS
 
Za pri­jem li­ca u svoj­stvu ci­vil­nih li­ca na slu­žbi u Voj­sci Sr­bi­je
u rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vre­me
 
ra­di po­pu­ne rad­nih me­sta u
 
I Na­ziv usta­no­ve Voj­ske Sr­bi­je u ko­joj se vr­ši po­pu­na rad­nih me­sta:
 
Kop­ne­na Voj­ska
 
VP 1097 Niš,
me­sto slu­žbo­va­nja Niš:
 
re­fe­rent ujed­no pre­vo­di­lac za en­gle­ski je­zik, VSS, (1) je­dan iz­vr­ši­lac.
 
me­sto slu­žbo­va­nja Bu­ja­no­vac:
 
na­stav­nik en­gle­skog je­zi­ka, VSS, (1) je­dan iz­vr­ši­lac.
 
Op­šti uslo­vi:
 
– da su kan­di­da­ti dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,
– da su zdrav­stve­no spo­sob­ni za rad u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je,
– da ima­ju od­go­va­ra­ju­ću struč­nu spre­mu za rad­no me­sto za ko­je kon­ku­ri­šu,
– da im ra­ni­je ni­je pre­sta­jao rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu zbog te­že po­vre­de du­žno­sti iz
 rad­nog od­no­sa,
– da se pro­tiv njih ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti i da ni­su osu­đi­va­ni na ka­znu za­tvo­ra od naj­ma­nje 6 me­se­ci,
– da su bez­bed­no­sno pro­ve­re­ni i da ne­ma bez­bed­no­snih smet­nji za pri­jem na rad­na me­sta na ko­ja kon­ku­ri­šu. 
 
Po­seb­ni uslo­vi:
rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1 i 2:
– za­vr­šen fi­lo­lo­ški fa­kul­tet u če­tvo­ro­go­di­šnjem tra­ja­nju (240 ESPB bo­do­va), aka­dem­sko zva­nje pro­fe­sor en­gle­skog je­zi­ka i knji­žev­no­sti i
– po­želj­no rad­no is­ku­stvo u stru­ci.
 
II Za­jed­nič­ko za oba rad­na me­sta
 
Iz­bor­ni po­stu­pak: U iz­bor­nom po­stup­ku bi­će pri­me­nje­ni kri­te­ri­ju­mi pro­pi­sa­ni Od­lu­kom o utvr­đi­va­nju me­ra za spro­vo­đe­nje stra­te­gi­je ka­ri­jer­nog vo­đe­nja i sa­ve­to­va­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je („Slu­žbe­ni voj­ni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a ko­ji ob­u­hva­ta­ju pro­sek oce­na sa po­sled­njeg ni­voa ško­lo­va­nja (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va), psi­ho­lo­šku pro­ce­nu kan­di­da­ta (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va) i raz­go­vor sa kan­di­da­tom (20% od ukup­nog bro­ja bo­do­va).
 
Sa kan­di­da­ti­ma ko­ji uđu u naj­u­ži iz­bor kon­kurs­na ko­mi­si­ja oba­vi­će raz­go­vor ko­ji se ne­će bo­do­va­ti.
 
Me­sto, dan i vre­me ka­da će se spro­ve­sti iz­bor­ni po­stu­pak: Kan­di­da­ti či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne, ra­zu­mlji­ve, pot­pu­ne i uz ko­je su pri­lo­že­ni svi do­ka­zi i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve za za­po­sle­nje na rad­nim me­sti­ma za ko­ja kon­ku­ri­šu bi­će upu­će­ni na psi­ho­lo­šku pro­ce­nu ka­pa­ci­te­ta u nad­le­žne voj­no­zdrav­stve­ne usta­no­ve. Na­ve­de­na pro­ce­na vr­ši se pu­tem stan­dar­di­zo­va­nih te­sto­va.
 
