Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.02.2018.

Javni konkurs za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme u RV i PVOGE­NE­RAL­ŠTAB VOJ­SKE SR­BI­JE
UPRA­VA ZA LjUD­SKE RE­SUR­SE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAV­NI KON­KURS
 
Za pri­jem li­ca u svoj­stvu ci­vil­nih li­ca na slu­žbi u Voj­sci Sr­bi­je
u rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vre­me
 
ra­di po­pu­ne rad­nih me­sta u

I Na­ziv usta­no­ve Voj­ske Sr­bi­je u u ko­joj se vr­ši po­pu­na rad­nih me­sta:
 
Rat­no va­zdu­ho­plov­stvo i pr­o­tiv­va­zdu­ho­plov­na od­bra­na
 

Rad­na mesta koja se popunjavaju:
1. avio-elek­tro­me­ha­ni­čar, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
2. me­ha­ni­čar za vo­zi­la toč­ka­še – vo­zač, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
3. elek­tro­me­ha­ni­čar za vo­zi­la toč­ka­še – vo­zač, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
4. gra­đe­vin­ski sto­lar, KV, 1 iz­vr­ši­lac,
5. elek­tro­me­ha­ni­čar za vo­zi­la toč­ka­še, KV, 1 iz­vr­ši­lac,
6. vo­zač, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
7. me­ha­ni­čar za vo­zi­la gu­se­ni­ča­re – vo­zač, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
8. me­ha­ni­čar za vo­zi­la toč­ka­še, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
9. me­ha­ni­čar za vo­zi­la gu­se­ni­ča­re – vo­zač, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
10. me­ha­ni­čar za vo­zi­la toč­ka­še, VKV, 1 iz­vr­ši­lac,
11. vo­zač au­to­bu­sa, KV, 1 iz­vr­ši­lac,
12. na­čel­nik la­bo­ra­to­ri­je, VSS, 1 iz­vr­ši­lac.
 
Op­šti uslo­vi:
 
- da su kan­di­da­ti pu­no­let­ni dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je,
- da su zdrav­stve­no i psi­ho­fi­zič­ki spo­sob­ni za rad u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je,
- da ima­ju od­go­va­ra­ju­ću struč­nu spre­mu za rad­no me­sto za ko­je kon­ku­ri­šu,
- da im ra­ni­je ni­je pre­sta­jao rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu zbog te­že po­vre­de du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa,
- da se pro­tiv njih ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti i da ni­su osu­đi­va­ni na ka­znu za­tvo­ra od naj­ma­nje 6 me­se­ci,
- da su bez­bed­no­sno pro­ve­re­ni i da ne­ma bez­bed­no­snih smet­nji za pri­jem na rad­na me­sta na ko­ja kon­ku­ri­šu.  
 
Po­seb­ni uslo­vi:
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1:
– 4. ste­pen struč­ne spre­me – smer elek­tro­teh­nič­ki i spe­ci­ja­li­za­ci­ja na osnovu struč­no­sti sred­njeg obra­zo­va­nja (VKV),
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 2:
– 4. ste­pen struč­ne spre­me – smer au­to­me­ha­ni­čar i spe­ci­ja­li­za­ci­ja na osno­vu struč­no­sti sred­njeg obra­zo­va­nja (VKV),
– vo­zač­ka do­zvo­la „C” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 3:
– 4. ste­pen struč­ne spre­me – smer au­to­e­lek­tri­čar i spe­ci­ja­li­za­ci­ja na osno­vu struč­no­sti sred­njeg obra­zo­va­nja (VKV),
– vo­zač­ka do­zvo­la „C” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 4:
– 3. ste­pen struč­ne spre­me – smer sto­lar (KV),
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 5:
– 3. ste­pen struč­ne spre­me – smer au­to­e­lek­tri­čar (KV),
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 6:
– sred­nja ško­la i spe­ci­ja­li­za­ci­ja sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke (VKV),
– vo­zač­ka do­zvo­la „D” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 7:
– sred­nja struč­na spre­ma – smer au­to­me­ha­ni­čar i spe­ci­ja­li­za­ci­ja na osno­vu struč­no­sti sred­njeg obra­zo­va­nja (VKV), 
– vo­zač­ka do­zvo­la „C” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 8:
– sred­nja struč­na spre­ma – smer au­to­me­ha­ni­čar i spe­ci­ja­li­za­ci­ja na osno­vu struč­no­sti sred­njeg obra­zo­va­nja (VKV), 
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 9:
– sred­nja struč­na spre­ma – smer au­to­me­ha­ni­čar i spe­ci­ja­li­za­ci­ja na osno­vu struč­no­sti sred­njeg obra­zo­va­nja (VKV), 
– vo­zač­ka do­zvo­la „C” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 10:
– sred­nja struč­na spre­ma – smer au­to­me­ha­ni­čar i spe­ci­ja­li­za­ci­ja na osno­vu struč­no­sti sred­njeg obra­zo­va­nja (VKV), 
– vo­zač­ka do­zvo­la „C” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 11:
– naj­ma­nje 3. ste­pen struč­ne spre­me (KV),
– vo­zač­ka do­zvo­la „B”, „C” i „D” ka­te­go­ri­je.
 
