Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.03.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika 
GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
INTERNI KONKURS
 
 
Za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme
 
I. Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:
 
Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije
 
Formacijska mesta koja se popunjavaju:
 
1. čuvar – vodič pasa, KV  – 1 izvršilac.
2. tehničar za elektronska sredstva, SSS – 1 izvršilac.
3. elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV – 1 izvršilac.
 
Uslovi: 
Radno mesto na rednom broju 1:
završena srednja škola (3. stepen).
Radno mesto na rednom broju 2:
- završen 4. stepen stručne spreme elektrotehnike ili telekomunikacije.
Radno mesto na rednom broju 3:
završen VKV stepen stručne spreme elektro struke i
vozačka dozvola „B“ i „C“ kategorije.
 
II  Zajedničko za sva formacijska mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani Odlukom o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a koji obuhvataju prosek ocena sa nivoa školovanja koje je propisano za prijem na radno mesto (40% od ukupnog broja bodova), psihološku procenu kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova).
 
Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće obavljen razgovor. O datumu, vremenu i mestu obavljanja razgovora, kandidati će biti obavešteni pisanim putem na adrese navedene u prijavi.
 
Takođe, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Kandidati koji se ne odazovu pozivu u bilo kojoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće o izbornom postupku.
 
Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
 
III Mesto rada: na rednom broju 1 - Niš, na rednom broju 2 i 3 - Beograd.
 
IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je osam dana i počinje da  teče od narednog dana od dana oglašavanja internog konkursa u magazinu „Odbrana“.
 
V  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Basta Sanja, telefon: 011/3603-546.
 
VI  Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: 
 
Poštom na adresu VP 5542 Beograd, Raška broj 2, 11000 Beograd, sa naznakom „za interni konkurs“. Lična dostava prijava može se izvršiti na delovodstvo VP 5542 Beograd, Raška broj 2, Beograd.
 
VII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs: 
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
- original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
- original ili overena fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole;
- original ili overena fotokopija vozačke dozvole za B i C kategoriju (samo za formacijsko mesto pod rednim brojem 3)
- popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere (isti tražiti u komandi jedinice u kojoj se kandidat nalazi u službi)
- karton osnovnih ličnih podataka (KOLP).
 
 
VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:

Na internom konkursu mogu da učestvuju profesionalna vojna lica ili državni službenici, odnosno nameštenici iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. 

Napomene: 


Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije i u magazinu „Odbrana“.