Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
13.02.2018.

Javni konkurs za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vremeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE
UPRAVA ZA ODBRAMBENE TEHNOLOGIJE
Vojnotehnički institut
raspisuje
 
j a v n i
K O N K U R S
 
 
Za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme
 
radi popune formacijskih mesta u
 
I.     Naziv ustanove ministarstva odbrane u kojoj se vrši popuna radnih mesta:
 
Vojnotehnički institut Beograd, Uprave za odbrambene tehnologije, Sektora za materijalne resurse, Ministarstva odbrane, Republike Srbije
 
Radna mesta koja se popunjavaju:
 
 
1.     Samostalni istraživač, VSS - 1 izvršilac,
2.     Viši tehnički saradnik, SSS -  1 izvršilac,
3.     Radnik na prototipskim poslovima, 5. stepen – 1 izvršilac,
4.     Viši tehnički saradnik, SSS -  1 izvršilac,
5.     Istraživač, VSS – 5 izvršilaca,
6.     Viši tehnički saradnik, SSS -  1 izvršilac,
7.     Viši tehnički saradnik, SSS -  1 izvršilac,
8.     Viši tehnički saradnik, SSS -  1 izvršilac,
9.     Upravnik radionice, S1S - 1 izvršilac,
10.  Radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen -1 izvršilac,
11.  Radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen -1 izvršilac,
12.  Radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen -1 izvršilac,
13.  Radnik na prototipskim poslovima, 3. stepen -1 izvršilac,
14.  Načelnik odseka, VSS- 1 izvršilac,
15.  Rukovodilac grupe, SSS - 1 izvršilac,
16.  Viši operater sistema, SSS - 1 izvršilac,
17.  Viši tehnički saradnik, SSS -  1 izvršilac.
 
 
Opšti uslovi:
 
-   da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije,
-   da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije,
-   da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu,
-   da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
-   da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
-   da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
 
Posebni uslovi:
 
Za radno mesto pod red. br. 1:
-        završen odgovarajući fakultet,  moduli: sistemi naoružanja (vojno mašinstvo), termotehnika, vazduhoplovstvo (aerokosmotehnika), informacione tehnologije, mehanika ili automatsko upravljanje, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više, 2 godine radnog iskustva u struci;
 
Za radno mesto pod red. br. 2:
-        završena srednja elektrotehnička škola u četvorogodišnjem trajanju;
 
Za radno mesto pod red. br. 3:
-        završen 5. stepen stručne spreme, 5 godina radnog iskustva na poslovima obrade metala postupcima struganja, glodanja, brušenja i zavarivanja u zaštitnoj atmosferi i u rukovanju mašinskim sistemima;
 
Za radno mesto pod red. br. 4:
-        završena odgovarajuća škola u četvorogodišnjem trajanju, smer elektronika, da kandidat ima zanimanje elektrotehničar elektronike;
 
Za radno mesto pod red. br. 5:
-   završen odgovarajući fakultet, smer – vazduhoplovni ili aerokosmotehnika, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer, magistar tehničkih nauka ili master inženjer mašinstva, prosečna ocena u toku studija 8,00 i više;
 
Za radno mesto pod red. br. 6:
-   završena srednja mašinska škola u četvorogodišnjem trajanju, smer kompjutersko konstruisanje;
 
Za radno mesto pod red. br. 7:
-   završena srednja elektrotehnička škola u četvorogodišnjem trajanju, obrazovni profil elektrotehničar elektronike ili elektrotehničar telekomunikacija;
 
Za radno mesto pod red. br. 8:
-        završena srednja mašinska škola u četvorogodišnjem trajanju, da kandidat ima zanimanje tehničar za kompjutersko upravljanje,
 
 
 
 
Za radno mesto pod red. br. 9:
-        završena viša mašinska  škola ili osnovne akademske ili strukovne studije 1. stepena, (180 ESPB), da kandidat ima zvanje mašinski inženjer ili inženjer mašinstva ili strukovni inženjer mašinstva, 5 godina radnog iskustva u struci;
 
Za radno mesto pod red. br. 10:
-        završena srednja mašinska škola u trogodišnjem trajanju, da kandidat ima sertifikat-atest za  zavarivanje u zaštitnoj atmosferi argona;
 
Za radno mesto pod red. br. 11:
-        završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje oružar;
 
 Za radno mesto pod red. br. 12:
-        završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje  artiljerijski mehaničar;
 
Za radno mesto pod red. br. 13:
-        završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje bravar;
 
Za radno mesto pod red. br. 14:
-        završen odgovarajući fakultet, smer termotehnika, termoenergetika i hidroenergetika, konstrukcije i logistika, da kandidat ima zvanje diplomirani mašinski inženjer ili master inženjer mašinstva, da kandidat ima licencu odgovornog izvođača radova, 5 godina radnog iskustva u struci;
 
Za radno mesto pod red. br. 15:
-        završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara, vozačka dozvola B i C kategorije;
 
Za radno mesto pod red. br. 16:
 - završena pravno birotehnička ili pravno poslovna škola u četvorogodišnjem trajanju;
 
Za radno mesto pod red. br. 17:
 - završena srednja mašinska škola u četvorogodišnjem trajanju.
 
