Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
15.01.2018.

Izašao je novi broj ODBRANEZa­ko­nom o bu­dže­tu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za 2018. Mi­ni­star­stvu od­bra­ne opre­de­lje­na su sred­stva u iz­no­su od 70,5 mi­li­jar­di di­na­ra, što je za 11,6 mi­li­jar­di vi­še u odnosu na prošlu godinu. Iz­nos od 70,5 mi­li­jar­di di­na­ra pred­sta­vlja zbir sred­sta­va iz „dr­žav­ne ka­se” u iz­no­su od 67,4 mi­li­jar­di di­na­ra i pri­ho­da Mi­ni­star­stva od 3,1 mi­li­jar­de di­na­ra. Dr­žav­ni se­kre­tar Bo­jan Jo­cić za „Od­bra­nu” ka­že da je bu­džet bo­lje iz­ba­lan­si­ran ne­go pret­hod­ne go­di­ne, jer na per­so­nal­ne tro­ško­ve od­la­zi 52,2, na ope­ra­tiv­ne 26,5, a na in­ve­sti­ci­je 21,3 od­sto bu­dže­ta. „Te­ži­mo ide­al­nom od­no­su 50–30–20”, is­ti­če Jo­cić, uve­ren da su dr­ža­va i Mi­ni­star­stvo na do­brom pu­tu u do­sti­za­nju tog ci­lja.

U in­ter­vjuu na­šem ma­ga­zi­nu, ko­man­dant 101. lo­vač­ko-avi­ja­cij­ske eska­dri­le pot­pu­kov­nik De­jan Be­da od­go­va­ra na pi­ta­nja u ve­zi s no­vo­pri­sti­glim mi­go­vi­ma iz Ru­ske Fe­de­ra­ci­je, ali i o sud­bi­ni pre­o­sta­lih avi­o­na MiG-21.

Ru­bri­ka „Svet” u no­vom bro­ju do­no­si pred­vi­đa­nja naj­va­žni­jih ge­o­po­li­tič­kih kre­ta­nja za novu go­di­nu. Iz mno­štva ta­kvih pred­vi­đa­nja, struč­njak za me­đu­na­rod­ne od­no­se Mi­loš Stru­gar, iz­dva­ja dva, ko­ja do­la­ze s raz­li­či­tih po­lo­va sa­vre­me­ne svet­ske po­li­ti­ke.

Pa­žnji či­ta­la­ca pre­po­ru­ču­je­mo i spe­ci­jal­ni pri­log „Mi­ni­star­stvo od­bra­ne i Voj­ska Sr­bi­je u 2017. go­di­ni“, ko­ji podseća na naj­va­žni­je do­ga­đa­je i do­stig­nu­ća u si­ste­mu od­bra­ne na­še ze­mlje.
 
 
TEMA – Budžet Ministarstva odbrane za 2018. godinu: FOKUS NA RAZVOJU I ŽIVOTNOM STANDARDU
 
INTERVJU – Potpukovnik Dejan Beda, komandant 101. lovačke avijacijske eskadrile: VITEZOVI PREDANI ZADATKU
 
ODBRANA – Prva srpska eskadrila: VEK NAD NAŠIM NEBOM
 
Vojna bolnica Niš: POSVEĆENI LjUDIMA
 
Najbolje odeljenje Prve brigade: RECEPT ZA USPEH
 
Sećanje na školovanje prve klase pešadijske Podoficirske škole: U COKULAMA SA "ŠUMIGLAMA"
 
Kontraadmiral  Mario Karuzo: UMREŽAVANjE NAUČNIH INSTITUCIJA
 
DRUŠTVO – Duhovna i moralna obnova vojske: ZAPISANO U TRADICIJI I GENIMA
 
SVET – Kako će izgledati svet u Novoj godini: PRIMAT SILE NAD PRAVOM
           
KULTURA – Jelena Milošević  Jovanović, slikarka i dizajnerka: BESPREKORNA BALKANSKA DUŠA
 
FELjTON – Velikani srpske vojne hirurgije  - dr VLADAN Đ.ĐORĐEVIĆ: HIRURG, POLITIČAR I KNjIŽEVNIK
           
SPECIJALNI PRILOG – 181 
MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE U 2017. NA VISINI ZADATKA
 
„ODBRANU“ možete kupiti na kioscima „ŠTAMPE“ i „FUTURE PLUS“, u „VOJNOJ KNjIZI“ u Vasinoj ulici 22, u Beogradu, po ceni od 100 dinara, a digitalno izdanje na portalu www.novinarnica.net.