O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja pro­ce­ne psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta kan­di­da­ti će bi­ti bla­go­vre­me­no oba­ve­šte­ni te­le­fon­skim pu­tem na bro­je­ve te­le­fo­na ko­je su na­ve­li u svo­jim pri­ja­va­ma ili pu­tem mail-a na e-mail adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Kan­di­da­ti ko­ji ne za­do­vo­lje na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni ili ko­ji se ne oda­zo­vu po­zi­vu da uče­stvu­ju na ovoj fa­zi iz­bor­nog po­stup­ka, gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bor­nom po­stup­ku. Za kan­di­da­te ko­ji za­do­vo­lje pro­ce­nu psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta, uz nji­ho­vu pi­sa­nu sa­gla­snost, bi­će iz­vr­še­na bez­bed­no­sna pro­ve­ra u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o bez­bed­no­snim pro­ve­ra­ma li­ca ko­je oba­vlja Voj­no­be­zbed­no­sna agen­ci­ja.
 
Kan­di­da­ti ko­ji uđu u naj­u­ži iz­bor, pre pri­je­ma u rad­ni od­nos do­sta­vi­će le­kar­sko uve­re­nje o zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti za rad na rad­nim me­sti­ma na ko­ja su kon­ku­ri­sa­li.
 
III Rok za pod­no­še­nje pri­ja­ve na jav­ni kon­kurs: 30 (tri­de­set) da­na i po­či­nje da te­če na­red­nog da­na od da­na ka­da je jav­ni kon­kurs ogla­šen u „Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS”.
 
IV Li­ce za­du­že­no za da­va­nje oba­ve­šte­nja o jav­nom kon­kur­su:
VP 1097 Niš, Mi­loš Di­mi­tri­je­vić, tel. 018/555-562.
 
V Adre­sa na ko­ju se pod­no­si pri­ja­va za jav­ni kon­kurs:
VP 1097 Niš, Trg kra­lja Alek­san­dra bb, 18000 Niš.
 
Po­štom na adre­su VOJ­NE PO­ŠTE u ko­joj se na­la­zi rad­no me­sto za ko­je kan­di­dat pod­no­si pri­ja­vu, sa na­zna­kom „za jav­ni kon­kurs”. Lič­na do­sta­va pri­ja­va mo­že se iz­vr­ši­ti u de­lo­vod­stvu voj­ne po­šte u ko­joj se na­la­zi rad­no me­sto za ko­je kan­di­dat pod­no­si pri­ja­vu.
 
VI Do­ka­zi ko­ji se pri­la­žu uz pri­ja­vu na jav­ni kon­kurs:
Uz pri­ja­vu u ko­joj se na­vo­de osnov­ni lič­ni po­da­ci, adre­sa sta­no­va­nja, kon­takt te­le­fon, e-mail adre­sa, red­ni broj rad­nog me­sta na ko­je se kon­ku­ri­še, kan­di­da­ti po­red krat­ke bi­o­gra­fi­je pri­la­žu i sle­de­će:
– di­plo­mu ko­jom se po­tvr­đu­je struč­na spre­ma, od­no­sno ste­če­no pro­pi­sa­no zva­nje;
– uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu (ne sta­ri­je od šest me­se­ci);
– iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih (ako ni­je no­vi obra­zac – ne sta­ri­je od šest me­se­ci);                   – is­pra­va ko­ji­ma se do­ka­zu­je rad­no is­ku­stvo (re­še­nja, po­tvr­de po­slo­dav­ca i dru­gi ak­ti iz ko­jih se vi­di na ko­jim po­slo­vi­ma i u kom vre­men­skom pe­ri­o­du je ste­če­no rad­no is­ku­stvo);
– uve­re­nje nad­le­žnog su­da da se pro­tiv kan­di­da­ta ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti (ne sta­ri­je od šest me­se­ci);
– uve­re­nje nad­le­žnog or­ga­na MUP-a da kan­di­dat ni­je kri­vič­no osu­đi­van ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju od naj­ma­nje šest (6) me­se­ci;
– uve­re­nje dr­žav­nog or­ga­na u ko­jem je kan­di­dat bio na slu­žbi da mu rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu ni­je pre­stao zbog po­vre­de du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa.
 
