Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
01.03.2018.

Interni konkurs za prijem profesionalnog vojnog lica ili državnog službenika, odnosno nameštenika, u Upravu za logistiku (J-4) Generalštaba Vojske Srbije, Centralna logistička bazaGE­NE­RAL­ŠTAB VOJ­SKE SR­BI­JE
UPRA­VA ZA LjUD­SKE RE­SUR­SE (J-1)
 
r a s p i s u j e

IN­TER­NI KON­KURS
 
Za pri­jem pro­fe­si­o­nal­nog voj­nog li­ca ili dr­žav­nog slu­žbe­ni­ka, od­no­sno na­me­šte­ni­ka iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vre­me u svoj­stvo voj­nih slu­žbe­ni­ka i voj­nih na­me­šte­ni­ka
 
I Na­ziv or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce Voj­ske Sr­bi­je u ko­joj se po­pu­nja­va­ju for­ma­cij­ska me­sta:
 
Uprava za lo­gi­sti­ku (J-4) Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Sr­bi­je
Cen­tral­na lo­gi­stič­ka ba­za

 
Rad­na me­sta ko­ja se po­pu­nja­va­ju:
 
1. vo­zač, KV, (1 iz­vr­ši­lac),
2. vo­zač, VKV (1 iz­vr­ši­lac)
3. elek­tro­in­sta­la­ter, KV, (1 iz­vr­ši­lac),
4. me­ha­ni­čar za po­gon­sku opre­mu i in­sta­la­ci­je, VKV, (1 iz­vr­ši­lac).
5. po­gon­ski elek­tri­čar, VKV, (1 iz­vr­ši­lac).
 
 
USLO­VI:
 
- za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1:
sred­nje obra­zo­va­nje u tra­ja­nju od tri go­di­ne obra­zov­ni pro­fil vo­zač mo­tor­nih vo­zi­la,
vo­zač­ka do­zvo­la „B”, „C”, „E” i „D” ka­te­go­ri­je;
 
- za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 2:
sred­nja ško­la i spe­ci­ja­li­za­ci­ja sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke (VKV)
vo­zač­ka do­zvo­la „B”, „C”, „E” i „D” ka­te­go­ri­je;
 
- za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 3:
sred­nje obra­zo­va­nje u tra­ja­nju od tri go­di­ne obra­zov­ni pro­fil elek­tro­in­sta­la­ter;
 
- za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 4:
sred­nja he­mij­sko-teh­no­lo­ška ško­la, (VKV) spe­ci­ja­li­za­ci­ja he­mij­sko-teh­no­lo­škog obra­zov­nog pro­fi­la;
 
- za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 5:
sred­nja ško­la u tra­ja­nju od če­ti­ri go­di­ne obra­zov­ni pro­fil elek­tro­teh­ni­čar elek­tro­mo­tor­nih po­go­na, (VKV) spe­ci­ja­li­za­ci­ja elek­tro­e­ner­get­ske ili au­to­mat­ske stru­ke.
 
Za­jed­nič­ko za sva for­ma­cij­ska me­sta:
 
II Iz­bor­ni po­stu­pak: U iz­bor­nom po­stup­ku bi­će pri­me­nje­ni kri­te­ri­ju­mi pro­pi­sa­ni Od­lu­kom o utvr­đi­va­nju me­ra za spro­vo­đe­nje stra­te­gi­je ka­ri­jer­nog vo­đe­nja i sa­ve­to­va­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je („Slu­žbe­ni voj­ni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a ko­ji ob­u­hva­ta­ju pro­sek oce­na sa po­sled­njeg ni­voa ško­lo­va­nja (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va), psi­ho­lo­šku pro­ce­nu kan­di­da­ta (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va) i raz­go­vor sa kan­di­da­tom (20% od ukup­nog bro­ja bo­do­va).
 
Kan­di­da­ti či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne, ra­zu­mlji­ve, pot­pu­ne i uz ko­je su pri­lo­že­ni svi do­ka­zi i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve za za­po­sle­nje na for­ma­cij­skim me­sti­ma za ko­ja kon­ku­ri­šu bi­će upu­će­ni na psi­ho­lo­šku pro­ce­nu ka­pa­ci­te­ta u nad­le­žne voj­no­zdrav­stve­ne usta­no­ve. Na­ve­de­na pro­ce­na vr­ši se pu­tem stan­dar­di­zo­va­nih te­sto­va. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja pro­ce­ne psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Kan­di­da­ti ko­ji ne za­do­vo­lje na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Sa kan­di­da­ti­ma ko­ji za­do­vo­lje pro­ce­nu psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta bi­će oba­vljen raz­go­vor. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja raz­go­vo­ra, kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Ta­ko­đe, za kan­di­da­te ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, uz nji­ho­vu pi­sa­nu sa­gla­snost bi­će iz­vr­še­na bez­bed­no­sna pro­ve­ra u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o bez­bed­no­snim pro­ve­ra­ma li­ca ko­je oba­vlja Voj­no­be­zbed­no­sna agen­ci­ja.
 