Rad­no me­sto na red­nom bro­ju 12:
– Za­vr­šen me­di­cin­ski fa­kul­tet ili far­ma­ce­ut­ski fa­kul­tet i spe­ci­ja­li­za­ci­ja iz obla­sti me­di­cin­ska bi­o­he­mi­ja.
 
II Za­jed­nič­ko za sva rad­na me­sta:
 
II Iz­bor­ni po­stu­pak: U iz­bor­nom po­stup­ku bi­će pri­me­nje­ni Kri­te­ri­ju­mi pro­pi­sa­ni Od­lu­kom o utvr­đi­va­nju me­ra za spro­vo­đe­nje stra­te­gi­je ka­ri­jer­nog vo­đe­nja i sa­ve­to­va­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne i Voj­sci Sr­bi­je („Slu­žbe­ni voj­ni list”, broj 10/12, 6/14, 23/15 i 30/17), a ko­ji ob­u­hva­ta­ju pro­sek oce­na sa ni­voa ško­lo­va­nja ko­je je pro­pi­sa­no za pri­jem na rad­no me­sto (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va), psi­ho­lo­šku pro­ce­nu kan­di­da­ta (40% od ukup­nog bro­ja bo­do­va) i raz­go­vor sa kan­di­da­tom (20% od ukup­nog bro­ja bo­do­va).
 
Kan­di­da­ti či­je su pri­ja­ve bla­go­vre­me­ne, do­pu­šte­ne, ra­zu­mlji­ve, pot­pu­ne i uz ko­je su pri­lo­že­ni svi do­ka­zi i ko­ji is­pu­nja­va­ju sve uslo­ve za za­po­sle­nje na for­ma­cij­skim me­sti­ma za ko­ja kon­ku­ri­šu bi­će upu­će­ni na psi­ho­lo­šku pro­ce­nu ka­pa­ci­te­ta u nad­le­žne voj­no­zdrav­stve­ne usta­no­ve. Na­ve­de­na pro­ce­na vr­ši se pu­tem stan­dar­di­zo­va­nih te­sto­va. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja pro­ce­ne psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta, kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Kan­di­da­ti ko­ji ne za­do­vo­lje na psi­ho­lo­škoj pro­ce­ni gu­be pra­vo na da­lje uče­šće u iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Sa kan­di­da­ti­ma ko­ji za­do­vo­lje pro­ce­nu psi­ho­lo­ških ka­pa­ci­te­ta bi­će oba­vljen raz­go­vor. O da­tu­mu, vre­me­nu i me­stu oba­vlja­nja raz­go­vo­ra kan­di­da­ti će bi­ti oba­ve­šte­ni pi­sa­nim pu­tem na adre­se na­ve­de­ne u pri­ja­vi.
 