 
II.     Zajedničko za sva radna mesta:
 
Izborni postupak: U izbornom postupku biće primenjeni Kriterijumi propisani tačkom 4. Odluke o utvrđivanju mera za sprovođenje strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list“ br.6/14, 23/15 i 30/17).
 
Za radna mesta pod rednim brojem 1 i 5 biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji:  prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti uključujući i proveru znanja engleskog jezika (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Za radna mesta pod rednim brojem 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 biće sprovedene sledeće aktivnosti u selekciji: prosečna ocena tokom školovanja (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (20% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova) i razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem mail na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju  u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje procenu psiholoških kapaciteta biće organizovana provera znanja i sposobnosti.
 
Provera znanja engleskog jezika sprovodi se putem standardizovanih testova u organizaciji Katedre za strane jezike Vojne akademije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radna mesta pod rednim brojem 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 17 sprovodi se iz oblasti mašinstva i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačno odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radna mesta pod rednim brojem 2, 4 i 7 sprovodi se iz oblasti elektrotehnike i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačno odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 15 sprovodi se iz oblasti protivpožarne zaštite i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačno odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Provera znanja i sposobnosti za radno mesto pod rednim brojem 16 sprovodi se iz oblasti kancelarijskog poslovanja i to na taj način što kandidat na testu znanja odgovara na pitanja biranjem jednog tačno odgovora ili više tačnih odgovora, a vrednuje se tako što se određuje procenat tačnih odgovora. Kandidati sa više od 50% tačnih odgovora mogu da učestvuju u daljem toku selekcije.
 
Kandidati koji ne zadovolje na proveri znanja ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju  u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Za kandidate koji zadovolje proveru znanja i sposobnosti biće organizovan razgovor.
 
O datumu, vremenu i mestu obavljanja provere znanja i sposobnosti i razgovora kandidati će biti blagovremeno obavešteni pisanim putem ili putem mail na e-mail adrese navedene u prijavi.
 
Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa propisima kojima je uređeno vršenje bezbednosne provere u Ministarstvu odbrane.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.
 
Mesto rada: Beograd.
 
III.     Rok za podnošenje prijave na javni konkurs. 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku RS“, na web stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije, u dnevnom listu „Politika“.
 
IV.     Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Radovanović Nataša, dipl. pravnik, tel. 011/2051-317 i Kočović Nada, dipl. ekonomista, tel. 011/2051-242.
 
V.     Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs:
 
Poštom na adresu Vojnotehnički institut, Ratka Resanovića 1, 11000 Beograd, sa naznakom „za javni konkurs“. Lična dostava prijava može se izvršiti u delovodstvu Vojnotehničkog instituta, Ratka Resanovića 1, Beograd.
 
VI.     Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, mail adresa, redni broj radnog mesta na koje se konkuriše, kandidati, pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 
Za radno mesta pod rednim brojem 1 i 9: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, original ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo (rešenje, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo),
 
Za radno mesta pod rednim brojem 3: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, original ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima obrade metala postupcima struganja, glodanja, brušenja i zavarivanja u zaštitnoj atmosferi i u rukovanju mašinskim sistemima  (rešenje, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo),
 
Za radno mesta pod rednim brojem 14: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa,   licenca odgovornog izvođača radova i original ili overene fotokopije isprava kojima se dokazuje radno iskustvo (rešenje, potvrde poslodavca i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo),
 
Za radna mesta pod rednim brojem  10 i 15: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa, sertifikat za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi argona odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara,
 
Za radna mesta pod rednim brojem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 i 17: original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje ili zanimanje; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac - ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena od strane javnog beležnika.
 
Izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao.
 
Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili u fotokopiji overenoj kod javnog beležnika biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi  člana 125. Zakona o Vojsci Srbije između kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, prvenstvo pod jednakim uslovima ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih na vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.
 
Probni rad je obavezan za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu bez otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim akto stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojim se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na veb-stranici Ministarstva odbrane Republike Srbije www.mod.gov.rs (IZJAVA). Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.