Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.02.2018.

Javni konkurs za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju prirodno-matematičkih nauka u Vojnoj akademijiUNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU
VOJNA AKADEMIJA

r a s p i s u j e

Javni konkurs

za izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju prirodno-matematičkih nauka, i to:

1. ponovni izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Fizika u zvanje docenta.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
1. da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira,
2. da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi,
3. da je kandidat vojni službenik.

POSEBNI USLOVI KONKURSA:
– da ispunjava uslove za ponovni izbor u zvanje docenta iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list” broj 21/16).

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
1. dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu iz-veštaja za ponovni izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56 od 20. okto-bra 2016. godine), koje je objavljeno na internet stranici Univerziteta (Vojne akademije),
2. popunjen odgovarajući obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima ponovni izbor u zvanje nastavnika (CD),
3. uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi,
4. saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru studijskih programa Vojne akademije. 
Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika i Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za ponovni izbor u zvanje nastavnika nalaze se na internet stranici Vojne akademije.

NAČIN KONKURISANjA
Prijave na konkurs za ponovni izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu Vojne akademije: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za ponovni izbor u zvanje nastavnika”. 
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se prijava podnosi.
Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja. 

VAŽNA NAPOMENA
Kandidat koji bude izabran u zvanje nastavnika neće biti postavljan na formacijsko mesto nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom je već postavljen, a u skladu sa članom 73. stav 4–6 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-aut. tum., 97/2008, 44/2010,93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-aut. tum. i 68/2015).