Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
26.04.2018.

Javni konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2018. godiniNa osnovu člana 76. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 - dr. Zakon, 104/09 - dr. Zakon i 10/15 ) i člana 4. stav 1. Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu („Službeni glasnik RS”, br. 100/08, 3/14 i 37/15), Ministarstvo odbrane objavljuje

J A V N I  K O N K U R S
za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja
koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu
 u 2018. godini
 
Raspisuje se javni konkurs za finansiranje programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u 2018. godini.

Udruženje koje konkuriše treba da ispunjava sledeće kriterijume:

- Osnovni kriterijumi:
1)  da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja i da je upisano u propisani registar na teritoriji Republike Srbije,
2) da udruženje ima usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu,
3) da udruženje ima usvojeni izveštaj o namenskom utrošku sredstava, odnosno o finansijskom poslovanju u prethodnoj godini.

- Posebni kriterijumi:
1) da je godišnji program rada udruženja zasnovan na oblastima iz delatnosti padobranstva, jedriličarstva, ronilaštva, radio amaterstva, speleologije, alpinizma i planinarenja, izviđaštva i kulturne delatnosti:
2) da se projekti i aktivnosti udruženja iz tačke 1) odnose na propisane mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, odnosno na vrednovanje, čuvanje i razvijanje vojnih tradicija.

Prioritet u finansiranju će imati projekti i aktivnosti udruženja koja:
- dokumentuju da imaju obezbeđeno sufinansiranje,
- mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa aktivnosti sa adekvatnim referencama,
- realizacijom projektnih ili programskih aktivnosti mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove i
- imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju finansiranja projekata i aktivnosti iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu Republike Srbije (konto 481 – Dotacije nevladinim organizacijama) u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 dinara, a po jednom projektu maksimalni iznos koji se može izdvojiti je 500.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za projekte/programe koji će se realizovati najkasnije do 31.10.2018. godine.

Predlagač projekta/programa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. spisak priložene dokumentacije
2. popunjen obrazac prijave na konkurs,
3. popunjen obrazac predloga programa/projekta,
4. popunjen obrazac budžeta programa/projekta,
5. popunjen obrazac narativnog budžeta projekta,
6. overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje,
7. dokaz o likvidnosti udruženja odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre) i
8. overenu kopiju odluke nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu.


Dokumenta koja se dostavljaju moraju biti ostraničena.
Ukoliko udruženja konkurišu projektom isti treba da je napisan na računaru, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.
Ukoliko udruženja konkurišu za finansiranje programskih aktivnosti, te  aktivnosti se moraju prikazati po mesecima (ako se program ostvaruje svakog meseca), prema očekivanim rezultatima i detaljnim opisom, uz što približnije specificiranje aktivnosti tako da se na osnovu opisa mogu proceniti troškovi aktivnosti i navesti procenjen broj ciljne grupe/korisnika aktivnosti. Takođe, obavezno je i navesti lokaciju na kojoj se odvijaju programske aktivnosti, kao i podatke ko će, kada i kako prikupljati ključne informacije o tome da li se aktivnosti sprovode po planu i da li su postignuti očekivani rezultati.
Prijavu za učešće na javnom konkursu podnosi ovlašćeno lice udruženja i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata:
- Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava koja se utvrđuje proverom da li su ranije korišćena budžetska sredstva za finansiranje aktivnosti udruženja i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze,
- Održivost ranijih programa i projekata,
- Kapacitet nosioca projekta, predložene kvalifikacije i reference projektnog tima u odnosu na predložene ciljeve, rezultate i aktivnosti projekta,
- Nosilac projekta je obezbedio odgovarajuće partnerstvo,
- Relevantnost programa ili projekta za ostvarivanje javnog interesa definisanog konkursom,
- Usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima i ciljnom grupom,
- Preciznost i izvodljivost plana realizacije programa ili projekta,
- Ostvarivost planiranih rezultata i merljivost pokazatelja,
- Razvojna, institucionalna i finansijska održivost projekta,
- Značaj promene koja se očekuje od primene projekta,
- Ekonomska opravdanost predloga budžeta projekta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti,
- Precizno i detaljno prikazan narativni budžet projekta koji prikazuje usklađenost predviđenih troškova sa projektnim aktivnostima,
- Promocija odnosno publicitet, koji se ogleda u načinu informisanja ciljne grupe i šire javnosti o programu ili projektu.

Prijave sa predlozima projekata ili aktivnosti od značaja za odbranu dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, 11000 Beograd ili lično ili kurirom, na adresu: Uprava za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, ul. Nemanjina br. 15, zagrada 5, ulaz A, sprat IV, kancelarija 417.

Na koverti obavezno napisati naziv i adresu podnosioca prijave i naziv projekta, sa napomenom:
„Za  Konkurs za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na projektima i aktivnostima od značaja za odbranu u  2018. godini – NE OTVARATI .

Rok za podnošenje prijave sa predlogom programa/projekta na ovaj konkurs je, bez obzira da li se predaje na pošti ili lično, 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Prijava se smatra blagovremenom ako je predata najkasnije do 11.05.2018. godine, ukoliko se predaje na pošti. Ukoliko se predaje lično u delovodstvo Uprave za tradiciju, standard i veterane, prijava se smatra blagovremenom ukoliko je predata najkasnije 11.05.2018. godine do 15.30 časova.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva odbrane „ovde“.

Nakon isteka roka, sve pristigle prijave sa dokumentacijom biće dostavljene Komisiji za dodelu sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu u 2018. godini (u daljem tekstu: Komisija) na otvaranje i razmatranje.
Komisija će u postupku koji je zatvoren za javnost, razmotriti pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekta/programa.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa/projekata koju utvrđuje Komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva odbrane, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva odbrane u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave predloga programa/projekta, a najkasnije do 10.07.2018. godine.

Na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa/projekta, Komisija će utvrditi predlog odluke za učešće ministarstva odbrane u finansiranju projekta/programa u 2018. godini.

Odluku o izboru projekta/programa koji će biti finansirani iz opredeljenih sredstava donosi ministar odbrane, na predlog Komisije, i ista će biti objavljena na internet stranici www.mod.gov.rs i Portalu e-Uprava najkasnije do 31.07.2018. godine.

Ministarstvo odbrane će sa udruženjima kojima su na osnovu javnog konkursa odobrena sredstva, zaključiti ugovore kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način realizacije projekata i aktivnosti od značaja za odbranu i način izveštavanja o utrošenim sredstvima. Udruženje čiji projekat bude predložen od strane Komisije za dodelu sredstava, pre sklapanja ugovora, dužno je da Ministarstvu odbrane dostavi izjavu da sredstva za realizaciju  odobrenog programa/projekta nisu na drugi način obezbeđena i izjavu o nepostojanju sukoba interesa, kao i interni akt o antikorupcijskoj politici.

U slučaju da se ne dodele  sva raspoloživa sredstva po ovom konkursu, novi konkurs biće raspisan najkasnije do 10.07.2018. godine.
Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na adresu utsv.@mod.gov.rs ili na broj telefona: 011/32 01 689, lice za kontakt je Dana Marković.


KONKURSNA DOKUMENTACIJA
 
- Spisak dokumentacije
- Prijava predloga projekta
- Predlog projekta
- Budžet projekta
- Narativni budžet
- Smernice za podnosioce predloga projekta
- Periodični i završni izveštaj
- Narativni izveštaj
- Specifikacija prihoda
- Specifikacija troškova projekta
- Plan aktivnosti