Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
16.10.2017.

Javni konkurs za popunu radnih mesta vojnih službenika i nameštenika u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme u Komandi za razvoj Banatske brigadeGENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J-1)
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za popunu radnih mesta vojnih službenika i nameštenika u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme:
 
u Komandi za razvoj Banatske brigade Komande za obuku, mesto službovanja Zrenjanin:
 
1. Građevinski stolar KV, jedan izvršilac;
2. Građevinski bravar, KV, jedan izvršilac;
3. Elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, jedan izvršilac;
4. Kuvar – vođa smene, VKV, jedan izvršilac;
5. moler – farbar, KV, jedan izvršilac;
6. Zidar – fasader VKV, jedan izvršilac;
7. Upravnik servisa termoenergetike, S1S, jedan izvršilac;
8. Rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, KV, dva izvršioca;
9. Vozač, VKV, jedan izvršilac.
10. Operater komandnog pulta AS za neposredno gađanje OJ, SSS, jedan izvršilac.
11. kuvar, KV, jedan izvršilac.
 
 
OPŠTI USLOVI KONKURSA:
 
Da su kandidati punoletni državljani RS.
Da su zdravstveno sposobni za rad u MO i VS.
Da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela zbog kojeg se goni po službenoj dužnosti, odnosno da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.
Da imaju odgovarajuću stručni spremu za radno mesto za koje konkurišu.
 
 
POSEBNI USLOVI KONKURSA:
Radno mesto na rednom broju 1:
- škola za KV radnike smer za građevinskog stolara ili stolara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog stolara ili stolara
 
Radno mesto na rednom broju 2:
- škola za KV radnike smer za građevinskog bravara ili bravara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog bravara ili bravara
 
Radno mesto na rednom broju 3:
- škola za VKV radnike smer elektromehaničar za motorna vozila i vozačka dozvola C kategorije
 
Radno mesto na rednom broju 4:
- škola za VKV radnike, smer za kuvara
 
Radno mesto na rednom broju 5:
- škola za KV radnike, smer za molera – farbara,
 
Radno mesto na rednom broju 6:
- škola za VKV radnike, smer za zidara – fasadera,
 
Radno mesto na rednom broju 7:
- viša mašinska škola smer termoenergetski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP
 
Radno mesto na rednom broju 8:
- škola za KV radnike smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP
 
Radno mesto na rednom broju 9:
- škola za VKV radnike i vozačka dozvola C, D i E kategorije
 
Radno mesto na rednom broju 10:
- završena srednja škola (4. stepen) elektrotehničke struke
 
Radno mesto na rednom broju 11:
- škola za KV radnike smer za kuvara ili srednja škola 3. stepen smer za kuvara
 
 
NAČIN KONKURISANjA:
 
Uz prijavu na konkurs, koja sadrži ime, srednje ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i kontak telefon, kandidati treba da dostave:
kraću biografiju;
uverenje o državljanstvu (original ili fotokopiju overenu u sudu, opštini ili kod notara - ne stariji od šest meseci);
dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma - uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena u sudu ili opštini ili kod notara);
overena fotokopija radne knjižice;
fotokopija lične karte ili očitavanje elektronske lične karte.
 
Kandidati u prijavi moraju da navedu za koje formacijsko mesto konkurišu.
Prijave u kojima nije navedeno za koje formacijsko mesto kandidat konkuriše se neće razmatrati od strane Konkursne komisije.
 
Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta u obavezu su da za svako mesto dostave molbu sa dokumentacijom.
 
Rok za podnošenje prijava za prijem u službu je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
 
Kandidati prijave sa dokumentacijom treba da dostave Komandi za razvoj Banatske brigade - Zrenjanin, u zatvorenoj koverti, sa naznakom - za javni konkurs.
 
Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Oskar Koso, telefon 021/4835-723 i 066/8701-041.
 
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Konkursna  dokumentacija ostaje u arhivi i neće se vraćati kandidatima.
 
Za kandidate koji ispunjavaju (opšte i posebne) uslove konkursa, biće organizovano psihološko testiranje.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uslove (opšte i posebne) konkursa i uđu u uži izbor za prijem, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.
 
Sva lica koja budu primljena na službu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni, koji posle okončanja probnog rada nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.