Ta­ko­đe, za kan­di­da­te ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, uz nji­ho­vu pi­sa­nu sa­gla­snost, bi­će iz­vr­še­na bez­bed­no­sna pro­ve­ra u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o bez­bed­no­snim pro­ve­ra­ma li­ca ko­je oba­vlja Voj­no­be­zbed­no­sna agen­ci­ja.
 
Kan­di­da­ti ko­ji se ne oda­zo­vu po­zi­vu u bi­lo ko­joj fa­zi iz­bor­nog po­stup­ka gu­be pra­vo na da­lje uče­šće o iz­bor­nom po­stup­ku.
 
Kan­di­da­ti ko­ji uđu u naj­u­ži iz­bor, pre pri­je­ma u rad­ni od­nos do­sta­vi­će le­kar­sko uve­re­nje o op­štoj zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti.
 
Me­sto ra­da: za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 1, 2, 3, 4 i 11 – Ba­taj­ni­ca, za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 5, 6 i 12 – Be­o­grad, za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 7 – No­vi Sad, za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 8 – Zu­ce, za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 9 – Niš, za rad­no me­sto na red­nom bro­ju 10 – Ja­ko­vo.
III Rok za pod­no­še­nje pri­ja­ve na jav­ni kon­kurs: 30 (tri­de­set) da­na i po­či­nje da te­če od na­red­nog da­na ka­da je jav­ni kon­kurs ogla­šen u „Slu­žbe­nom gla­sni­ku RS”.
 
IV Li­ce za­du­že­no za da­va­nje oba­ve­šte­nja o jav­nom kon­kur­su: Ri­stić Ne­boj­ša, te­le­fon 011/3074-008.
 
V Adre­sa na ko­ju se pod­no­si pri­ja­va za jav­ni kon­kurs:
 
Po­štom na adre­su VP 1094 Ze­mun, ul. Glav­na br. 1, 11080 Be­o­grad, sa na­zna­kom „za jav­ni kon­kurs”. Lič­na do­sta­va pri­ja­va mo­že se iz­vr­ši­ti u de­lo­vod­stvu VP 1094 Ze­mun, Be­o­grad.
 
VI Do­ka­zi ko­ji se pri­la­žu uz pri­ja­vu na jav­ni kon­kurs:
 
Uz pri­ja­vu u ko­joj se na­vo­de osnov­ni lič­ni po­da­ci, adre­sa sta­no­va­nja, kon­takt te­le­fon, mail adre­sa, na­ziv i red­ni broj rad­nog me­sta na ko­je se kon­ku­ri­še, kan­di­da­ti po­red krat­ke bi­o­gra­fi­je pri­la­žu i sle­de­će:
 
-  di­plo­mu o za­vr­še­noj zah­te­va­noj ško­li – struč­noj spre­mi;
-  sve­do­čan­stva za sva­ki raz­red zah­te­va­ne ško­le;
- di­plo­mu o ste­če­nom zah­te­va­nom zva­nju za VKV rad­ni­ke (sa­mo za rad­na me­sta ko­ja za ko­ja je po­se­ban uslov ško­la za VKV rad­ni­ke);
- vo­zač­ku do­zvo­lu (sa­mo za rad­na me­sta vo­za­ča);
- uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu (ne sta­ri­je od šest me­se­ci);
- iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih (ako ni­je no­vi obra­zac – ne sta­ri­je od šest me­se­ci);
- uve­re­nje nad­le­žnog su­da da se pro­tiv kan­di­da­ta ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak zbog kri­vič­nog de­la za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti (ne sta­ri­je od šest me­se­ci);
- uve­re­nje nad­le­žnog or­ga­na MUP-a da kan­di­dat ni­je kri­vič­no osu­đi­van ka­znom za­tvo­ra u tra­ja­nju od naj­ma­nje šest (6) me­se­ci;
- uve­re­nje dr­žav­nog or­ga­na u ko­jem je kan­di­dat bio na slu­žbi da mu rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu ni­je pre­stao zbog po­vre­de du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa.
 
Svi do­ka­zi se pri­la­žu u ori­gi­na­lu ili u fo­to­ko­pi­ji ko­ja je ove­re­na u op­šti­ni, su­du ili od jav­nog be­le­žni­ka.
 
