Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.01.2018.

Javni konkurs za popunjavanje položaja
REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 
Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa članom 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), člana 17. stav 2. i člana 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćeni tekst i 109/09), Služba za upravljanje kadrovima oglašava
 
 
JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA
 
 
Organ u kome se popunjava položaj:
 
Ministarstvo odbrane, Beograd

Položaj koji se popunjava:

Pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane – rukovodilac Sektora za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane - položaj u trećoj grupi
 
Opis poslova: rukovodi Sektorom za politiku odbrane, planira rad užih unutrašnjih jedinica, daje stručna uputstva, koordinira i nadzire njihov rad; predstavlja Sektor i sarađuje, u okviru definisanih nadležnosti, sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva odbrane i državnim organima; vrši poslove strategijskog nivoa iz delokruga Sektora; učestvuje u radu Kolegijuma ministra odbrane i informiše o radu Sektora; predsedava Kolegijumom Sektora za politiku odbrane i informiše rukovodioce organizacionih jedinica Sektora o zaključcima sa Kolegijuma ministra odbrane od značaja za rad Sektora; donosi mesečne planove rada Sektora za politiku odbrane; obavlja i druge poslove po nalogu ministra odbrane.
 
Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz obrazovno naučnih polja prirodno-matematičkih ili društveno-humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje 9 godina radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen državni stručni ispit; sertifikat za pristup i korišćenje podataka i dokumenata sa oznakom stepena tajnosti; položeni moduli 3, 4, 6 i 7 po ECDL standardu; državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje oblasti iz delokruga Sektora za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane; stručna osposobljenost za rad na položaju i veština komunikacije – uvidom u podatke iz prijave i razgovorom; poznavanje engleskog jezika - uvidom u dokaz o poznavanju engleskog jezika; veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – posredno, putem standardizovanih testova.
 
Trajanje rada na položaju i mesto rada: rad na položaju traje pet godina, a mesto rada je Beograd, ul. Birčaninova br. 5.
 
Rok za podnošenje prijave na konkurs: 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. 
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; diploma o stručnoj spremi; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); dokaz o poznavanju engleskog jezika; sertifikat za pristup i korišćenje podataka i dokumenata sa oznakom stepena tajnosti; dokaz o položenim modulima 3, 4, 6 i 7 po ECDL standardu.
 
Lice koje nema položen državni stručni ispit, može da podnese prijavu na konkurs s tim što je dužno da prijavi polaganje tog ispita u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs i da Službi za upravljanje kadrovima dostavi dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs za popunjavanje položaja.
 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.
 
Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.
 
Primer izjave se nalazi na sajtu Službe za upravljanje kadrovima.
 
Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Vlada, Služba za upravljanje kadrovima, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sa naznakom „Za javni konkurs - popunjavanje položaja (navesti naziv položaja za koji se podnosi prijava)”.
 
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10–12 časova: Dunja Danilović tel. 011/313-09-69, Služba za upravljanje kadrovima.
 
Napomena:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
 
Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva odbrane, na internet stranici Službe za upravljanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet stranici i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
Termini koji su u ovom oglasu izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.