Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.02.2018.

Specijalna brigada Vojske Srbije raspisuje INTERNI KONKURS za prijem kandidata na selektivnu obukuSpecijalna brigada Vojske Srbije

r a s p i s u j e 
INTERNI KONKURS

za prijem kandidata na selektivnu obuku


I USLOVI KONKURSA:
Za prijem kandidata na selektivnu obuku u Specijalnu brigadu mogu konkurisati profesionalni oficiri, podoficiri i profesionalni vojnici svih rodova i službi iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove: 

a) opšti uslovi:
- da ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 39. Zakona o Vojsci Srbije;
- da su zdravstveno sposobni za vojnu službu bez ograničenja;
- da nisu osuđivani;

b) posebni uslovi:
- da nisu stariji od 28 godina;
- da su on i članovi njegove uže porodice (bračni drug i deca) državljani Republike  Srbije;
- da imaju radno iskustvo u Vojsci od najmanje dve godine;
- da nemaju negativnih službenih ocena i da su im poslednje dve službene ocene najmanje „vrlo dobar”;
- da su psihofizički zdravi i sposobni za rad u jedinicama Specijalne brigade, što se utvrđuje nalazom nadležne vojnolekarske komisije, psihološkim testiranjem za obavljanje padobranske službe, testom opšte kulture i proverom fizičkih sposobnosti;
- da ispunjavaju kriterijume bezbednosne provere;
- da su plivači.

II NAČIN KONKURISANjA:
- kandidati podnose molbe za prijem na selektivnu obuku u Specijalnu brigadu (VP 8486 Pančevo) preko svojih matičnih komandi;
- uz molbu, kandidati obavezno prilažu: kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu za njega i članove njegove uže porodice, overeni obrazac KOLP iz programskog paketa KaIS, izjavu da želi da obavlja padobransku službu, uverenje o izvršenoj proveri fizičkih sposobnosti sa naturalnim pokazateljima i mišljenje komandanta ranga bataljona ili višeg starešine;
- po pristizanju molbi i njihove analize kandidati koji zadovolje opšte uslove konkursa dobiće poziv preko pretpostavljene komande, sa tačnim datumom i vremenom radi upućivanja na lekarski pregled za padobranca (pregled se realizuje na VMI Zemun, a poziv predstavlja ujedno i uputnicu za pregled); pregled traje 2 (dva) dana; 
- kandidati koji budu zdravstveno sposobni za padobranca i koji ispunjavaju sve uslove konkursa dolaze na selektivnu obuku (privremeni rad) u Specijalnu brigadu (VP 8486 Pančevo). 

Konkurs je otvoren do 28. februara 2018. godine.