Kan­di­da­ti ko­ji se ne oda­zo­vu po­zi­vu u bi­lo ko­joj fa­zi iz­bor­nog po­stup­ka gu­be pra­vo na da­lje uče­šće o iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Kan­di­da­ti ko­ji uđu u naj­u­ži iz­bor, pre pri­je­ma u rad­ni od­nos do­sta­vi­će le­kar­sko uve­re­nje o op­štoj zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti.
 
III Me­sto ra­da: za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1 i 3 (Be­o­grad), na red­nom bro­ju 2 (Kra­gu­je­vac), na red­nom bro­ju 4 (Niš) i na red­nom bro­ju 5 (Po­že­ga).
 
IV Rok za pod­no­še­nje pri­ja­ve na in­ter­ni kon­kurs je osam da­na i po­či­nje da te­če na­red­nog da­na od da­na ka­da je in­ter­ni kon­kurs ogla­šen u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.
 
V Li­ce ko­je je za­du­že­no za da­va­nje oba­ve­šte­nja o in­te­r­nom kon­kur­su: Ne­nad Pa­vlo­vić, te­le­fon: 011/3205-029 i Igor Mi­la­di­no­vić, te­le­fon: 011/3205-105.

VI Adresa na ko­ju se pod­no­si pri­ja­va za in­ter­ni kon­kurs:
Po­štom na adre­su Cen­tral­na lo­gi­stič­ka ba­za, Mi­je Ko­va­če­vi­ća 5, Be­o­grad, sa na­zna­kom „za in­ter­ni kon­kurs”. Lič­na do­sta­va pri­ja­va mo­že se iz­vr­ši­ti na de­lo­vod­stvo Cen­tral­ne lo­gi­stič­ke ba­ze, Mi­je Ko­va­če­vi­ća 5, Be­o­grad.
 
VII Do­ka­zi ko­ji se pri­la­žu uz pri­ja­vu na in­ter­ni kon­kurs:
 
Uz pri­ja­vu u ko­joj se na­vo­de osnov­ni lič­ni po­da­ci, adre­sa sta­no­va­nja, kon­takt te­le­fon, mail adre­sa, red­ni broj for­ma­cij­skog me­sta na ko­je se kon­ku­ri­še, kan­di­da­ti po­red krat­ke bi­o­gra­fi­je, po­pu­nje­nog i ove­re­nog obra­sca i sa­gla­snost za iz­vr­še­nje bez­bed­no­sne pro­ve­re (tra­ži­ti u ko­man­di je­di­ni­ce u ko­joj se kan­di­dat na­la­zi u slu­žbi) pri­la­žu i sle­de­će:
 
- di­plo­mu ko­jom se po­tvr­đu­je zah­te­va­na struč­na spre­ma;
- di­plo­mu o ste­če­nom zah­te­va­nom zva­nju za VKV rad­ni­ke (sa­mo za rad­na me­sta na red­nom bro­ju 2, 4 i 5);
- sve­do­čan­stva za sva­ki za­vr­šen raz­red zah­te­va­ne ško­le;
- fo­to­ko­pi­ja vo­zač­ke do­zvo­le (za rad­na me­sta na red­nom bro­ju 1 i 2).
 
Svi do­ka­zi pri­la­žu se u ori­gi­na­lu ili u fo­to­ko­pi­ji ko­ja je ove­re­na u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka.
 
VI­II Li­ca ko­ja ima­ju pra­vo da uče­stvu­ju na in­ter­nom kon­kur­su:

Na in­ter­nom kon­kur­su mo­gu da uče­stvu­ju pro­fe­si­o­nal­na voj­na li­ca ili dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci, od­no­sno na­me­šte­ni­ci iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
 
Na­po­me­ne:
Ne­bla­go­vre­me­ne, ne­do­pu­šte­ne, ne­ra­zu­mlji­ve ili ne­pot­pu­ne pri­ja­ve i pri­ja­ve uz ko­je ni­su pri­lo­že­ni svi po­treb­ni do­ka­zi u ori­gi­na­lu ili fo­to­ko­pi­ji ove­re­noj u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka bi­će od­ba­če­ne za­ključ­kom.
 
Sa­gla­sno od­red­bi čla­na 125. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je, iz­me­đu kan­di­da­ta ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, pr­ven­stvo pod jed­na­kim uslo­vi­ma ima su­pru­žnik, od­no­sno član po­ro­di­ce po­gi­nu­log pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je, po­gi­nu­log ili umr­log od po­sle­di­ca po­vre­da za­do­bi­je­nih u vr­še­nju slu­žbe u Voj­sci Sr­bi­je i su­pru­žnik pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je pre­me­šte­nog iz jed­nog u dru­go me­sto slu­žbo­va­nja.
 
In­ter­ni kon­kurs spro­vo­di kon­kurs­na ko­mi­si­ja ko­ju ime­nu­je mi­ni­star od­bra­ne. Ovaj oglas ob­ja­vlju­je se na veb-stra­ni­ci Mi­ni­star­stva od­bra­ne Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i u ma­ga­zi­nu „Od­bra­na”.