Na­po­me­na:
 
Ne­bla­go­vre­me­ne, ne­do­pu­šte­ne, ne­ra­zu­mlji­ve ili ne­pot­pu­ne pri­ja­ve i pri­ja­ve uz ko­je ni­su pri­lo­že­ni svi po­treb­ni do­ka­zi u ori­gi­na­lu ili fo­to­ko­pi­ji ove­re­noj u op­šti­ni, su­du ili kod jav­nog be­le­žni­ka, bi­će od­ba­če­ne za­ključ­kom.
 
Sa­gla­sno od­red­bi čla­na 125. Za­ko­na o Voj­sci Sr­bi­je, iz­me­đu kan­di­da­ta ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve kon­kur­sa, pr­ven­stvo pod jed­na­kim uslo­vi­ma ima su­pru­žnik, od­no­sno član po­ro­di­ce po­gi­nu­log pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je, po­gi­nu­log ili umr­log od po­sle­di­ca po­vre­da za­do­bi­je­nih na vr­še­nju slu­žbe u Voj­sci Sr­bi­je i su­pru­žnik pro­fe­si­o­nal­nog pri­pad­ni­ka Voj­ske Sr­bi­je pre­me­šte­nog iz jed­nog u dru­go me­sto slu­žbo­va­nja.
 
Prob­ni rad oba­ve­zan je za sve kan­di­da­te ko­ji pr­vi put za­sni­va­ju rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu. Prob­ni rad za rad­ni od­nos za­sno­van na neo­d­re­đe­no vre­me tra­je 6 me­se­ci. Za­po­sle­nom ko­ji ne za­do­vo­lji na prob­nom ra­du ot­ka­zu­je se rad­ni od­nos bez pra­va na nov­ča­nu na­kna­du bez ot­ka­za.
 
Jav­ni kon­kurs spro­vo­di Kon­kurs­na ko­mi­si­ja ko­ju ime­nu­je mi­ni­star od­bra­ne.
 
Od­red­bom čla­na 9. i čla­na 103. Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku („Slu­žbe­ni gla­snik RS”, br. 18/2016) pro­pi­sa­no je, iz­me­đu osta­log, da u po­stup­ku ko­ji se po­kre­će po zah­te­vu stran­ke or­gan mo­že da vr­ši uvid, pri­ba­vlja i ob­ra­đu­je lič­ne po­dat­ke o či­nje­ni­ca­ma o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja ka­da je to neo­p­hod­no za od­lu­či­va­nje, osim ako stran­ka iz­ri­či­to iz­ja­vi da će po­dat­ke pri­ba­vi­ti sa­ma.
 
Po­treb­no je da kan­di­dat po­pu­ni iz­ja­vu ko­jom se opre­de­lju­je za jed­nu od dve mo­guć­no­sti: da or­gan pri­ba­vi po­dat­ke o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja ili da će to kan­di­dat uči­ni­ti sam. Na­ve­de­nu iz­ja­vu je mo­gu­će pre­u­ze­ti na saj­tu Mi­ni­star­stva od­bra­ne – kon­kur­si. Pot­pi­sa­nu iz­ja­vu neo­p­hod­no je do­sta­vi­ti uz mol­bu i na­pred na­ve­de­ne do­ka­ze ka­ko bi or­gan mo­gao da­lje da po­stu­pa.
 
Do­ku­men­ta o či­nje­ni­ca­ma o ko­ji­ma se vo­di slu­žbe­na evi­den­ci­ja su: uve­re­nje o dr­ža­vljan­stvu; iz­vod iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih; uve­re­nje iz su­da i MUP-a da se pro­tiv li­ca ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak, od­no­sno da li­ce ni­je osu­đi­va­no na ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od naj­ma­nje 6 me­se­ci; uve­re­nje dr­žav­nog or­ga­na u ko­jem je kan­di­dat bio na slu­žbi da mu rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu ni­je pre­stao zbog po­vre­de du­žno­sti iz rad­nog od­no­sa.