Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
12.02.2018.

Konkurs za prijem kandidata za učenike Srednje stručne vojne školeMINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE

r  a  s  p  i  s  u  j  e
K O N K U R S

za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole

U školskoj 2018/2019. godini izvršiće se prijem 45 kandidata muškog i ženskog pola iz građanstva (u daljem tekstu: kandidati) za učenike prvog razreda Srednje stručne vojne škole (30 učenika za smer Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana i 15 učenika za smer Jedinice za elektronska dejstva).
 
USLOVI KONKURSA
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.

OPŠTI USLOVI
- da su državljani Republike Srbije;
- da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, ili im nije izricana zavodska mera.
 
POSEBNI USLOVI
- da su rođeni 2002. godine ili kasnije;
- da su završili V, VI i VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole, i pri tome postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja;
- da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, podležu proveri fizičke sposobnosti, proveri znanja iz matematike i fizike, psihološkoj proceni, medicinsko-zdravstvenoj proceni i bezbednosnoj proveri.

ŠKOLOVANjE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA
Školovanje u Srednjoj stručnoj vojnoj školi traje četiri godine. Učenici se školuju po planu i programu vojno-stručnog smera Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i Jedinica za elektronska dejstva.
 
Nakon završenog školovanja u Srednjoj stručnoj vojnoj školi učenici se primaju u Vojsku Srbije u svojstvu profesionalnog podoficira, u činu vodnika.
Za vreme školovanja učenici Srednje stručne vojne škole imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.
Za vreme školovanja učenicima su obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici, školski pribor, odeća i obuća, zdravstvena zaštita i novčana primanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi, način ostvarivanja i visina novčanih primanja u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, a troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.
Međusobna prava i obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.
 
NAČIN KONKURISANjA I POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Kandidati podnose prijavu teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka.
Kandidati čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursnu dokumentaciju podnose teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane koji je najbliži njihovom mestu prebivališta. Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.
 
   Kandidat uz prijavu prilaže:
- overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
- overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
- potvrdu nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora, odnosno da mu nije izricana zavodska mera;
- overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole za kandidate koji su završili osnovnu školu, a za kandidate učenike VIII razreda overene fotokopije svedočanstava V, VI i VII razreda osnovne škole i uverenje - potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju polugodišta VIII razreda.
 
Fotokopije  dokumenata  traženih  po  konkursu  kandidati  overavaju u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.
Prilikom dolaska na proveru fizičkih sposobnosti, proveru znanja iz matematike i fizike, kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu, đačku knjižicu sa overenom fotografijom i potvrdu (ne stariju od 10 dana) od izabranog lekara da mogu pristupiti proveri fizičkih sposobnosti.

Prilikom dolaska na sve predviđene provere u okviru selekcije, potrebno je da kandidati dođu u pratnji roditelja-staratelja.
Selekcija kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole realizuje se u tri dela. U prvom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu proveri fizičke sposobnosti i proveri znanja iz matematike i fizike. Ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume provere fizičke sposobnosti, gubi pravo na upis u Srednju stručnu vojnu školu, i ne upućuje se na sledeći oblik selekcije.

Da bi zadovoljio kriterijume prvog dela selekcije kandidat mora ostvariti najmanje po jedan bodo na testiranju iz matematike i fizike.
U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni (1,2. i  3. kategorija kandidata na psihološkoj proceni zadovoljava kriterijume).
U trećem delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu medicinsko-zdravstvenoj proceni.

Radi provere fizičke sposobnosti, provere znanja iz matematike i fizike, kandidati za prijem na školovanje u Srednju stručnu vojnu školu, dolaze u internat Vojne gimnazije (ul. Humska br. 22, Beograd), prema rasporedu koji će izraditi Srednja stručna vojna škola i dostaviti Regionalnim centrima Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Sve putne troškove prevoza do internata Vojne gimnazije radi realizacije prvog dela selekcije i do vojnozdravstvenih ustanova za potrebe psihološke i medicinsko-zdravstvene procene snose kandidati koji konkurišu za upis u Srednju stručnu vojnu školu.

Konkurs je otvoren od 12. februara do 30. marta 2018. godine.
Konkursna dokumentacija kandidatima za učenike Srednje stručne vojne škole neće se vraćati.
Kandidati će obaveštenje o rezultatima konkursa dobiti od Vojne gimnazije počev od 13. juna 2018. godine.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom  mogu se dobiti u Sredljoj stručnoj vojnoj školi, Ulica Petra Čajkovskog broj 2, Beograd (telefoni: 011/3603–966, 011/3603–972 i 011/3603–655) ili na internet prezentaciji Vojne gi­mnazije www.gimnazija.mod.­gov.rs.