Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.03.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika u Upravu vojne policije Generalštaba Vojske SrbijeGE­NE­RAL­ŠTAB VOJ­SKE SR­BI­JE
UPRA­VA ZA LjUD­SKE RE­SUR­SE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
IN­TER­NI KON­KURS
 
Za pri­jem pro­fe­si­o­nal­nih voj­nih li­ca ili dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka, od­no­sno na­me­šte­ni­ka iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u svoj­stvo voj­nih slu­žbe­ni­ka i voj­nih na­me­šte­ni­ka u rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vre­me
 
I Na­ziv or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce Voj­ske Sr­bi­je u ko­joj se po­pu­nja­va­ju for­ma­cij­ska me­sta:
 
Upra­va voj­ne po­li­ci­je Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Sr­bi­je
 
Rad­na mesta koja se popunjavaju:
 
1. vo­zač, SSS, (1) je­dan iz­vr­ši­lac
 
Uslo­vi:
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1:
4. ste­pen struč­ne spre­me,
vo­zač­ka do­zvo­la „B” i „C” ka­te­go­ri­je.
 
 
II Iz­bor­ni po­stu­pak: U iz­bo­r­nom po­stup­ku bi­će pri­me­nje­ni kri­te­ri­ju­mi pro­pi­sa­ni tač­kom Od­lu­ke o utvr­đi­va­nju me­ra za spro­vo­đe­nje stra­te­gi­je ka­ri­jer­nog vo­đe­nja i sa­ve­to­va­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je („Slu­žbe­ni voj­ni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a ko­ji ob­u­hva­ta­ju pro­sek oce­na sa po­sled­njeg ni­voa ško­lo­va­nja (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va), psi­ho­lo­šku pro­ce­nu kan­di­da­ta (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va) i raz­go­vor sa kan­di­da­tom (20% od ukup­nog bro­ja bo­do­va).
 
Kan­di­da­ti či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne, ra­zu­mlji­ve, pot­pu­ne i uz ko­je su pri­lo­že­ni svi do­ka­zi i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve za za­po­sle­nje na for­ma­cij­skim me­sti­ma za ko­ja kon­ku­ri­šu bi­će upu­će­ni na psi­ho­lo­šku pro­ce­nu ka­pa­ci­te­ta u nad­le­žne voj­no­zdrav­stve­ne usta­no­ve. Na­ve­de­na pro­ce­na vr­ši se pu­tem stan­dar­di­zo­va­nih te­sto­va. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja pro­ce­ne psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Kan­di­da­ti ko­ji ne za­do­vo­lje na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Sa kan­di­da­ti­ma ko­ji za­do­vo­lje pro­ce­nu psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta bi­će oba­vljen raz­go­vor. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja raz­go­vo­ra kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Ta­ko­đe, za kan­di­da­te ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, uz nji­ho­vu pi­sa­nu sa­gla­snost bi­će iz­vr­še­na bez­bed­no­sna pro­ve­ra u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o bez­bed­no­snim pro­ve­ra­ma li­ca ko­je oba­vlja Voj­no­be­zbed­no­sna agen­ci­ja.
 
Kan­di­da­ti ko­ji se ne oda­zo­vu po­zi­vu u bi­lo ko­joj fa­zi iz­bor­nog po­stup­ka gu­be pra­vo na da­lje uče­šće o iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Kan­di­da­ti ko­ji uđu u naj­u­ži iz­bor, pre pri­je­ma u rad­ni od­nos do­sta­vi­će le­kar­sko uve­re­nje o op­štoj zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti.
 
III Me­sto ra­da:Be­o­grad.
 
IV Rok za pod­no­še­nje pri­ja­ve na in­ter­ni kon­kur­s je osam da­na i po­či­nje da te­če od na­red­nog da­na od da­na ogla­ša­va­nja u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.

V Li­ce ko­je je za­du­že­no za da­va­nje oba­ve­šte­nja o in­ter­nom kon­kur­su: pot­pu­kov­nik Zo­ran Mi­lin­ko­vić, te­le­fon 011/3201-943, voj­ni lo­kal 23-943.

VI Adresa na ko­ju se pod­no­si pri­ja­va za in­ter­ni kon­kurs:
Re­dov­nim pu­tem pre­ko svo­jih je­di­ni­ca za VP 1120 Be­o­grad, Kne­za Mi­lo­ša 33, 11000 Be­o­grad, sa na­zna­kom „Za in­ter­ni kon­kurs”.
 
VII Do­ka­zi ko­ji se pri­la­žu uz pri­ja­vu na in­ter­ni kon­kurs:
Uz pri­ja­vu u ko­joj se na­vo­de osnov­ni lič­ni po­da­ci, adre­sa sta­no­va­nja, kon­takt te­le­fon, mail adre­sa, red­ni broj for­ma­cij­skog me­sta na ko­je se kon­ku­ri­še, kan­di­da­ti po­red krat­ke bi­o­gra­fi­je pri­la­žu i sle­de­će:
 
- di­plo­mu ko­jom se po­tvr­đu­je zah­te­va­na struč­na spre­ma, sve­do­čan­stva za sva­ki za­vr­šen raz­red sred­nje ško­le, vo­zač­ku do­zvo­lu,
– po­pu­njen i ove­ren obra­zac i sa­gla­snost za iz­vr­še­nje bez­bed­no­sne pro­ve­re (tra­ži­ti u ko­man­di je­di­ni­ce u ko­joj se kan­di­dat na­la­zi u slu­žbi) i
- kar­ton osnov­nih lič­nih po­da­ta­ka (KOLP).
 
Svi do­ka­zi pri­la­žu se u ori­gi­na­lu ili u fo­to­ko­pi­ji ko­ja je ove­re­na u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka.
  
VI­II Li­ca ko­ja ima­ju pra­vo da uče­stvu­ju na in­ter­nom kon­kur­su:
Na in­ter­nom kon­kur­su mo­gu da uče­stvu­ju pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca ili dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci, od­no­sno na­me­šte­ni­ci iz Mi­ni­star­stvu od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. 
 
Na­po­me­ne: 

Ne­bla­go­vre­me­ne, ne­do­pu­šte­ne, ne­ra­zu­mlji­ve ili ne­pot­pu­ne pri­ja­ve i pri­ja­ve uz ko­je ni­su pri­lo­že­ni svi po­treb­ni do­ka­zi u ori­gi­na­lu ili fo­to­ko­pi­ji ove­re­noj u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka bi­će od­ba­če­ne za­ključ­kom.
 
Sa­gla­sno od­red­bi čla­na 125. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je, iz­me­đu kan­di­da­ta ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, pr­ven­stvo pod jed­na­kim uslo­vi­ma ima su­pru­žnik, od­no­sno član po­ro­di­ce po­gi­nu­log pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je, po­gi­nu­log ili umr­log od po­sle­di­ca po­vre­da za­do­bi­je­nih u vr­še­nju slu­žbe u Voj­sci Sr­bi­je i su­pru­žnik pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je pre­me­šte­nog iz jed­nog u dru­go me­sto slu­žbo­va­nja.
 
In­ter­ni kon­kurs spro­vo­di kon­kurs­na ko­mi­si­ja ko­ju ime­nu­je mi­ni­star od­bra­ne.
Ovaj oglas ob­ja­vlju­je se na veb-stra­ni­ci Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.