Svi do­ka­zi pri­la­žu se u ori­gi­na­lu ili u fo­to­ko­pi­ji ko­ja je ove­re­na u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka.
 
Na­po­me­na:
 
Ne­bla­go­vre­me­ne, ne­do­pu­šte­ne, ne­ra­zu­mlji­ve ili ne­pot­pu­ne pri­ja­ve i pri­ja­ve, uz ko­je ni­su pri­lo­že­ni svi po­treb­ni do­ka­zi u ori­gi­na­lu ili fo­to­ko­pi­ji ove­re­noj u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka, bi­će od­ba­če­ne za­ključ­kom.
 
Sa­gla­sno od­red­bi čla­na 125. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je iz­me­đu kan­di­da­ta ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, pr­ven­stvo pod jed­na­kim uslo­vi­ma ima su­pru­žnik, od­no­sno član po­ro­di­ce po­gi­nu­log pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je, po­gi­nu­log ili umr­log od po­sle­di­ca po­vre­da za­do­bi­je­nih na vr­še­nju slu­žbe u Voj­sci Sr­bi­je i su­pru­žnik pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je pre­me­šte­nog iz jed­nog u dru­go me­sto slu­žbo­va­nja.
 
Prob­ni rad oba­ve­zan je za sve one kan­di­da­te ko­ji pr­vi put za­sni­va­ju rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu. Prob­ni rad za rad­ni od­nos za­sno­van na neo­d­re­đe­no vre­me tra­je 6 me­se­ci. Za­po­sle­nom ko­ji ne za­do­vo­lji na prob­nom ra­du ot­ka­zu­je se rad­ni od­nos bez pra­va na nov­ča­nu na­kna­du bez ot­ka­za.
 
Jav­ni kon­kurs spro­vo­di kon­kurs­na ko­mi­si­ja ko­ju ime­nu­je mi­ni­star od­bra­ne.
 
Od­red­bom čla­na 9. i čla­na 103. Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku („Slu­žbe­ni gla­snik RS”, br. 18/16) pro­pi­sa­no je, iz­me­đu osta­log, da u po­stup­ku ko­ji se po­kre­će po zah­te­vu stran­ke or­gan mo­že da ostva­ri uvid, pri­ba­vlja i ob­ra­đu­je lič­ne po­dat­ke o či­nje­ni­ca­ma o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja ka­da je to neo­p­hod­no za od­lu­či­va­nje, osim ako stran­ka iz­ri­či­to iz­ja­vi da će po­dat­ke pri­ba­vi­ti sa­ma.
 
Po­treb­no je da kan­di­dat po­pu­ni iz­ja­vu ko­jom se opre­de­lju­je za jed­nu od dve mo­guć­no­sti: da or­gan pri­ba­vi po­dat­ke o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja ili da će to kan­di­dat uči­ni­ti sam. Na­ve­de­nu iz­ja­vu je mo­gu­će pre­u­ze­ti u Voj­noj po­šti u ko­joj kan­di­dat pod­no­si pri­ja­vu. Pot­pi­sa­nu iz­ja­vu je neo­p­hod­no do­sta­vi­ti uz na­pred na­ve­de­ne do­ka­ze ka­ko bi or­gan mo­gao da­lje da po­stu­pa.
 
Do­ku­men­ta o či­nje­ni­ca­ma o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja su: uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu; iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih; uve­re­nje iz su­da i MUP-a da se pro­tiv li­ca ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak, od­no­sno da li­ce ni­je osu­đi­va­no na ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od naj­ma­nje 6 me­se­ci; uve­re­nje dr­žav­nog or­ga­na u ko­jem je kan­di­dat bio na slu­žbi da mu rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu ni­je pre­stao zbog po­vre­de du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa.